Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Sektörü Sýkýntýlarý

Ýlaç Sektörü Sýkýntýlarý

Chicago’da düzenlenen ve “Ýlaç sektörünün Davos’u” olarak anýlan Bio Convention’da saðlýk sektörünün ana oyuncularý bir arada. Her ne kadar adý karmaþýk ve yüksek bir teknolojiyi çaðrýþtýrýyorsa da Biyoteknoloji ürünlerinin atasý bildiðimiz maya.

 
Tarihin bilinen en eski biyoteknoloji ürününün yoðurt olduðu söyleniyor. Ýnsan doðasýna en uygun molekülleri barýndýrdýðýndan hastalýklarýn tedavisinde zararsýz ve baþarýlý kabul ediliyor. Dünya pek çok alanda biyoteknolojik ürünlere yöneliyor çünkü enerji, gýda ve ilaçta biyoteknolojik ürünler için büyük bir pazar var.

1993 yýlýndan bu yana yapýlan Bio Convention’a bu yýl Türkiye, Baþbakanlýk Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý’nýn önderliðinde 2. kez katýlýyor. Ajans özellikle ilaç sektöründe gördüðü fýrsatlarý dünya biyoteknoloji pazarýna sunmak üzere toplu bir katýlým saðlamýþ. Geçtiðimiz yýl Bilim ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün’ün geldiði Boston fuarýna bu yýl Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu katýlýyor.

Saðlýk Bakanlýðý yatýrým alanlarý     daraltýlýyor, hedefi netleþtiriliyor

Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu bakanlýðýnýn yeni dönemdeki hedef ve aksiyon planýný þöyle aktarýyor:

    Türk bilim adamlarý Amerika’da pek çok bilimsel buluþa imza atýyor. Onlarý geri çaðýrmak yerine proje bazlý çalýþmalarla deðerlendireceðiz.

    Ýlaç, týbbi cihaz ve diðer saðlýk gereçlerinin Ar-Ge’sinde hedef odaklý çalýþýlacak. Hastalýklar ve alanlar netleþtirilecek, çalýþma alaný daraltýlarak hedefe odaklanýlacak.

    Süreç birlikte çalýþma ve üretme kültürüne uygun þirketlerle yürütülecek.

Saðlýk turizminde yabancý yatýrýmcýyý çekmek için serbest bölge mantýðýyla bakýlacak.

    200 yatak kapasiteli hastane gemi projesi ihaleye çýkýyor, bu yýl hayata geçecek.

Bioteknoloji alanýnda ilk görüþmeler tamamlandý, yakýnda ilk biyoteknolojik ilaç yatýrýmýnýn anlaþmasý imzalanacak.

Yatýrým Destek ve Tanýtým Ajansý Baþkaný Ýlker Aycý, Türk ilaç sanayiinin teknolojik altyapý, yetiþmiþ insan kaynaðý ve 23 trilyon dolarlýk GSYH’sýyla yabancý yatýrýmcý için cazip ülke kategorisinde olduðunu düþünüyor. Fuara katýlýmýn bir diðer amacý da 2023 hedeflerine giderken ilaç sanayiini kritik oyunculardan biri haline getirebilmek.

Ajansýn hedefleri arasýnda Ar-Ge yetkinliðini geliþtirmek, yatýrýmlarý artýrmak, kalifiye insan gücü yetiþtirmek, katma deðeri yüksek ürün gruplarýnýn üretimini ve global tedarikçi olup sektörün ihracatýný artýrmak bulunuyor. Baþkan Aycý, yabancý ortaklýklarýn deneyim ve bilgi birikimini ülkemize kazandýracaklarýnýn çok deðerli olduðunu söylüyor.

Ýlaç sektörü bilinmezlik içinde yol almaya çalýþýyor

Fuara konu olan ilacýn Türkiye ayaðýna gelince;

 Türk ilaç sektörü 25.000 kiþiye istihdam saðlýyor. 2012 yýlýnda Türkiye reçeteli ilaç pazarý 12,9 milyar TL olarak gerçekleþmiþ.

