Ana Sayfa Patent Hindistan’daki Kritik Patent Davasın da Karar!

Hindistan’daki Kritik Patent Davasın da Karar!

Hindistan Temyiz Mahkemesi, ilaç devi Novartis’in kanser ilacýyla ilgili patent talebini geri çevirdi.

Mahkeme, patentin ancak yeni bir ilaca verilebileceðini öne sürerek, Ýsviçreli Novartis’in halihazýrda var olan kanser ilacý Glivec’in türevleri için yaptýðý patent baþvurusunu reddetti.

Hintli ilaç üreticisi Cipla’nýn avukatý Pratibha Singh, mahkeme kararýnýn uluslararasý ilaç þirketlerinin, var olan ilaçlarýn yeni sürümleri için Hindistan’da yeniden patent almalarýný engelleyecek emsal karar olduðunu söyledi.

Kanser Hastalarý Dayanýþma Derneði avukatlarýndan Anand Grover, bu kararý uzun süredir beklediklerini ve mahkemenin Novartis’in talebini geri çevirmesinden memnun olduklarýný söyledi.

Sýnýr Tanýmayan Doktorlar Örgütü gibi yardým kuruluþlarý da Novartis’e patent verilmesine karþý çýkýyordu.

Hindistan’da üretilen ucuz kanser ilaçlarýnýn, kendi ürününün çok benzeri olduðunu ileri sürerek bu ilaçlarýn patent hakkýný almaya çalýþan Novartis, 2006’dan bu yana hukuk mücadelesi veriyordu.

Geliþmekte olan ülkelere ucuz ilaç saðlayan Hint ilaç endüstrisi ise Novartis’in yoksullara pahalý ilaç satmaya çalýþmakla suçluyordu.

Kronik lösemi tedavisinde kullanýlan Gleevec, 2 bin 600 dolara, Hindistan’da üretilen muadili ise 175 dolara mal oluyor.

ihlas

*Karar öncesi haber:

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Ýsviçreli ilaç firmasý Novartis’in açtýðý patent davasýnda kararýný bugün açýklayacak.

Gözlemciler, kararýn, yoksul ülkelerde ucuz ilaca eriþimin sonunu getirebileceðini belirtiyor.

Novartis, kansere karþý Glivec adlý ilacýn geliþtirilmiþ bir türünün patent korumasý altýna alýnmasýný talep ediyor.

Firma davayý, Hintli yetkililerin, ilacýn yeni sürümünün, önceki sürümünden çok az farklý olduðu gerekçesiyle patent vermeyi reddetme kararýnýn geri çevrilmesi amacýyla açmýþtý.
Saðlýk alanýnda çalýþan dernekler, Novartis’in bu davayý kazanmasýnýn dünya çapýnda ‘tehlikeli bir örnek durum’ yaratacaðýný savunuyor.

Hindistan patent yetkilileri, þirketin daha önceki baþvurusunu, bazý firmalarýn, var olan ilaçlarda küçük deðiþiklikler yaparak patent alma çabalarýnýn önüne geçmek için reddetmiþti.

Batýlý ilaç þirketleri, Hindistan Yüksek Mahkemesi’nin Novartis aleyhine karar vermesi durumunda, bunun þirketlerin araþtýrma-geliþtirme yatýrýmlarýný kötü etkileyeceðini belirtiyor.

Novartis, yaptýðý bir açýklamada, firmalarýn ilaçlarýn geliþtirilmesi için araþtýrmalara uzun vadede bütçe ayýrmasýnýn patent kanunlarýna duyulan güvenle baðlantýlý olduðunu belirtti.
Sýnýr Tanýmayan Doktorlar örgütünden Leena Menghaney, ‘Kilit önemdeki ilaçlarla ilgili rekabetin sona ermesi durumunda, ilaç fiyatlarýnýn Hindistan’da ve kalkýnmakta olan ülkelerde artmasýna yol açacaðýný’ belirtti.

Menghaney’e göre bunun da Hindistan’da ucuz ilaca muhtaç milyonlarca insan için korkunç etkileri olabilir.

bbc.co.uk