Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ýþyeri Tehlike Sýnýflarý

Ýþyeri Tehlike Sýnýflarý

29 Mart 2013  CUMA
Resmî Gazete
Sayý : 28602

TEBLÝÐ

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan:

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝNE ÝLÝÞKÝN ÝÞYERÝ TEHLÝKE SINIFLARI

TEBLÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR TEBLÝÐ

MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðine Ýliþkin Ýþyeri Tehlike Sýnýflarý Tebliðinin Ek-1’inde yer alan Ýþyeri Tehlike Sýnýflarý Listesi ekteki þekilde deðiþtirilmiþtir.

MADDE 2 – Bu Teblið yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.

MADDE 3 – Bu Teblið hükümlerini Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný yürütür.

 

 liste:

Eki için týklayýnýz.