Ana Sayfa Görüşler Helal Jelatinli Omega 3 Üretiyor

Helal Jelatinli Omega 3 Üretiyor

Türkiye’nin önemli ilaç üreticilerinden biri olan Koçak Farma, 1996 yýlýndan beri Omega 3 yað asitleri içeren yumuþak kapsül formunda ürünlerin üretimini yapýyor.

Ürünlerinin, son teknoloji donanýmlý ilaç üretim tesislerinde üretildiðini söyleyen Koçak Farma Ýlaç ve Kimya San. A.Þ. CEO’su Hakan Koçak, Saðlýk Bakanlýðý’nýn izniyle gerçekleþtirilen üretimlerinin Bakanlýðýn denetim ve kontrolü altýnda olduðunu kaydetti. Koçak, yumuþak kapsül formundaki ürünlerde kullanýlan jelatin helal sertifikasýna sahip olduðuna dikkat çekerek, ürettikleri ürünlerin eczanelerde satýldýðýný ifade etti. Koçak, insan vücudunda üretilmeyen Omega 3 yað asitlerinin kalp, beyin, damar saðlýðý, baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesi ve kan þekerinin düzenlenmesi için önemli bir destek olduðunu ifade ederek, þunlarý söyledi: ‘Hamilelikte de metabolizmanýn artan ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ve dolayýsýyla annenin ve çocuðun saðlýklý geliþimi açýsýndan önemlidir. Ürünlerimizde kullandýðýmýz uzun zincirli yað asitleri kuzey denizlerinin derin ve soðuk sularýnda yaþayan balýklarýn gövdelerinden elde edilmektedir. Bu nedenle saf ve yüksek oranda Omega 3 içeren yað asitleri ihtiva etmektedir.’

Akþam