Ana Sayfa Ekonomi Saðlýk Fiyatlarýnda Artýþ

Saðlýk Fiyatlarýnda Artýþ

Türk Saðlýk-Sen tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre, saðlýk hizmetlerine ulaþmak mart ayýnda ortalama yüzde 0,8 zamlandý. Tahlil, doðum ücretleri, diþ tedavi ücretleri yükselirken, ilaç fiyatlarýnda düþüþ yaþandý.

En Fazla Artýþ Tahlil Ücretlerinde
TÜÝK verilerine dayanýlarak Türk Saðlýk-Sen tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre saðlýk madde fiyatlarýnda en dikkat çeken artýþlar yüzde 1,95 artýþla laboratuvar tahlil ücretlerinde oldu. 14,84 TL olan tahlil ücretleri 15,13 TL’ye çýktý. Yüzde 1,93 artýþla sezaryen doðum ücreti oransal deðerlendirmede ikinci en fazla artan saðlýk madde fiyatý oldu.

Diþ Tedavi Ücretleri Yükselmeye Devam Ediyor
Diþ çekme ücreti Þubat ayýnda 48,71 TL iken bu rakam 2013 yýlý Mart ayýnda 49,57 TL’ye yükselerek yüzde 1,77 arttý. Diþ dolgu ücreti Þubat ayýnda 79,10 TL iken bu rakam 2013 yýlý Mart ayýnda 80,33 TL’ye yükselerek yüzde 1,54 arttý.

Sezaryen 940 TL oldu
Yapýlan araþtýrmada dikkat çekici bir artýþýnda normal doðum ücretlerinde yaþandýðý görüldü. Normal doðum ücreti Þubat ayýnda 750,60 TL iken bu rakam Mart ayýnda 763,31 TL’ye yükselerek yüzde 1,69 arttý. Sezaryen doðum ücreti 2013 yýlý Þubat ayýnda 922,54 TL iken bu ücret 2013 yýlý Mart ayýnda 940,43 TL’ye yükselerek yüzde 1,93 arttý.

Ýlaç Fiyatlarýnda Düþüþ Yaþandý
Türk Saðlýk-Sen’in araþtýrmasýna göre saðlýkta fiyatlarýn arttýðý bu dönemde ilaç fiyatlarýnda ise düþüþ yaþandý. Ýlaç fiyatlarý Þubat ayýnda 11,04 TL iken bu rakam Mart ayýnda 11,01 TL’ye geriledi. Yani ilaç fiyatlarýnda yüzde 0,26’luk bir düþüþ gözlendi.

Önder Kahveci: Sürekli Bir Artýþ Yaþanýyor
Araþtýrma ile ilgili bir açýklama yapan Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci ‘Saðlýk fiyatlarý azda olsa sürekli bir artýþ içerisinde. Her geçen ay fiyatlar yükseliyor. Kolay eriþebilir bir saðlýk için bu artýþlarýn önüne geçmek gerekiyor. Bunun için çalýþmalar yapýlmalýdýr ‘ dedi.