Kimyasallar nedeniyle yurtdýþýna baðlý bir sektör bu nedenle cari açýk veriyor. Cari açýk 2012’de 3,3 milyar dolara düþmüþ.

Ýlaç sanayicisinin de küreselleþme hedefi var, ya satýn alarak ya da ortaklýklar yaparak alanýný geniþletiyor.

Ruhsatlandýrýlma, fiyatlandýrýlma ve geri ödemedeki düzenlemelerin ihracatý artýracaðý biliniyor ve Saðlýk Bakanlýðý ile SGK politikalarýnýn bu faaliyetleri destekleyici olmasý bekleniyor.

Ekonomi Bakanlýðý’nca verilen stratejik yatýrým teþviklerinin Saðlýk Bakanlýðý’nca hýzlýca incelenerek onaylanmasý bekleniyor.

    E-reçetede bazen doktorun yazdýðý yerine eczacýnýn inisiyatifi devreye giriyor.

    Eczacýlara verilen mal fazlasý iskonto uygulamasýna bir dur denilmesi gerekiyor.

    Kamuoyunda örselenen itibarlarýnýn iadesini saðlayacak motivasyonu bekliyorlar.

    Yatýrým ve Tanýtým Ajansý Türkiye’de yatýrým alabileceðini öngördüðü ilaç sektörünü bu tür fuarlarla görücüye çýkarýyor. Ajans Baþkaný Ýlker Aycý özellikle biyoteknolojik ilaçtaki fýrsatlarý kaçýrmayalým istiyor. Bu nedenle bakanlýk düzeyinde temsiliyette ve sektörel güçlü duruþta ýsrarcý. Kaldý ki diðer ülkeler ve hatta Amerika eyaletleri bile devasa stantlarda, “bioilaç” için bize yatýrým yapýn, diyor. Aycý’nýn heyecanýna katýlmamak mümkün deðil ancak öncelikle Türk ilaç sektörüne bir göz atmak gerek.

    Ar-Ge ve klinik araþtýrmalar küçük yapýlarda gerçekleþtiriliyor, ilaç sanayii ise buluþun ticarileþmesini saðlýyor. Yani ilaç þirketlerinin ticari bir iþletme olduðu unutulmamalý. Elbette bu ilaç þirketlerine sonsuz kazanma hakký vermezse de ilaç fiyatlarýna ve uygulamalara iliþkin sürekli tetikte beklemek ilaç iþverenini yoruyor.

   Ýlaç sektöründeki dernek sayýsý 4 ancak dernekler arasýnda bir konsensüs yok.

    Ýlaç firmalarý sürekli talep eden konumuna düþürüldüðünden kamudaki muhataplarýndan gereken dönüþü alamýyor. 

    Ýlaç ruhsatlandýrma iþlemi AB yasalarýnca 210 gün, bu bizde 5 yýla kadar yayýlýyor.

    Son Teþvik Yasasý onkoloji, kalp ve tansiyon gibi stratejik ilaçta 5. Bölge desteði alacak olan hazýr yatýrýmlar uzun zamandýr Saðlýk Bakanlýðý’ndan onay bekliyor.

    Ýlaç ülkemizde Ar-Ge ile üretmek yerine artýk satýlmalarla gündeme geliyor.

    Durum buyken Yatýrým ve Tanýtým Ajansý’nýn ‘bioilaç’ta gösterdiði takdir edilecek çabaya bakýyor ve hýzlý dönüþ için çözüm önerileri düþünüyorum. Öncelikle yeni çalýþma koþullarýna uyanlarla devam ederiz demek yerine ilaç sanayiinin güçbirliði yaparak gayret gösterilmesini saðlayacak adýmlar atýlmalý. Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan Türkiye ilaç sektörü strateji belgesi ve eylem hazýrlanarak EKK’ya gönderilmiþ. Çalýþmanýn sektördeki ataletin bitmesi için bir fýrsat olmasýný diliyorum.

Zaman