Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Sektörü Otopsi Masasýnda

Ýlaç Sektörü Otopsi Masasýnda

Bu yýl Cannes’da yarýþacak Steven Soderbergh, ‘Salgýn’dan sonra, senaristi Burns ile iþbirliðini ‘Acý Reçete’de sürdürüyor. Amerikalýlarýn antidepresanlara olan ilgisinin artmasý, ikiliyi psikiyatri ile suçun kesiþtiði bir film yapmaya sevketmiþ. Ýnsanlarýn ilaca karþý olan zaafýný istismar eden doktorlarý ve ilaç endüstrisini eleþtirmek için yola çýkan film, bir sürpriz ile izleyicisini ters köþeye yatýrýyor. Ýngiliz aktör Jude Law etkileyici performansýyla, bu psikolojik gerilime inandýrýcýlýk katýyor
 
Amerikan sinemasýnýn harika çocuðu senaryo yazarý – aktör – yapýmcý – yönetmen – görüntü yönetmeni – komple sinemacý – Steven Soderbergh yýllardýr yönetmenliði býrakacaðýný söylüyor.

Henüz ellisinde olan sanatçýnýn iki yýl önce izlediðimiz filmi ‘Salgýn / Contagion’ “keþke býraksa” dedirtti, geçen hafta vizyona giren ‘Acý Reçete / Side Effects’te ise ‘býrakýrsa yazýk olur, daha sinemada söyleyecek çok þeyi var’ dedirtti.
Ayný Soderbergh’in ismi önümüzdeki ay Cannes Film Festivali’nde yarýþacak “Behind The Candelabra” (Librace ile Hayatým) filminin yönetmeni olarak geçiyor.
‘Salgýn’daki senaryo yazarý Scott Z. Burns ile birlikteliðini ‘Acý Reçete’de de sürdüren Steven Soderbergh bu kez ilaç sektörünü otopsi masasýna yatýrýyor.
Amerikan nüfusunun antidepresanlara olan ilgisinin hýzla artmasýný göz önüne alan, senarist Burns, psikiyatri ile suçun kesiþtiði bir film oluþturmaya karar vermiþ. Danýþmaný Dr. Bardey’in Bellevue Hastanesi’nde yaþadýðý gerçek tecrübelerden yararlanarak, antidepresan ilaçlara baðýmlý milyonlarca insanýn yaþadýðý psikiyatrik vakalardan esinlenerek senaryoyu yazmýþ.
‘Acý Reçete’de, Prozac, Zoloff, Effexor gibi antidepresan  ilaçlarýn ismi sýk sýk geçiyor. Doktorun genç hastasý Emily’ye verdiði Ablixa ise hayali bir ilaç ismi.
Emily (Rooney Mara) ve Martin (Channing Tatum) New York’ta baþarýlý ve yüksek standartlarda yaþayan bir çifttir. Birgün borsa yolsuzluðu yüzünden Martin hapse girer. Yaþam standartlarý düþen Emily Manhattan’da ufak bir apartman dairesine taþýnýr. Kocasýnýn hapisten çýkmasýný beklediði dört yýlda aðýr depresyona girer, terapist Dr. Victoria’nýn (Catherine Zeta-Jones) hastasý olur. Emily’nin intihar giriþiminden sonra, yanýna danýþman olarak Ýngiliz kökenli psikiyatr Jonathan (Jude Law) getirilir. Emily terapi görmeyi ve anti depresan ilaçlar almayý kabul eder. Emily verdiði bu karar ile hem kendi hayatýný hem de çevresindeki tüm insanlarýn hayatýný etkileyebileceðinin, çok sevdiði iþini býrakacaðýndan haberi yoktur. Film saðlýklý bir kadýnýn, depresyon sonrasý psikiyatristinin kendisine tedavisi için verdiði yeni bir ilacýn hayatýný nasýl deðiþtirdiðini, hapisten çýkan eþi ile hayatýný ne yönde etkilediðini, gerilim türünün kalýplarý içinde anlatýyor.
