Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Sektörünün Doktorlara Ödemeleri !…

Ýlaç Sektörünün Doktorlara Ödemeleri !…

Prof.Dr.Ahmet R.Küçükusta yazýsý – haberx.com :

Bugüne kadar ilaç endüstrisi ile doktorlara arasýndaki gizli-kapaklý yürütülen iliþkiler açýða çýkmaya baþladý.

Baðýmsýz, kâr amacý gütmeyen, kamu yararýna araþtýrmacý gazetecilik yapan bir medya kuruluþu olan ProPublica web sitesinde ilaç endüstrisi tarafýndan doktorlara yapýlan harcamalarý liste hâlinde yayýnlýyor.

Sitede yer alan bilgilere göre, 2009-2012 seneleri arasýnda 15 firma tarafýndan doktorlara ve diðer saðlýk personeline yapýlan harcamalarýn toplamýnýn 2 milyar dolarý geçtiði bildiriliyor.

Bu firmalarýn 2001’ de USA’ da satýlan ilaçlarýn yüzde 47’ sini ürettikleri dikkate alýndýðýnda bu rakamýn 2 milyar dolarýn çok üzerinde olduðu rahatlýkla söylenebilir.

Bu firmalardan bazýlarý ve yaptýklarý harcamalar þöyle: Astra-Zeneca (206.1 milyon $), Eli Lilly (490.6 milyon $), GlaxoSmithKline (238.6 milyon $), Merck (224.3 milyon$), Pfizer (538.2 milyon $)…

2009’ dan bu yana ilaç endüstrisinden 500 bin $’ dan fazla para kazanan doktorlarýn sayýsý 22.

Bu, en çok nemalanalar içinde psikiyatristler ilk sýrada geliyor.

22 $ dolar zenginin 12’ si psikiyatrist; diðerleri ise pediatrist, alerji uzmaný, kardiyolog, göðüs hastalýklarý uzmaný (ben deðilim!), hematolog, cerrah, endokrinolog, enfeksiyoncu ve 2 aðrý uzmaný.

Ýlk sýrada 1 milyon 9 bin $’ lýk kazancýyla psikiyatrist Dr. Jon Draud yer alýyor; daha bunun içinde seyahat, yemek ve araþtýrmalar için yapýlan ödemeler yok.

Ýsteyenler, ProPublica tarafýndan tek bir veritabanýnda toplanan verilerden doktorlarýnýn hangi firmalardan, ne için, kaç dolar aldýklarýný öðrenebilecekler.

ProPublica’ nýn web sayfasýnda þu bilgiler yer alýyor:

“Bu verileri toplamak ve derlemek kolay olmadý; çünkü firmalardan bazýlarýnýn web sitelerinde yayýnladýklarý bilgileri analiz etmek ve yüklemek neredeyse mümkün deðildi ve her firma ödemelerini farklý bildiriyordu.

Bazýlarý sadece konuþmalar için, bazýlarý danýþma ve araþtýrma için, bazýlarý ise seyahat ve yemekler için yapýlan ödemeleri açýklýyordu.

Veritabanýmýz baþka firmalardan bilgiler geldikçe zaman zaman yenilenecektir.

The Affordable Care Act ‘a göre, ilaç ve týbbi alet üreticileri 2014’ den itibaren bu verileri yayýnlamak zorunda.

Bilgiler hükümete ait bir web sitesine gönderilecek.

Ýlk rapor aðustostan 2013 aralýk ayýna kadar olan dönemi kapsayacak.”

Gelelim neticeye

BÝR: Böyle bir uygulamanýn bizim ülkemizde de yapýlmasý þart; insanlarýn canlarýný emanet ettikleri doktorlarýnýn ilaç ve týbbi alet-malzeme endüstrisi ile olan iliþkilerini bilmek en tabii haklarý.

En çok da belirli ilaç ve aþýlara tek bir kelime bile söyletmeyen ‘bilim adamlarýmýzýn’ durumunu merak ediyorum.

Bu arada bazýlarý ‘Ya bu ilaç firmalarý bizi resmen kandýrmýþ, bizi bedavaya kullanmýþlar’ diye mýrýldanýrsa da hiç þaþýrmam.

ÝKÝ: Bizim de ProPublica benzeri vatandaþýn haklarýný gözeten, hükümetle çýkar iliþkileri olmayan baðýmsýz medya kuruluþlarýna ihtiyacýmýz var.

ÜÇ: Ýlaç endüstrisi ile doktorlar arasýndaki iliþkiler “sýfýrlanmadan” týbba güven duymanýn mümkün olamayacaðýný savunuyorum.

Bir kaleme, bloknota veya kahve fincanýna bile hayýr!

KAYNAKLAR

http://www.propublica.org/article/dollars-for-docs-the-top-earners

http://www.nbcnewyork.com/investigations/Dollars-for-Docs-Drug-Companies-Doctors-Money-Pharmaceutical-ProPublica-198698641.html

http://www.nbcnewyork.com/investigations/Dollars-for-Docs-Drug-Companies-Doctors-Money-Pharmaceutical-ProPublica-198698641.html