Ana Sayfa Görüşler Acilde Hangi Doktor Nöbet Tutar

Acilde Hangi Doktor Nöbet Tutar

Soru:
Ben bir ilimizin devlet hastanesinde dermatoloji uzmaný olarak görev yapmaktayým. Mart ayý itibariyle pratisyen hekim sýkýntýsý olduðu belirtilerek tarafýma ve fizik tedavi uzmaný arkadaþlara acil nöbeti yazýlmaya baþlandý. Hastane yönetimi bu branþlara acil nöbeti yazýlamayacaðýna dair, daha önceki yýllarda bir yönetmelik maddesi bulunurken, bu yönetmelik maddesinin deðiþtiðini söyleyerek bu nöbetleri tarafýmýza yazmaya baþladýklarýný belirtiyor. Bu konuda haklýlar mý yoksa yazýlan nöbetler uygunsuz mu bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap:
Yataklý Tedavi Kurumlarý Ýþletme Yönetmeliðinin 42 maddesi þu þekildedir:

“Madde 42 – Nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branþ nöbeti olarak dört þekilde yürütülür. Acil ve branþ nöbetlerinin hangi hallerde, tutulacaðý hastanenin türüne, iþ durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre baþtabib tarafýndan tesbit edilir. Eðitim Hastanelerinde de uzman ve uzmanlýk eðitimi görenlerden kimlerin hangi nöbete gireceklerini ve ne nöbeti tutacaklarýný da baþtabib tesbit eder.

A) Ýcapçý nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fakat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sýrayla ev nöbetini tutarlar. Bunun için aylýk ev nöbet listeleri hazýrlanýr. Ev nöbetçisi mesai saatleri dýþýnda kurumun idari ve týbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akþam vizitlerini yapmaya, mesai dýþýnda bulunduðu yeri bildirmeye, kuruma her davette gelmeye mecburdur.

B) Normal Nöbetler: Mesai saatleri dýþýnda personelin mesai baþlangýç saatini deðiþtirerek veya vardiye sistemi ile gördürülemeyen veyahut bunlarýn dýþýnda kalan hizmetlerin yürütülmesi için düzenlenen nöbet þeklidir. Bundan amaç; ilgili hizmetin mesai saati dýþýndaki devamýný sürdürerek idari ve týbbi hizmetlerde süreklilik saðlamaktadýr. Bu nedenle, bu nöbete kalan görevliler mensub olduðu hizmet bölümü amirinin yetki ve sorumluluklarý ile mesleðinin yetki ve sorumluluklarýný haizdirler.

Bu nöbetin tutulduðu kurumlarda, acil vak’alar için ayrýca nöbet veya hizmet birimi bulunmadýðý takdirde acil vak’a muayenesini ve gerekli ilk yardým ve tedaviyi nöbetçi tabib yapar. Vak’a kendi branþýyle ilgili deðilse süratle ilgili dal uzmanýný ve acil vak’a için gerekli görülen diðer personeli de davet eder.

Bu nöbetle birlikte acil veya branþ nöbeti tutulan kurumlarda normal nöbeti tutan tabib, baþtabib yetkilerini haiz olarak sadece idari amir sorumluluðunu yüklenir.

Eðitim hastaneleri dýþýnda uzman baþtabib yardýmcýsý ile birlikte uzman tabib adedi normal nöbet tutmaya müsait kurumlarda baþtabib yardýmcýlarý da normal nöbete girerler.

C) Acil nöbetler: Uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branþlar için normal nöbete ilave olarak ayrýca acil nöbeti konulabilir. Bu takdirde acil nöbetine iþtirak edecek diðer saðlýk ve yardýmcý saðlýk personelinin kimler olacaðýný ve bunlarýn miktarýný baþtabib tesbit eder.
Acil nöbeti tutanlar bir baþka nöbete dahil edilmezler.

Acil nöbeti tutan uzmanýn talebi üzerine yapýlacak, çaðrýya ilgili dal uzmaný ve diðer personel uymaya zorunludur.

