Ana Sayfa Ekonomi Türkiye için Söyledikleri

Türkiye için Söyledikleri

New York Üniversitesi’nden ekonomist Nouriel Roubini, çözüm sürecine iliþkin, ”Askeri harcamalar azalacak, bu bölgelere daha fazla yatýrým yapýlacak. Sosyal istikrar geliþecek ve bölgede uzlaþma saðlanacak. Bu durum petrol durumunu da boru hattýný da etkileyecek. Ýçeride ticareti daha fazla etkileyecek. Türkiye en büyük baþarý hikayeleri arasýna girebilir” dedi.

Roubini, ‘Uludað Ekonomi Zirvesi”ndeki ”Dünya ekonomisinin yönü ve Türkiye ekonomisinin geleceði” baþlýklý konuþmasýnda, Türkiye’nin saðlam bir ekonomiye sahip olduðuna dikkati çekti. Potansiyel büyüme oranýnýn  tartýþýldýðýný hatýrlatan Roubini, ‘Bu oran yapýsal reformlarla artabilir. Büyüme potansiyeli yüksek çünkü genç nüfusu var. Çok dinamik iþ sektörü olan bir ülke. Hem ihracatta hem de çok uluslu faaliyetlerde baþarý var. Ayný zamanda çeþitlendirilmiþ ekonomi. Ýmalat, hizmet, yatýrým var. 2001’deki krizden bu yana bankacýlýk sistemi güçlendi. Düzenleyiciler de daha ihtiyatlý önlemleri hayata geçiriyorlar’

Türkiye’nin kamu açýðýnýn azaldýðýný vurgulayan Roubini, ”Çok çeþitli bir yapýya sahip ülke.  Ýhracatta Avrupa’ya ihracat yapýyor. Orta Asya ve Ortadoðu’ya da açýlýyor. Asya gibi büyüyen bölgelerde de bulunuyor” dedi.

Ekonomi iyileþtikçe, ekonomi politikalarý saðlam olmaya devam ettikçe, siyasi istikrar sürdükçe iyileþmelerin devam edeceðini belirten Roubini, þöyle devam etti:
”Haberleri izlediðim kadarýyla, Türk-Kürt barýþ süreci baþladý. Askeri harcamalar azalacak, bu bölgelere daha fazla yatýrým yapýlacak. Sosyal istikrar geliþecek ve bölgede uzlaþma saðlanacak. Bu durum petrol durumunu da boru hattýný da etkileyecek. Ýçeride ticareti daha fazla etkileyecek. Türkiye en büyük baþarý hikayeleri arasýna girebilir.”

REFORMLAR LAZIM
Roubini, bu kadar iyi geliþmeye karþýn bazý ekonomik zorluklarýn da bulunduðunu ifade ederek, çözülmesi gereken sorunlar olduðunu bildirdi.
Ülkenin halen bütçe ve cari açýðýnýn yüksek olduðunu dile getiren Roubini, ”Ülke içindeki tasarruf daha düþük. Kamu tasarruflarýnýn artmasý gerekiyor. Böyle bir ülkenin daha güçlü ekonomik büyümeye ulaþmasý için yapýsal reformlara gerek var. Tasarruf artmadýðý sürece cari açýk yükselmeye devam eder ve istikrarsýz durum yaratýr” dedi.

Çok deðerli para biriminin olmamasý gerektiðine deðinen Roubini, ”Ýhracat anlamýnda rekabetçilik artabilir ama girdi maliyetlerinin yükselmesi sonunda devalüasyona götürebilir. Gerekli reformlara ihtiyacýnýz var. Çok fazla kayýt dýþýlýk var iþ gücü piyasasýnda. Ýþ gücünün yetenekleri de artýrýlmalý” diye konuþtu.

EURO YÜZDE 20 DAHA DÜÞÜK OLMALIYDI
Roubini Avrupa’da 7 ülkede sorunlarýn devam ettiði göz önüne alýndýðýnda euronun deðerinin þu andaki seviyesinin yüzde 20 altýnda olmasý gerektiðine dikkat çekti.

HT