Ana Sayfa Patent Sağlık Komisyonu’nda İlaç Patent Tartışması

Sağlık Komisyonu’nda İlaç Patent Tartışması

Paylaş

AK Parti Ýstanbul Milletvekili Mehmet Domaç, Türkiye’de ilaç patentinin fiilen gerçekleþtiðini ancak bunun incelenmesinin yapýlmadýðýný söyledi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, tasarýda saðlýðý direkt ilgilendiren ilaç patenti ile ilgili düzenleme olmasý nedeniyle komisyonun toplandýðýný, ancak Saðlýk Bakaný ya da müsteþarýnýn komisyonda yer almadýðýný söyledi. ”Siyasi olarak kimi muhatap alacaðýz?” diyen Özel, toplantýya ara verilmesini ve Saðlýk Bakanlýðý’nýn temsilinin saðlanmasýnýn istedi.

CHP Ýzmir Milletvekili Aytun Çýray, toplantýya hükümet adýna katýlan bürokratlarýn karar alma yetkilerinin olmadýðýný belirterek, ”O zaman biz de danýþmanlarýmýzý gönderelim buraya. Bize siyasi muhatap bulun. Burada karar alýcý yok” diye konuþtu.
AK Parti’li Mehmet Domaç ise tasarýnýn fikri mülkiyet ve sýnayi haklarýnýn korunmasý ile ilgili olduðunu, konunun Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý’ný ilgilendirdiðini, söz konusu Bakanlýðýn da komisyonda üst düzey temsil edildiðini kaydetti.
Komisyon Baþkaný Necdet Ünüvar, tasarýnýn tali olarak komisyonlarýna sevk edilmemesine raðmen, kendilerinin talep de bulunarak tasarýyý komisyonda görüþmek istediklerini, bunun, tasarýya verdikleri önemin göstergesi olduðunu vurguladý. Ünüvar, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu’nun yurt dýþý ziyareti nedeniyle katýlamadýðýný, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý’nýn da üst düzeyde komisyonda temsil edildiðini belirtti.

”Yeterli uzman dahi yetiþtirebilmiþ deðiliz”

Tasarýnýn tümü üzerinde söz alan Domaç, Türkiye’de öncelikle düþük kalitede patentlerin önüne geçilmesi ve inceleme uzmanlarýnýn sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiðine iþaret etti. Domaç, ”Türkiye’de ilaç patenti fiilen gerçekleþse bile bunun incelenmesi yapýlmýyor. Patent Enstitüsü 1994 yýlýnda kuruldu. Þimdiye kadar geçen zamanda patentlendirdiðimiz moleküllerde gerçek patent yok. Bu acý durum. 18 yýlda bunu inceleyebilecek yeterli uzmanlarýmýzý dahi þu anda yetiþtirebilmiþ deðiliz” dedi.

Özgür Özel de Türkiye’de ilaçlarda patent konusunda saðlýklý bir düzenleme olmadýðýný, bunun sektörü etkilediði gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’na da maliyet getirdiðini ifade etti. Özel, þunlarý söyledi:
”Türkiye’de ilaçlar için 20 yýl patent veriliyor. Bu sürenin bitmesine yakýn bir dönemde birileri o ilacýn sadece tuzunu deðiþtiriyor ve yeniden patent alýyorlar. ‘Bir 20 yýl daha bu ilacý ben üreteceðim’ diyor. Dolayýsýyla yerli eþ deðeri bunun karþýsýna çýkamýyor. Kalitesiz patent uygulamalarýna karþý mahkemeye gidiyorsunuz 10-11 yýl sürüyor. Tasarýda yapýlan düzenlemeyle aslýnda bu süre 2-3 yýl daha uzatýlýyor. Birileri ‘molekülün ucuna kuþ kondurdum’ dediðinde 15 yýl bekleyeceksin, sonra ‘Haklýsýn pardon’ diyecekler.”

Türk Patent Enstitüsü Baþkaný Habip Asan, tasarý hazýrlandýðýný, ilgili tüm sektörün temsilcilerinin dinlendiðini ve düzenlemelerin uzlaþý içinde yapýldýðýný dile getirdi.
Tasarýyla incelemesiz patent sisteminin kaldýrýldýðýný, patent verme ve mahkeme sürelerinin kýsaltýldýðýný ifade eden Asan, kaliteli bir patent sisteminin getirildiðini söyledi.
Tasarýnýn tümü üzerindeki görüþmelerin tamamlanmasýnýn ardýndan maddelere geçildi. Komisyonda, tasarýnýn yalnýzca ilgili maddelerinin görüþülmesi kararlaþtýrýldý.
Komisyon Baþkaný Ünüvar, daha sonra belirlenecek bir tarihte, Saðlýk Bakaný Mehmet Müzzinoðlu’nun da katýlýmýyla devam etmek üzere toplantýyý kapattý.

haber7.com