Ana Sayfa Görüşler Rekabet Kurumu V Ýlaç Sektörü Zirvesi

Rekabet Kurumu V Ýlaç Sektörü Zirvesi

Türkiye’deki ilaç sektörünün devleriyle yarýn Antalya’da buluþmaya hazýrlanan kurul, patent korumasýndan kaynaklanan “pazara giriþ engelleri” için çözüm önerileri geliþtirecek. Orijinal ve jenerik ilaç üreticisi elliye yakýn büyük firmanýn katýlacaðý zirvede, Türkiye’nin yýllýk 17 katrilyon para ödediði ithal ilaçlarýn yurtiçinde üretilmesi için hazýrlanacak yol haritasý da ele alýnacak.

Edirne’de kanser hastasý Dilek’in isyanýyla gündeme gelen yerli ilaçta yaþanan sýkýntýlar Rekabet Kurumu ile sektör temsilcilerinin katýlýmýyla kapsamlý þekilde tartýþýlacak. Kurumla sektörü buluþturacak zirvede bir süredir hazýrlýklarý süren Ýlaç Sektör Araþtýrmasýnýn sonuçlarý da paylaþýlacak. Araþtýrma sonuçlarýna göre yüksek fiyatlarý nedeniyle tartýþýlan ithal ilaç sorununun çözümü için yeni yollar aranacak. Yerli ilaç üreticilerinin pazara giriþini zorlaþtýran faktörlerin azaltýlmasý için çalýþmalar yapýlacak. Yerli ilaç üretiminin teþvik edilmesi amacýyla ilgili mevzuat gözden geçirilerek, ilave düzenlemeler hayata geçirilecek. Yerli ilacýn yanýsýra mevcut durumda ithal edilen týbbi cihazlarýn yurt içinde üretiminin önündeki sorunlar tespit edilecek.

Sektörün tüm taraflarýyla görüþmeler yapýldýðýný belirten yetkililer, “Zirveden çýkan sonuçlara göre yerli ilaç sektörünün önündeki yapýsal engeller konusunda çalýþmalar yapýlacak. Bu kapsamda üretici teþebbüsler ve daðýtýcýlarýn yasal düzenlemeler çerçevesinde pazara giriþte yaþadýðý zorluklarýn azaltýlmasý hedefleniyor” bilgisini verdiler.