Ana Sayfa Görüşler Team Novo Nordisk

Team Novo Nordisk

Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu’nun en özel takýmý Team Nova Nordisk’ti. Tamamý diyabetli sporculardan oluþan takýmýn lideri Phil Southerland önemli mesajlar verdi: ‘Herkes egzersiz yapmaya vakit ayýrýrsa saðlýklý olma oraný yüksek olur. Yarýþ boyunca vücudumuzda bir alet taþýyoruz ve tehlikeli bir durum olduðunda yanýmýzdaki þeker tabletlerini alýyoruz. Diyabetli insanlar sporla saðlýklarýna kavuþuyor. Dünyanýn her yerinden diyabetli insanlarý spora kazandýrýyoruz.’

First Lady’den teþekkür
Diyabeti Deðiþtirmek projesine destek veren Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün eþi Hayrünnisa Gül, Southerhand’a çalýþmalarý nedeniyle teþekkür plaketi sundu. Southerland, Türkiye’de 10 milyon diyabetli olduðunu hatýrlatýp, ‘Bu insanlara ilham vermek içi Türkiye’de olmaktan mutluyum’ diye konuþtu.

Sabah