Ana Sayfa Görüşler Gaucher 10 milyon tl Vurgun !

Gaucher 10 milyon tl Vurgun !

Sahte reçeteler üzerinden SGK’yý dolandýran çetelere bir yenisi eklendi. Çok nadir görülen bir hastalýk olan Gaucher hastalýðýný kullanan dolandýrýcýlar anlaþmalý hastane ve eczanelerle devleti soydu. Kamunun zararýnýn 10 milyon liraya yakýn olduðu belirtiliyor.

Karaciðer, dalak gibi organlarda büyüme olarak bilinen Gaucher hastalýðý Türkiye’de her 500 bin kiþi arasýnda 1 kiþide görülüyor. Ancak, eczacý ve doktorlar el ele verdi ve Gaucher hasta sayýsýný patlattý.

Ýstanbul Anadolu yakasýndaki 5 hastane üzerinden sahte raporlar alýndý. Hasta baþýna aylýk ilaç ödemesinin 120 bin TL olduðu hastalýkta üç yýldan bu yana süren dolandýrýcýlýk nedeniyle kamu 10 milyon liraya yakýn zarara uðradý. Konuyu hem SGK müfettiþleri inceliyor hem de savcýlýk soruþturmasý sürüyor.

En yaygýn belirtisi karaciðer, akciðer, dalak gibi oranlarýn büyümesi olan Gaucher hastalýðý ile ilgili bir dizi usulsüzlük, Ýstanbul Anadolu yakasýndaki bazý eczaneler ve birkaç hastanede yaþandý.

HER BÝR HASTA ÝÇÝN 120 BÝN TL

Devam eden savcýlýk soruþturmalarýna konu evraklara göre, K. Eczanesi, Z. Eczanesi, D. Eczanesi ile aralarýnda, saðlýk bakanlýðý’na baðlý bir hastane, bir vakýf üniversitesi hastanesinin de olduðu toplam 5 hastanede sýklaþan usulsüz iþlemler þu þekilde yapýldý:

Önce, eczanelerinde çalýþan veya tanýdýklarý saðlýklý kiþiler adýna sahte hastane raporu çýkardýlar. Rapor uyarýnca ‘hasta’ adýna aylýk ilaç giriþleri yapýldý. 6 ayda bir yenilenen rapora göre hastaya aylýk 60 kutu Cerezyme ilaç verilmesini öngörüyor. Söz konusu ilacýn kutu baþýna deðeri 2 bin TL. Bir aylýk ilacý reçetesi 120 bin TL deðerinde. Kimi durumlarda da yine hastanelerle kurulan iliþkiler sayesinde doz artýrýmýna gidildi. Örneðin aylýk 30 kutu ilaç almasý gereken hasta için doz artýrýmý yapýlarak 60 kutuya çýkarýldý.

ÝLAÇ KUTULARI MATBADA BASILDI
Düzenlenen reçeteler için ilaç kutusunda bulunan kupürlerin yapýþtýrýlmasý gerekiyordu. Bunun için de ‘matbaa yöntemi’ bulundu. Cerezyme isimli ilacýn kutusu Maslak’taki bir matbaada basýldý. Reçetelerde zaman-zaman yapýlmasý gereken düzeltmeler de yine eczanede yapýldý. Çünkü, Ümraniye Taþdelen Saðlýk Merkezi’nde görevli doktorlar U. A., K. S., G. Ö. E. E. C., ve Ý. K.’nin kaþeleri de ellerinde bulunuyordu. Kaþelerden bir bölümü dýþarýdan yaptýrýlýrken, bazýlarýný da doktorlar kendileri vermiþti. Düzenlenen reçeteler Sosyal Güvelik Kurumu’na fatura edildikten sonra, ödemelerin eczane hesabýna yapýlmasý saðlandý.

AYNI KÝÞÝ ÝÇÝN 2 RAPOR

Elde edilen ilk belgelere göre, sahte Gaucher raporlarý eczanelerde çalýþan kiþilerin yakýnlarý veya eczanede çýrak olarak çalýþan kiþiler üzerine sahte rapor çýkarýldý. Þüphelilerden eczane çalýþaný Z. A.’nýn kardeþi S. A. adýna 4 Kasým 2011’de Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastanede 91817458 protokol numarasý ile rapor çýkarýldý. Yine M. E. Ý. isimli bir kiþi adýna ise 2 ayrý rapor çýkarýldý. Bir üniversite hastanesinde 00274777 protokol numarasý ile çýkarýlan ilk raporun tarihi

MÝLYONDA 2 KÝÞÝDE GÖRÜLÜYOR
Dünyada tedavisi son 15 yýlda uygulanan Gaucher hastalýðý Türkiye’de son 5 yýldan bu yana tedavi ediliyor. Tedavisi oldukça pahalý olan Gaucher hastalýðý genetik bir hastalýk türü olarak biliniyor.

Gaucher hastalýðýnýn en yaygýn belirtileri karaciðer, dalak, akciðer gibi bazý organlarda büyüme, aþýrý yorgunluk, kanama bozukluklarý ve burun kanamalarýdýr.

Yapýlan bir araþtýrmaya göre hastalýðýn Türkiye’de görülme sýklýðý milyonda 2,3 seviyesinde. Bir tür enzim eksikliðinden kaynaklanan hastalýk, Doðu Avrupa Yahudileri’nde daha sýk görülüyor.

2 Ekim 2012. Ayný kiþi için özel bir hastanede çýkarýlan baþka bir raporun tarihi ise 30 Ekim 2012 olarak kayýtlara girdi.

ÇIRAÐA BÝLE RAPOR ÇIKARDILAR

17 yaþýndaki eczacý çýraðý T.K. için ise yine 30 Ekim’de özel bir hastanede rapor çýkarýldý. T.K. savcýlýk ifadesinde “Sahte reçete ile adýma 60 kutu giriþ yapýldýðýný gördüm. Her bir reçete 100 bin TL Ben hasta deðilim. Ne rapor aldým ne de bu ilaçlarý kullandým. Z. Eczanesinde çalýþtýðým süre içinde Z.A. ve Ý.Ý.’nin matbaada bastýrdýklarý sahte ilaç kupürlerini gördüm” dedi.

Konu ile ilgili þüpheliler ile ilgili hem savcýlýk soruþturmasý hem müfettiþ soruþturmasý sürüyor. Þüpheliler arasýnda eczane sahipleri ve eczacý kalfalarý bulunuyor. Soruþturmalarýn geniþletilmesi ile birlikte raporlarda imzalarý bulunan doktorlarýn da sorgulanmalarý bekleniyor.

Dinçer GÖKÇE

Hürriyet