Ana Sayfa Görüşler Yine Ýlaç Firmasý, Yine Sahtekarlýk!..

Yine Ýlaç Firmasý, Yine Sahtekarlýk!..

Volkskrant gazetesinin bugünkü sayýsýnda yer alan bir haberde Brezilya’da yürütülen “Anneler için Anneler” kampanyasýna katýlan hamile bayanlarýn kandýrýldýðý bahsedildi.

 Organon ve MSD firmalarýnýn elde edilen ürünü domuz endüstrisinde ve bu hayvanlarýn çabuk þekilde gebe kalarak doðum yapmasýnda kullanýldýðý belirtiliyor.

PG600 adý verilen bu ürünün kulanýlmasý aslýnda yasal fakat özellikle organik üretim merkezlerinde bu ürünü kullanmak ve yapay olarak hýzlý bir þekilde gebe kalmalarýný saðlamak, hayvanalra aþýrý tuk bindirdiðinden tabu olarak görülüyor.

Brezilya’daki ‘Anneler için Anneler’ projesinin 1986 yýlýnda baþlatýldýðý belirtiliyor.

O tarihten önce ise Organon tarafýndan Hollanda’da baþlatýlan proje büyük tepki çekmilþ ve baþlatýlan kampanyaya son verilmek zorunda kalýnmýþtý.

© SONHABER.NL