Ana Sayfa Ekonomi Personel Politikasýnda Deðiþikliðe Doðru

Personel Politikasýnda Deðiþikliðe Doðru

Buna göre yönetici olmak için gereken 10 yýl þartý 5’e iniyor, memurun yönetici olmasý kolaylaþýyor. Memurun uyarma, kýnama ve kademe ilerleme cezasý kalkacak. Memura üç yýl zorunlu hizmet þartý getirilecek, ancak yeni memur önce batýda görev yapýp sonra Doðu’ya gidecek. Sözleþmeliler kadroya alýnacak; 4-C’liler iþçi olacak.

657 sayýlý kanunda yapýlacak deðiþikliðin ayrýntýlarý belli oldu. Sendikalarla bir araya gelen Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, 2,5 milyon memurun merakla beklediði çalýþmanýn ayrýntýlarýný paylaþtý. Bu düzenlemeye göre kamuda yönetici olmak kolaylaþýyor. Kamu kurumlarýnda yönetici olabilmek için 5 yýllýk memuriyet yetiyor. Halen kamu kurumlarýnda daire baþkaný ve üstü görevlere atanabilmek için en az 8, 10 ve 12 yýl görev yapmýþ olma þartý aranýyor. Bu þart kalkmýþ olacak. Yeni düzenlemeyle süre beþ yýla çekiliyor. Beþ yýlýný dolduran memur, üst düzey yöneticiliklere atanabilecek. Yeni yasayla birlikte müfettiþ yardýmcýlýðý, uzman yardýmcýlýk gibi yardýmcýlýk pozisyonlarýnda 3 yýl olan bekleme süresi 2 yýla inecek.

Yeni yasa ile kamu personel rejimi yeniden düzenleniyor. Doðu ve Güneydoðu baþta olmak üzere dezavantajlý bölgelere tecrübeli memurlarýn gitmesi saðlanacak. Mevcut durumda göreve yeni baþlayan memur Güneydoðu ve Doðu’ya giderken yeni düzenleme ile tecrübeli memurlarýn bölgeye gitmesi isteniyor. Buna göre göreve baþlayan memur önce batýdaki ilere atanacak. En az üç yýl görev yaptýktan sonra Doðu ve Güneydoðu’ya gidecek. Bölgede üç yýl zorunlu hizmet þartý getirilecek. ‘Memura rotasyon’ olarak da yansýyan bu düzenlemenin bütün memurlarý kapsayan bir deðiþiklik olmayacaðý öðrenildi. Bunun yerine daha çok orta ve üst yöneticiler Türkiye’nin her yanýnda görev yapacak. Tecrübeli yöneticiler bölgeye gönderilecek. Düzenleme ile kamuda ihtiyaç duyulan personelin dengeli daðýlýmý esas alýnacak. Terör nedeniyle ülkenin belli bölgelerinin mahrumiyet bölgesi olmaktan çýkarýlmasý saðlanacak. Bu düzenleme ile çakýlý kadro ve belli illerde çalýþmak þartýyla yapýlan sözleþmeli memur alýmý da gevþetilecek. Belli illerdeki sözleþmeliler ve çakýlý kadro çalýþanlara tayin hakký verilecek. 657 sayýlý yasada yapýlacak düzenleme ile müsteþar, genel müdür ve il müdürü gibi üst düzey yöneticilerin de hükümetle gelip hükümetle gitmesi saðlanacak. Genel müdür, müsteþar ve müsteþar yardýmcýsý gibi görevlerde bulunacak olanlarýn kamu kurumlarýnda görev süreleri 4 yýl olacak. Bu süre belediyelerde ise 5 yýl olacak. Görev süresi dolan kiþi, özlük haklarý korunarak müþavir kadrosuna atanacak. Böylece hükümet deðiþikliði ya da bakan deðiþiminde görevden alýnan genel müdür ve müsteþar gibi üst düzey yöneticilerin yargýya baþvurup geri dönmesi engellenecek.
Tasarý ile kamudaki 4-C, 4-B, sözleþmeli gibi statüler kaldýrýlacak. Bunun yerine kamuda çalýþanlar iþçi ve memur olmak üzere ikiye ayrýlacak. Bu kapsamda belediyelerde çalýþanlar baþta olmak üzere 4-B’li olarak bilinen 80 bin sözleþmeli kadroya alýnacak. 4-C’liler ise iþçi statüsüne alýnacak. Böylece kamuda sözleþmeli çalýþtýrýlmasý dönemi bitecek. Disiplin cezalarý sadeleþtirilecek. Uyarma, kýnama ve kademe ilerleme cezasý kalkacak. Cezalar sadeleþtirilecek. Memurun disiplin cezasý aylýktan kesme, geçici süreli olarak memuriyetten çýkarma ve görevden çýkarma þeklinde olacak.

Zaman

47 BIN IÞÇI VE 170 BIN SÖZLEÞMELIYE MÜJDE
Kamuda istihdam sil baþtan… Sözleþmeli ve geçici iþçi uygulamasý kalkýyor. Sözleþmeli personel memur kadrosuna, geçici iþçiler ise daimi iþçi kadrosuna geçirilecek. Ýlk atamalar geliþmiþ, ikinci atamalar az geliþmiþ bölgelere yapýlacak
Aslý IÞIK/ANKARA
ÇALIÞMA ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’in, hafta baþýnda Bakanlar Kurulu’na yaptýðý sunumun ayrýntýlarý netleþti. Bakan Çelik, Bakanlar Kurulu’nun ardýndan, devlette yeni istihdam modeline iliþkin taslak çalýþmayý dün de Kamu Personeli Danýþma Kurulu’nda açýkladý. Çelik, sendika temsilcilerinin de katýldýðý kapalý toplantýda yeni personel rejimine iliþkin üç alternatif sundu. Memur sendikalarýndan kabul gören ilk öneriye göre, 657 sayýlý Devlet Memuru Kanununun, devlet memuru(4-a), sözleþmeli (4-b), geçici iþçi (4-c) ve sürekli iþçi (4-d) uygulamalarý yeniden düzenlenecek. Buna göre, mevcut sözleþmeli personelin tamamý memur kadrosuna, mevcut geçici iþçilerin tamamý ise daimi iþçi kadrosuna geçirilecek. Deðiþiklik gerkçekleþirse kamuda bundan böyle ‘sözleþmeli’ ve ‘geçici iþçi’ kadrolarýyla personel istihdam edilmeyecek.

Batý’da ‘piþip’ Doðu’ya atanacak
Bakanlýðýn nitelikli personelin Doðu ve Güneydoðu’daya gitmesi için de yeni bir çözüm önerisi var. Buna göre kamuda yeni çalýþmaya baþlayacak personel, ilk olarak Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Antalya gibi geliþmiþ bölgelere atanacak. Geliþmiþ bölgede görev yapacak olan personel, daha sonra az geliþmiþ bölgelere tayin edilecek.

Hangi kadroda kaç kiþi var?
Devlette çalýþan 3 milyon 205 bin 450 personelin 2 milyon 528 bini memur, 351 bin 960’ý daimi iþçi, 168 bin 215 sözleþmeli, 47 bini ise geçici iþçi kadrosunda istihdam ediliyor. Hükümet bu modeli uygulamaya karar verirse, kamuda bir daha geçici iþçi istihdam edilmeyecek ve zorunlu haller dýþýnda, sözleþmeli personel çalýþtýrýlmayacak.

Akþam