Ana Sayfa Görüşler Abdi Ýbrahim G. Kore Ýþbirliði

Abdi Ýbrahim G. Kore Ýþbirliði

Türk ilaç þirketi Abdi Ýbrahim, Güney Kore’nin en önemli ilaç firmalarýndan Daewoong ile 2 yeni ürünün daðýtým hakkýný içeren anlaþmayý imzaladý

Abdi Ýbrahim, 1945 yýlýnda kurulan Kore’de en büyük reçeteli satýþa sahip olan Daewoong Ýlaç ile 2 yeni ürünün daðýtým hakkýný içeren anlaþmaya imza atmanýn gururunu yaþýyor. 25 Þubat 2013 tarihinde Daewoong Ýlaç firmasýnýn, Seul’deki merkez binasýnda Abdi Ýbrahim Baþkaný Nezih Barut ve Daewoong CEO’su ve Baþkaný Jong Wook Lee tarafýndan imzalanan sözleþme uyarýnca Abdi Ýbrahim, kronik böbrek yetmezliði anemisi ve diyabetik ayak ülseri için geliþtirilen ürünlerin daðýtým hakkýna sahip oldu. Törende iþbirliðine dair detaylarý basýn mensuplarýyla paylaþan Abdi Ýbrahim Baþkaný Nezih Barut, ‘Þirketimizin, uluslararasý arenadaki varlýðýný güçlendirmek adýna Daewoong Ýlaç ile imzaladýðýmýz iþbirliði anlaþmasý büyük bir önem taþýyor’ dedi. Barut, anlaþma kapsamýndaki ilk ürünün kronik böbrek yetmezliðine baðlý anemi tedavisinde etkili genetik rekombinasyon teknolojisi ile üretilen eritropoietin hormonu olduðunu söyleyerek, ‘Diðeri ürünümüz ise diyabet hastalarýnda görülen ayak ülserlerinin tedavisi için ilk defa Kore’de onaylanan yeni bir biyoteknolojik üründür. Bu ürünlerin ülkemizde kullanýma sunumuyla birlikte hastalarýn yaþam kaliteleri belirgin bir biçimde deðiþecek.’ dedi. Daewoong Baþkaný ve CEO’su Jong Wook Lee ise, Türkiye ilaç pazarýna girmenin, yüksek kaliteli ürünler konusunda geliþmiþ bir ülke seviyesinde olmayý gerektirdiðini ifade ederek, ‘Geçen sene asýrlýk þirketler arasýna giren ve birçok uluslararasý firma ile iþbirliðinde bulunan Abdi Ýbrahim ile yaptýðýmýz sözleþme, bizim için Avrupa pazarýna uzanmaya yönelik önemli bir adýmý ifade ediyor’ dedi.

Akþam