Ana Sayfa Patent Patent’de AB Düzenlemesi Ayarı!

Patent’de AB Düzenlemesi Ayarı!

Meclis’te bekleyen yeni Patent Kanun Tasarýsý Türkiye’deki yerli ve yabancý ilaç þirketlerini karþý karþýya getirdi. Aðýrlýklý olarak jenerik (eþdeðer) ilaç üreten yerli firmalar yeni tasarýnýn patent koruma sürelerini 20 yýlýn üzerine çýkaracaðýný belirterek, ‘Bu Türkiye’deki ilaç üretimine zarar verir. Ek ithalatýn faturasý 3 milyar dolarý bulur’ diyor. Orijinal ilaç üretimi yapan yabancý firmalar ise yeni düzenlemenin AB standartlarýnda hazýrlandýðýný ifade ederek, ‘Tasarýda patent korumalarý uzatýlmýyor. Aksine yerli firmalarýn üretimleri daha fazla destekleniyor’ açýklamasý yapýyor. Tasarý yarýn Meclis Bilim Sanayi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüþülecek. Ýtirazlar komisyonda ele alýnacak.

6 YIL UZATIYOR
Yeni tasarýnýn jenerik ilaç üretimine sekte vuracaðýný ifade eden Deva Ýlaç CEO’su Philip Haas, ‘Tüm dünya pahalý ilaçla mücadele için patent koruma sürelerini düþürüyor. Biz bu yasayla koruma sürelerini 6 yýl daha uzatýyoruz. Böylece bir anlamda kendi ayaðýmýza sýkýyoruz. Tasarý böyle yasalaþýrsa devlete 3 milyar dolar fatura çýkacak. Yerli üretim de büyük zarar görecek’ diye konuþtu. Yerli üretimin artmasýnýn ucuz ilacýn yolunu açtýðýný savunan Haas, ‘Örneðin tek bir jenerik ilaç faturayý 100 milyon dolar aþaðý çekiyor’ dedi. SABAH’a konuþan yabancý ilaç firmalarýnýn temsilcileri ise ‘Tasarýda birçok konuda geri adým atýldý. Hapis cezalarý para cezalarýna çevrildi’ þeklinde konuþtu.

TASARI GECÝKMEDEN YASALAÞSIN
Destek Patent Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal Yamankaradeniz, ilaç sektöründeki anlaþmazlýklar nedeniyle kanunun 3 yýl geciktiðini hatýrlatarak, ‘Büyük oranda uzlaþýya varýldý. Tasarý gecikmeden yasalaþsýn’ dedi. Dragon Patent’ten Hülya Çaylý ise tasarýnýn yerli ilaç üretimine de destek olacaðýný ifade etti. Markiz Patent’ten Orhan Eriman da tartýþmanýn ilacýn ruhsatýný geç alan firmalarýn yaþadýðý sýkýntýyý kapsadýðýný belirterek, ‘Bu konu Patent Kanunu’na baðlanmamalý’ diye konuþtu.

DÜNYADA DA TARTIÞILIYOR
Patent süreleri dünyada da tartýþma konusu. Hindistan, Brezilya ve Çin gibi ülkeler bazý ilaçlarda patent korumasýný 3 yýla kadar indirmiþ durumda. Hindistan’da geçtiðimiz haftalarda Temyiz Mahkemesi, dev bir firmanýn kanser ilacýyla ilgili patent talebini geri çevirdi. Sýnýr Tanýmayan Doktorlar Örgütü de ucuz ilaç için kararý destekledi.

Sabah