D) Branþ nöbeti: Birden fazla genel cerrahi, iç hastalýklarý klinikleri ve kadýn hastalýklarý ve doðum kliniði bulunan yataklý tedavi kurumlarýnda uzman ve klinik adedi gözönüne alýnarak acil hizmetiçin kliniklere bütün personeliyle birlikte branþ nöbeti tutturulabilir. Gerek görülürse ve uzman adedi yeterli bulunduðu takdirde acil vak’asý bulunan dallardan birer uzman, yoksa kýdemli uzmanlýk eðitimi görenler de bu ekibe eklenebilir, veya davet edilebilir. Branþ nöbetini üstlenen klinikler, gece nöbetini ifa edecek tabib ve personel ekiplerini düzenleyerek gereði yapýlmak üzere baþtabibliðe verirler. Bu kliniklere gereðinde baþka hizmetlerden personel takviyesi yapýlabilir. Branþ nöbetlerini üstlenen klinikler o dalýn acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini de ifa ederler ve bu klinik personeline baþkaca nöbet hizmetleri verilmez.”
Yukarýdaki ynetmelik hükmü, “uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branþlar” ifadesini kullanmýþtýr. Burada idareye bir takdir hakký verilmiþ olmakla birlikte, bu takdir hakký sýnýrsýz deðildir. Üstelik madde metni “uzman durumu müsait olan kurumlarda” ifadesiyle, özellikle acille ilgili branþlara bir yönlendirme yapmýþtýr.

Keza Acil Saðlýk Hizmetleri Yönetmeliðinin 15. maddesinin 4. fýkrasýnda “b) Hizmetler; uzman tabip sorumluluðunda, acil saðlýk hizmetleri konusunda eðitim görmüþ, tecrübeli ve yeter sayýda tabibin, hemþirenin ve diðer personelin de katýlýmý ile bir bütün olarak yürütülecek þekilde organize edilir. Bütün görevlilerin acil servis birimindeki görev, yetki ve sorumluluklarý yazýlý olarak hazýrlanýr ve acil serviste görülebilecek bir yere asýlýr.

c) Bu birimlerde görevlendirilecek personel; hizmetin hedefleri, çalýþma standartlarý, görevleri, yetkileri ve sorumluluklarý konusunda hizmet öncesi resmî bir eðitim programýna alýnýr, hizmet sýrasýnda sürekli izlenir ve sonuçlar periyodik olarak deðerlendirilir.” hükmü yer almaktadýr.

Bu yönetmelik maddesi de, acil konusunda eðitim görmüþ yetkin personelin görevlendirilmesini öngörmüþtür.

Öte taraftan, 16/10/2009 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan “Yataklý Saðlýk Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Teblið” hala yürürlüktedir. Bu tebliðin 12. maddesinde acil nöbetleri, yönetmelikten daha detaylý bir þekilde düzenlenmiþtir. Bu maddenin 4. fýkrasý ise þu þekildedir:

“(4) Müstakil acil branþ nöbetleri, öncelikle iç hastalýklarý, genel cerrahi, kadýn hastalýklarý ve doðum, çocuk saðlýðý ve hastalýklarý, beyin cerrahi ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon branþlarýnda düzenlenir. Bu branþlarla birlikte, ilave olarak, hasta yoðunluðuna göre uzman tabip sayýsý yeterli olan klinisyen branþlarda müstakil acil branþ nöbeti düzenlenebilir. Acil uzman tabip nöbeti gerektirmeyen fizik tedavi ve rehabilitasyon, cildiye gibi klinik branþlar ile biyokimya ve patoloji gibi diðer branþlardaki klinisyen olmayan uzman tabipler idari uzman tabip nöbetine dahil edilir.”

Yukarýdaki hükümler çerçevesinde, fizik tedavi ve cildiye gibi acil tabip nöbeti gerektirmeyen branþlara acil nöbeti yazýlmamasý gerekmektedir.

memurlar.net