Ana Sayfa Görüşler Pharmactive Ýlaç’tan Kimya Laboratuvarý

Pharmactive Ýlaç’tan Kimya Laboratuvarý

Tekirdað’ýn Çerkezköy Ýlçesi’nde Pharmactive Fabrikasý, Veliköy Çok Programlý Lisesi’nde Kimya Teknolojileri Laboratuvarý kazandýrdý.

Veliköy Çok Programlý Lisesi bünyesinde oluþturulan Kimya Teknolojileri Laboratuvarý düzenlenen törenle açýldý. Törene Çerkezköy Kaymakamý Ayhan Bayhan, Veliköy Belediye Baþkaný Hanifi Belindir, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri Hüseyin Erdoðan ile Hüseyin Yaþar, ÇOSB Müdürü Mehmet Özdoðan, Pharmactive Fabrika Müdürü Fatih Elay, Veliköy Çok Programlý Lisesi Müdürü Muzaffer Arslan, Okul Müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý.

Kimya Teknolojileri Laboratuvarý açýlýþý öncesinde düzenlenen törende konuþan Okul Müdürü Muzaffer Arslan, memleket ve ülkelerin kalkýnmasýnýn ekonomiyle olduðunu belirterek, ‘Ekonomi de mesleki eðitim ile kendine yön bulur. Dolayýsýyla bir tarafta üretici sanayicilerimiz, diðer taraftan bu sanayicilerimize kalifiye eleman yetiþtirmeye çalýþan mesleki teknik eðitim. Pharmactive ilaç firmasýnýn okulumuza kurmuþ olduðu bu kimya laboratuarý mesleki ve teknik eðitimin bütünleþmesine büyük katký saðlayacaktýr. Bunca yoðun iþlerine raðmen, Pharmactive ilaç firmasý okulumuzda kalifiye eleman yetiþmesi açýsýndan bir finans ayýrdýlar. Kendilerine çok teþekkür ediyoruz’ dedi.

Öðrencilerinin istikbalinin çok aydýn olacaðýný kaydeden Arslan, ‘Yakýn zamanda Belediye Baþkanýmýz Hanifi Belindir ve Kaymakamýmýz Ayhan Bayhan, himayelerinde Veliköy’e üniversite ve meslek yüksek açýlmasý söz konusudur. Ümit ediyorum okulumuzdan mezun olacaklar, sanayicilere kalifiye eleman olacak ya da üniversitede okuyarak yine mezun olduktan sonra kalifiye eleman olarak sanayicilerimizin yanýnda olacaklar. Laboratuvarýmýzýn okulumuza, öðrencilerimize, Çerkezköy ve sanayicilerimize hayýrlý olmasýný temenni ediyorum’ diye konuþtu.

Okul Müdürü Muzaffer Arslan’ýn konuþmasýný tamamlamasýnýn ardýndan Türkiye Kimyagerler derneðinin hazýrlamýþ olduðu kimyanýn ekonomiye katkýlarý konulu yarýþmada Türkiye 3’ncülüðü kazanan 12-Kimya sýnýfý öðrencisi Ayþenur Çakan, ‘Biri Kimyagerleri durdursun’ adlý makalesini davetlilere okudu. Programýn devamýnda ise Okul adýna Çerkezköy Kaymakamý Ayhan Bayhan, Pharmactive Fabrika Müdürü Fatih Elay’a katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi takdim etti.

Tören programýna katýlan davetliler daha sonra Kimya Teknolojileri Laboratuvarý’nýn açýlýþýný yapmak üzere Laboratuvarýn bulunduðu alana geçtiler. Kurdele kesiminden önce konuþan Çerkezköy Kaymakamý Ayhan Bayhan, ‘Yüce Atatürk’ün belirttiði gibi eðitim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Mutlaka baþarýya ulaþmak gerekir. Ülke kalkýnmasýnda nitelikli insan gücü çok önemlidir. Nitelikli insan da sadece eðitim sayesinde mümkündür. Onun için eðitimle alakalý yapýlanlar geleceðimize yatýrýmdýr. Bu laboratuarý yaptýranlara teþekkür ederek hayýrlý olmasýný temenni ederim’ dedi.

Yapýlan konuþmanýn ardýndan Kimya Teknolojileri Laboratuvarý’nýn açýlýþ kurdelesini Çerkezköy Kaymakamý Ayhan Bayhan, Veliköy Belediye Baþkaný Hanifi Belindir, ÇOSB Bölge Müdürü Mehmet Özdoðan ve Pharmactive Fabrika Müdürü Fatih Elay birlikte kestiler. Kurdele kesiminin ardýndan davetliler Kimya Teknolojileri Laboratuvarýný gezerek Kimya Bölüm Þefi Abdullah Çeþmeliler’den bilgi aldýlar. Program ikramýn ardýndan son buldu.

haberler.com