Ana Sayfa Görüşler Saðlýkta Dönüþüm IVF Merkezini Etkiledi

Saðlýkta Dönüþüm IVF Merkezini Etkiledi

Ýlaçsýz tüp bebek yönteminin uygulandýðý tek merkez olan 9 Eylül Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi, Saðlýkta Dönüþüm projesi nedeniyle profesörsüz kalýnca kapandý.

Ýzmir’de 2002’e açýlan, Türkiye’de ilaçsýz tüp bebek yönteminin uygulandýðý tek kamu kurumu olan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Saðlýkta Dönüþüm programý kapsamýnda getirilen deðiþimlerin kurbaný oldu. Artýk yeni hasta kabul edilmiyor.

Prof. Dr. Bülent Gülekli’nin kurucu öðretim üyesi olduðu merkezde Gülekli’nin yaný sýra Prof. Dr. Murat Celiloðlu, Prof. Dr. Cemal Posacý ve Prof. Dr. Ömer Erbil Doðan, tüp bebek uygulamalarý sertifikasýna sahip 4 öðretim üyesiydi. Ancak muayenehanesi olan öðretim üyelerinin hastanelerinde gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarý yani hasta bakýp ameliyat etmeleri yasaklanýrken, Prof. Dr. Posacý ücretsiz izne ayrýldý, Prof. Dr. Gülekli ve Prof. Dr. Celiloðlu da muayenehanelerini tercih etti. Tam gün çalýþan Prof. Dr. Doðan hem Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Baþkanlýðý’ný yürütürken, Tüp Bebek Merkezi’nin de sorumlusu oldu. Ancak kýsa bir süre önce Prof. Dr. Doðan da muayenehanesi olan öðretim üyeleri kervanýna katýldý. ’Yasak’ yüzünden hasta kabulünün mümkün olmamasý Tüp Bebek Merkezi’nin ’geçici’ de olsa kapanmasýna yol açtý.
Prof. Dr. Doðan’ýn muayenehane açmasý yüzünden býrakmak zorunda kaldýðý Anabilim Dalý Baþkanlýðý’ný da klinikte kalan tek tam zamanlý hoca Prof. Dr. Berrin Acar üstlenmek zorunda kaldý. Toplam 10 profesör kadrosu bulunan klinikte hasta muayenesi ve ameliyatlar, Prof. Dr. Acar ile birlikte bir yardýmcý doçent ve 4 uzmanýn üzerine kaldý. Dokuz Eylül Üniversitesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý’nda yaþananlarýn ’acý örnek’ olduðunu belirtilirken, bir öðretim üyesi þunlarý söyledi:
“Hastanenin Tüp Bebek Merkezi’nin sertifikalý dördüncü hekimi de yasak kapsamýna girince, merkezi yürütecek sertifikalý hekim kalmadý. Üç hoca her gün hastaneye geliyor, ders veriyor, eðitimlere giriyor. Ancak hastaya el sürmesi yasak. Bütün branþlar bu durumda. Muayenehanesi olan hekimlerin ameliyat yapmasý yasak ama hastalar baþka hekimlerin üzerinden gösterilip ameliyatlarý yapýlýyor. Üsttekiler de böyle istiyor. Yani hekimin elinden ehliyeti alýnýyor, ama yakalanýncaya kadar arabayý kullan deniyor. Herkes yasa dýþý olduðunu biliyor.”

Milliyet