Ana Sayfa Ekonomi Kamu Saðlýk Harcamalarý

Kamu Saðlýk Harcamalarý

Kamunun geçen yýla iliþkin saðlýk ödemelerinin geçici gerçekleþmeleri belli oldu. Buna göre, geçen yýl Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýndaki saðlýk hizmetleri için yapýlan ödemelerdeki artýþ, bu alanda son yýllarda yaþanan en yüksek artýþlardan biri olarak kayýtlara geçti.

Kamu, geçen yýl 44 milyar 110 milyon 561 bin liralýk saðlýk ödemesi yaptý. Saðlýk ödemelerindeki önceki yýla göre yüzde 20,85 oranýnda artýþ görüldü.

Saðlýða 2009’da yüzde 13,67 artýþla 28 milyar 810 milyon 684 bin, 2010’da yüzde 12,84 artýþla 32 milyar 508 milyon 883 bin, 2011’de yüzde 12,28 artýþla 36 milyar 500 milyon 378 bin lira harcanmýþtý.

Saðlýk harcamalarýndaki en büyük kalemi hastane faturalarý oluþturdu. Devlet, özel ve üniversite hastane/saðlýk tesislerine 2008’de 216 milyon 977 bin baþvuru olurken, bu sayý 2009’da 245 milyon 721 bine, 2010’da 276 milyon 593 bine, 2011’de 318 milyon 603 bine çýktý. Geçen yýl ise bu sayý 392 milyon 247 bine ulaþtý. Müracaatlardaki artýþ 2011’de yüzde 15,19, 2012’de yüzde 23,11 olarak gerçekleþti.

Kamu, bu baþvurular sonucu devlet, özel ve üniversite hastane/saðlýk tesislerine 2008’de 13 milyar 774 milyon 843 bin, 2009’da 15 milyar 570 milyon 498 bin, 2010’da 18 milyar 369 milyon 63 bin, 2011’de 21 milyar 940 milyon 33 bin lira ödeme yaptý. Geçen yýl yapýlan ödeme ise 28 milyar 652 milyon 670 bin lirayý buldu. Artýþ oraný ise 2011’de yüzde 19,44, 2012’de yüzde 30,60 oldu.

Kamunun yaptýðý saðlýk ödemeleri ve bunlara iliþkin artýþ oranlarý þöyle:

Yýllar Saðlýk ödemeleri (bin lira) Artýþ oraný (Yüzde)

2002 7.629.027

2003 10.661.718 39,75

2004 13.150.129 23.24

2005 13.607.884 3,48

2006 17.666.674 29.83

2007 19.983.613 13.11

2008 28.348.913 26.83

2009 28.810.684 13.67

2010 32.508.883 12.84

2011 36.500.378 12.28

2012 44.110.561 20.85