Ana Sayfa Ekonomi Erdoðan’dan KKTC’ye Saðlýk Müjdesi

Erdoðan’dan KKTC’ye Saðlýk Müjdesi

Baþbakan Küçük Ankara’daki temaslarýyla ilgili yaptýðý basýn toplantýsýnda; KKTC’de yaþayan TC vatandaþlarýnýn Türkiye’deki gibi SGK kapsamýnda saðlýk hizmeti alamamalarýnýn uzun zamandan beri sorun olduðunu anlatarak; Türkiye vatandaþý SGK’lý hastalarýn Türkiye’deki hastanelerden yararlandýðý gibi, KKTC’de Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi’nden de ayný þartlarda yararlanabilmeleri konusunda Baþbakan Erdoðan ve Baþbakan Yardýmcýsý Atalay ile görüþme imkaný bulduklarýný belirtti.

SGK’lýlar Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi’nden Hizmet Alabilecek…

Küçük, TC Baþbakaný Erdoðan’la yaptýðý toplantýda Erdoðan’ýn Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný’na konunun çözümlenmesi için talimat verdiðinin altýný çizerek, Türkiye vatandaþý SGK’lý hastalarýn KKTC’de ihtiyaç duyduklarý bakýmlarý Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi’nden almaya baþlayacaklarý müjdesini de verdi.

SGK kapsamýnda TC vatandaþlarýnýn saðlýk hizmetlerinin Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi’ne verilmesiyle yýlda takribi 30 milyon TL desteðin KKTC’ye saðlanabilmesi konusunun da gündeme alýndýðýna deðinen Küçük, sonucun olumlu olduðuna iþaret etti.

Kýbrýs Postasý