Ana Sayfa Ekonomi Saðlýk Çalýþanlarýna Ek Kazanýmlar

Saðlýk Çalýþanlarýna Ek Kazanýmlar

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’in daveti üzerine, Baþbakanlýk Müsteþarý Efkan Ala, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu, Devlet Personel Baþkaný Mehmet Ali Kunbuzoðlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký Tonbul saat 14:00’da Bakanlýk binasýnda bir araya gelerek anlaþmaya varýlan 14 baþlýk üzerinde çalýþma yapmýþlardýr.
Bu maddeler þunlardýr:

2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan personele 1 derece verilmesi,
‘Yardýmcý hizmetler sýnýfýna’ dahil personele ek gösterge verilmesi
Yüz kýzartýcý suçlar hariç disiplin cezalarýnýn affedilmesi,
Yýllýk izinlerin iþ günü esasýna göre düzenlenmesi,
En az bir yýl açýktan vekil olarak görev yapanlara yýllýk izin verilmesi,
399 sayýlý KHK’ya tabi sözleþmeli personel, 4/B sözleþmeli personel ile 4/C li geçici personelin izin sürelerinin memurlara paralel þekilde yeniden düzenlenmesi,
Kamuda memuriyet dýþýnda ve özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamýnýn kazanýlmýþ hak aylýðýnda deðerlendirilmesi,
Kadrolu, sözleþmeli ve geçici personel statüsünde ki kadýn kamu görevlilerine daha az gece nöbeti ve gece vardiyasý görevi verilmesi,
Nöbetçi memur uygulayan kurumlardan bu uygulamanýn kaldýrýlmasý,
Sümer Holding’de çalýþan sözleþmeli personelden kesilen iþsizlik sigortasý priminin kesilmemesi
Ýþ kazasý riskine maruz kalanlara karþýlýk sorumluluk taþýyanlar ile mali iþlerden sorumlu olan kamu görevlilerine rücu edilen tazminatlara karþýlýk kurum tarafýndan mali sorumluluk sigortasýnýn yaptýrýlmasý,
4046 sayýlý kanun hükümleri uyarýnca araþtýrmacý kadrosuna atanan personelin öðrenim durumlarý itibariyle ibraz etmiþ olduklarý unvanlara istekleri halinde atanmalarýna imkan saðlamasý,
Adaylýk süresi içinde uyarma veya kýnama cezasý alan aday memurlarýn adaylýklarýna son verilerek memurlukla iliþkilerinin kesilmesinin önlenmesi,
KÝT (PTT) Baþmüdürlerinin il müdürü düzeyine getirilmesi
Bu maddelerle ilgili Konfederasyon Baþkanlarýnýn görüþleri alýnýrken, Genel Baþkanýmýz Ýsmail Koncuk bu maddelerle ilgili mutabakat saðlandýðýný hepsinin hayata geçmesi gerektiðini ifade ederek, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’e ‘4/B ve 4/C’lerin kadroya alýnmasýna daha öncesinde oldukça sýcaktýnýz. Ancak þu an bu konuda daha soðuk durduðunuzu görüyorum. Bunun sebebi Maliye Bakanlýðý mýdýr?’ diye sordu.

Bakan Faruk Çelik ise Genel Baþkanýmýzýn sorusuna ‘böyle bir þey yok’ diyerek cevap verse de 4/B ve 4/C lilerin kadroya alýnmasýna yönelik bir ýþýk yakmadý.

Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, 4/C lilerin aile ve çocuk yardýmýný hala alamadýðýný ifade ederek, 2011 yýlýnda Hükümetin verdiði bu sözü hala yerine getirmediðini ve yapýlan bu düzenlemede 4/C lilerin bu haklarýna yer verilmesi gerektiðini belirtti.

Konfederasyon temsilcileri toplantýdan ayrýlýrken, Bakan Faruk Çelik ve bürokratlarýn 14 maddeye iliþkin, hangileri kabul edilebilir, hangileri kabul edilemez üzerine yaptýðý çalýþmalar devam ediyor.

Umut ediyoruz ki, daha önce verilen sözler yerine getirilir ve bu 14 maddeyle 4/C’lilerin en azýndan aile ve çocuk yardýmlarýndan faydalanmasý mümkün hale getirilir.