Ana Sayfa Ekonomi S&P Neden Not Artýrdý?

S&P Neden Not Artýrdý?

Dünyanýn önde gelen uluslararasý derecelendirme kuruluþlarýndan Standard&Poor’s’un Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesinin olumlu yankýlarý sürerken, Ankara’nýn bu yýl büyümeyi yüzde 4’e çýkarmak istediðine dikkat çekilerek, Türkiye’de “yeniden dengelemenin sona erdiði görüþleri de dile getiriliyor.

ABD’nin borsa ve iþ çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal, S&P’nin, Türkiye’nin “dirençli ekonomisine ve 30 yýllýk isyaný sona erdirme adýmlarý”na atýfta bulunarak Türkiye’nin kredi notunu artýrdýðýna dikkat çekti.

Not artýrýmýnýn, Türkiye için “kritik” bir dönemde geldiðini belirten gazete, TC Merkez Bankasý’nýn, GSYH’yý sürdürülebilir bir tempoda tutabilmek için “sürekli para politikasýnda ince ayarlar yaptýðýný” öne sürdü. Gazete þu deðerlendirmeyi de yaptý:

“Ancak analistler, olumlu siyasi geliþmelerin olduðu bir ortamda bile Ankara, 2012’de yüzde 3 olan büyümeyi bu yýlda yüzde 4’e çýkarmanýn peþinde iken 800 milyar dolarlýk ekonomideki yeniden dengelemenin sona erdiðini söylüyorlar. Krediye dayalý iç tüketimdeki toparlama, Türkiye’nin ‘Aþil topuðu’ olan kýsa vadeli dýþ kaynak ihtiyacýnýn kötüleþmesini tetikleyecek.”

ABD’li gazete, cari açýk ve enflasyondaki en kayda deðer iyileþmelerin son bulduðu yönünde ekonomik sinyaller varken S&P’nýn gerçekleþtirdiði “sürpriz” not artýrýmýnýn, birçok iktisatçý tarafýndan söz konusu kuruluþun Türkiye’ye daha yüksek not veren Moody’s ve Fitch’i yakalama çabasý olarak yorumlandýðýný yazdý.

bigpara.com