DOKTOR – HASTA MAHREMÝYETÝ
Ýnsanlarýn ilaca karþý olan zaafýný istismar eden doktorlarý ve ilaç endüstrisini eleþtirmek için yola çýkan ‘Acý Reçete’, finaldeki sürprizi ile izleyicisini ters köþeye yatýrýyor.
Hiç ihtimal verilmeyen bir karakterin olaylarý planladýðýnýn ve yön verdiðinin ortaya çýkmasýyla, filmin gerilim tansiyonu artýyor, senaristin hünerini ve Soderbergh’in ustalýklý sinematografisini takdir ediyoruz.
Oyuncularýndan tam verim alabilmesinin avantajýný kullanan Steven Soderbergh, Ýngiliz sinemasýnýn en iyi karakter oyuncularýndan biri olan (tiyatrodan gelme) Jude Law’a müthiþ bir performans sunma imkanýný tanýyor. 2002 yýlýnda ‘Chicago’ müzikaliyle En Ýyi Yardýmcý Kadýn Oyuncu Oscar Ödülü’nü kazanmýþ olmasýna raðmen, Hollywood’un birinci ligine terfi edememiþ Catherine Zeta – Jones, özgüvenli psikiyatrist rolünde durumu idare ediyorlar. Sorunlu karý – kocada, ‘Ejderha Dövmeli Kýz’ýn Hollywood’daki yüzü Rooney Mara ile Channing Tatum rollerinin hakkýný veriyorlar. ‘Salgýn’dan sonra ‘Acý Reçete’de de týpla ilgili konularý iþlemeyi sürdüren Scott Z. Burns – Steven Soderbergh ikilisi, ilaç sektörünün günümüzdeki durumu gibi kritik bir konuya odaklanýyorlar.
ORÝJÝNAL ADIYLA “YAN ETKÝLER”
Soderbergh öykü anlatmadaki bilinen becerisiyle, izleyicisini muhakkak önemli olaylar çýkacak beklentisi içine sokuyor. Ýngiliz kökenli psikiyatrýn, geçmiþinde kariyerini etkileyen talihsiz bir olay yaþamasý, filmin gerilim tansiyonunu etkiliyor.  Amerikan sinemasýnýn altýn çocuðu Soderbergh bu kez ilaç sektöründe iþlerin nasýl döndüðünü araþtýrmaya soyunmuþ. Filmin finalinde  bambaþka bir kuluvara sapýp, Hitchcock’ vari bir gerilime dönüþen film, sonralarý statükoyu koruyup, suçu bir kötü insan modeline yükleyip, kurulu düzeni temize çýkarma gayretine giriyor.
Eleþtirmenler filmin bu eyyamcý karakterini, bir de kadýn düþmanlýðý olarak gördükleri finaline takýldýlar. Yine de ilaç baðýmlýlýðýnýn yarattýðý çaðdaþ paranoyayý gözlere serdiði, Soderbergh’in baþtan sona merakla izlenen sinema dili ve ustalýklý hamleleri için  ‘Acý Reçete’ izlenmeyi hak eden bir film.
Çeyrek asýrlýk iniþli – çýkýþlý kariyerinde, Steven Soderbergh uluslararasý arenada adýný 1989 yýlýnda Cannes Film Festivali’nde duyurdu. Kendi yazdýðý senaryo üzerine yaptýðý çizgi dýþý film ‘Seks Yalanlarý / Sex Lie and Videotape’ Altýn Palmiye Ödülü’nü ve En Ýyi Özgün Senaryo Oscar adaylýðýný kazandý. 2000 yýlýnda feminist filmi ‘Erin Brockovic’ ile En Ýyi Yönetmen dalýnda Oscar’a aday gösterildi, ancak ödülü ayný yýl yaptýðý ‘Trafik’ ile kazandý.

Salom