Ana Sayfa Görüşler Acilde Nöbet Sýkýntýsýný Aile Hekimleriyle Aþacaðýz

Acilde Nöbet Sýkýntýsýný Aile Hekimleriyle Aþacaðýz

Gazetecilerin zaman zaman gündeme gelen saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet konusundaki sorusu üzerine Müezzinoðlu, þiddetin önlenmesinde öncelikle kamuoyu bilincine ihtiyaç olduðunu vurgulayarak, sözlerini þöyle sürdürdü:

‘En çok ihtiyacýmýz olan doktor ve hemþirelere kendi evladýmýz gibi sahip çýkmamýz gerekiyor. Biraz sonra evladýmýzý o hekime veya hemþireye teslim etmek zorunda kalacaðýz. Herkesin saðlýk çalýþanlarýna kendi kardeþi ve çocuðu gibi bakmasý gerekir. Hastanelerde yüzlerce hasta yakýný var, saðlýk çalýþanlarýna yönelik bir olumsuz davranýþ gördüklerinde bu kiþilere ters bir þekilde baksalar, ‘Ne oluyor kardeþim’ diye sorsalar birçok hadise önlenmiþ olur. Saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlara yönelik cezai muahedeyi yeni torba kanununda çýkartacaðýz.’

Hekimlerin ve hemþirelerin bayram, hafta sonu demeden kesintisiz bir þekilde gece gündüz hizmet verdiðine iþaret eden Müezzinoðlu, saðlýk çalýþanlarýnýn da yorulabileceðini, her zaman istenilen derecede güler yüz gösteremeyebileceðini söyledi.

Acillerdeki doktor eksikliði sorununa da deðinen Müezzinoðlu, aile hekimlerinin de artýk acilde nöbet tutacaklarý için bu sorunun çözeceðini, Meclis açýldýðýnda acildeki doktorlarýn nöbet koþullarýný düzeltecek çalýþmalar yapacaklarýný kaydetti.

Hastane çýkýþýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Müezzinoðlu, Muðla ziyaret programý kapsamýnda ilk olarak Marmaris’e uðradýklarýný belirterek, ilçeye yeni bir devlet hastanesi yapýlacaðý müjdesini verdi.

Hastanelerde yatak sayýsýndan daha ziyade hekim, týbbi donaným ve teknolojik altyapýnýn önem kazandýðýný ifade eden Müezzinoðlu, ‘Çünkü 10 yýl önce bir hasta ortalama 10 gün yatarken, þimdi insanlar ayný hastalýktan 3 veya 4 gün yatýyor. Kamuoyunun kaç yataklý hastane olacaðýndan ziyade, hangi teknolojik altyapýya sahip olduðu ve poliklinik sayýsýyla ilgilenmesinin daha doðru olacaðýný düþünüyorum. Örneðin, þu anda Muðla bölgesindeki hastanelerin yatak doluluk oraný yüzde 70 civarýnda. Bu, gelecekte daha da düþecek. Çünkü artýk tedavi süreleri kýsalýyor’ diye konuþtu.

Kýyý kesimlerinde yapýlacak yeni hastanelerin saðlýk turizmi açýsýndan da çok faydalý olacaðýna iþaret eden Müezzinoðlu, yabancýlara dil konusunda yardýmcý olacak her türlü çözümleri ürettiklerini anlattý. Marmaris Devlet Hastanesi ziyareti sýrasýnda Ýngilizce, Almanca, Rusça bilen hastane tercümanýyla karþýlaþtýðýný dile getiren Müezzinoðlu, bu tür personel sayýsýný daha da arttýracaklarýný bildirdi.

Editör sorusu;
atasözü nden alýntým: ‘ bir kuzudan kaç post çýkar’ ?  !!!!!!!!!!!