Ana Sayfa Görüşler Bu Baðlantý Ýlk Defa Keþfedildi

Bu Baðlantý Ýlk Defa Keþfedildi

Beyindeki sinir hücrelerinin üzerinde bulunan duyargalarýn normal fizyolojik dengeler zorlandýðýnda alarm sinyalleri yayarak migren aðrýsýný baþlattýðýna iliþkin bulgular elde edilen bilimsel çalýþmayla ilgili makale, dünyanýn saygýn bilim dergilerinden Science’de yayýmlandý.

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Turgay Dalkara, Türkiye’de migrenin halk arasýnda görülme sýklýðýnýn yüzde 16 olduðunu söyledi.

Bugüne kadar migren aðrýsýnýn nasýl meydana geldiðinin bilindiðini ancak neden baþladýðýna dair tespitin bulunmadýðýný vurgulayan Dalkara, “Migrenli kiþilerde beyinde her þey normal görünüyor, bir bozukluk tespit edilmiyor ama zaman zaman baþýnýz aðrýyor. Bilinen migren tetikleyicileri var. Bunlar neden sadece bir grup insanda tetikleyici oluyor. Bu konularda ikna edici bilimsel bilgiler yoktu” dedi.

Dalkara, gözde ýþýklarýn çakmasý ve kýpýrdamalarý sonrasý görme alanýn bulanýklaþmasý þeklinde geliþen “aura olayý”ndan 20-60 dakika sonra migren aðrýsýnýn baþladýðýný, ancak bu olay ile aðrý arasýndaki baðlantý yollarýnýn daha önce bilinmediðini anlattý.

Araþtýrmalarýnýn “aura olayý” ile migren arasýndaki baðlantýyý ortaya koyduklarýna dikkati çeken Dalkara, þöyle konuþtu:
“Beyinde, sinir hücreleri yani nöronlarýn üzerinde sensör diyebileceðimiz duyarlý kanallar var. Sinir hücreleri fonksiyonlarýný görürken, fizyolojik denge çok iyi kurulamadýðýnda yani sinir hücreleri strese, sýkýntýya girdiðinde oradaki moleküler duyargalar aktive oluyor ve alarm sinyalleri veriyor. Nöron stresi bu sensörlerle hissediyor, sensör aktivitesi sonucu tetiklenen sinyalizasyon sistemi aðrýyý oluþuyor. Biz bu duyargalarla aðrý arasýndaki yolu gösterdik. Duyargalarýn daha önce böyle bir fonksiyonu olduðu bilinmiyordu.”
 
‘TÜRKÝYE’DE BÝR ÝLK’

Migren aðrýlarýnýn nasýl baþladýðýna iliþkin ortaya attýklarý hipoteze iliþkin yaklaþýk 5,5 yýldýr çalýþtýklarýný belirten Dalkara, çok kesin ispatlar gerektiði için 6 kiþilik ekiple pek çok deney gerçekleþtirdiklerini kaydetti.

Yaptýklarý deneylerin sonuçlarýnýn dünyanýn en önemli bilim dergilerinden olan Science’de yayýmlandýðýna dikkati çeken Dalkara, “Türkiye’de bu bir ilk. Bizim içinde mutlu bir olay. Bugüne kadar tümüyle Türkiye’de yapýlmýþ týp ve hayat bilimleri alanýnda Science’de yayýmlanan bir araþtýrma yoktu” dedi.
Dalkara, elde ettikleri bulgulara farelerde yaptýklarý deneylerle ulaþtýklarýný ifade ederek, artýk hipotezin geçerliliðini insanlarda yapacaklarý araþtýrmalarla test edeceklerini, sonrasýnda da yeni ilaç geliþtirme çalýþmalarýna baþlayacaklarýný söyledi.

Hürriyet