Ana Sayfa Görüşler Türk Doktorlara ‘hafta sonu’ Teklifi

Türk Doktorlara ‘hafta sonu’ Teklifi

Cazip teklif, ülkenin üçüncü büyük emirliði olan Sharjah Emiri Þeyh Sultan Bin Muhammed El-Kasými’den geldi. 160 yataklý kraliyet hastanesi sahibi þeyh, Türk doktorlarýn hafta sonlarý çalýþmasý için imkânlarý seferber etti. Ýstanbul’da saðlýk turizmi çalýþmalarýnda bulunan Dr. Metin Gürsan, “Bölgede Ýtalyan ve Amerikan doktorlara gösterilen yakýn ilgiyi bize de gösteriyorlar. Gerekli anlaþmalarý yaptýk. Doktorlarýmýz cumadan gelip pazartesi dönebilecek.” dedi. Ülkede maddi imkânlarýn çok iyi olduðunu belirten Gürsan, “Bir kalp-damar ameliyatý bizde 4-5 bin dolar olurken orada 25 bin dolara kadar çýkýyor.” ifadesini kullandý. Ülke özellikle kalp ve beyin cerrahisi, ortopedi gibi branþlarda uzman doktor istiyor.

Türkiye’de birçok hekim hafta sonu çalýþmýyor. Saðlýk turizmi uzmaný Dr. Metin Gürsan’a göre bu durum, iþgücü kaybýna sebep oluyor. Doktorlar için yeni bir sistem üzerinde çalýþtýklarýný belirten Gürsan, hafta sonu yurtdýþý hizmetini þöyle anlatýyor: “Doktorlar cuma gününden gidip pazartesi dönebilir. Sadece yardýmcý saðlýk elemanlarý kalabilir. Doktorlar hastalarýný ciddi bir durum olursa uzaktan takip edebilir.” Geçtiðimiz aylarda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn Sharjah’ta Þeyh Sultan Bin Muhammed El-Kasými ile bir görüþmesinin ardýndan Birleþik Arap Emirlikleri’ne ilginin arttýðýný anlatan Gürsan, “Dubai ve Sharjah, saðlýk camiasýnýn ilgi odaðý oldu. Biz de o süreçte kalp ve beyin cerrahisi, ortopedi gibi branþlarda uzmanlaþmýþ Türk doktorlarýnýn Sharjah’ta ameliyat yapabilmesi konusunda El-Kasými ile protokol imzaladýk.” þeklinde konuþtu. Dr. Gürsan, “Türkiye’den geldiðimizi, Müslüman olduðumuzu bildikleri için Avrupalý ya da Amerikalý doktorlardan daha avantajlýyýz.” diye konuþtu.

ÇAÐLAR AVCI

Zaman