Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Tıp Hukuku Semineri – Sarıyer

Tıp Hukuku Semineri – Sarıyer

Tıp Hukuku Semineri 18 aralık da Maslak Acıbadem Hastanesi Sarıyer’de hekimlerin katılımı ile gerçekleşdi.

Program :

# Açılış                 
Dr.Ali Köprülü
Sözlükte malpraktis tanımı ; “Bir meslek mensubunun mesleğini, toplumda mesleğin ortalama basiretli ve saygın bir mensubunun her şart altında uygulaması gereken bilgi ve beceri ile uygulamaması sonucu hizmetten yararlanan kişiye bir zarar vermesi.” 
 
Ülkemizde “hekim hatası”, “doktor hatası”, “tıbbî hata”, “tıbbî hizmetlerin kötü uygulanması”, “tıbbî yanlış uygulama” gibi kavramlar kullanılmaktadır. “Tıbbî hata”yı bir doktorun tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik veya kurallara uymama sonucu tedavi ve bakım standartlarına uymayan davranışları ile hastasına zarar vermesi” olarak tanımlamak mümkündür.

Dünya Tabipler Birliği’nin 1992 yılında yapılan 44. Genel Kurulu’nda kabul edilen bildirgesi:
Malpraktis, “Hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” şeklinde tanımlanmıştır.

En iyi tanım ise:
• Yapılmaması gerekeni yapma
• Yapılması gerekeni yapmama

Kayıtlar fevkalede önemli.
De facto durum bizi yanıltmasın: “Bu gibi durumları her gün yaşıyoruz….. bana bir şey olmaz!” demeyiniz. 
Hakkında dava açılan doktorların kusurlu bulunma oranı %66!
Tıbben doğru olan maalesef Hukuken doğru olmuyor!
Radikal bir durum sözkonusu “Yasa;” intihar etmek isteyen, tedaviyi yarıda kesmek isteyen, ölmek isteyen kişiyi zorla tedavi edemeyeceğimizi bize söylüyor.
Amacımız:  Paylaşım ve FARKINDALIK

# “MZSS Poliçeleri” 
Uzm.Dr.Aşkın K. Kaplan
Merkez ASM-Sarıyer

Türleri:

– Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası

– İhtiyari Mesleki Sorumluluk Sigortası

İlk olarak 16 Mart 2006 tarihli 26110 sayılı Resmi Gazetede Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel şartları yayımlanmıştır.

Daha sonra 21 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Kötü Uygulamaya ilişkin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Tarife ve Talimatları yayımlanmıştır
Bu sigorta sözleşmesi ile, 
serbest, kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve uzman hekimlerin; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara,
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı doğabilecek taleplere,
 c) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.

Zamanaşımı:
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar

Durumun ciddiyetini gösteren tablo:

 tl 2010 Yıl Sonu 2011 Yıl Sonu  2012 Eylül
Poliçe Sayısı (adet) 136.283 119.196 114.003
Alınan Prim  47.654.804 46.735.521 46.873.276
Ödenen Hasar  13.061 263.171 923.074
Muallak Hasar * 2.341.040 33.783.586 60.799.780

 tsrsb  *hukuk süreci devam eden – sonuçlanmamış

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatına göre:

“her bir olay için azami teminat tutarı 400.000 TL’dir.Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı 1.800.000 TL’yi aşamaz.”
Teminat tutarı maddi , manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir.

Sigortalıya bir yıllık sözleşme süresi içinde veya sözleşme döneminden önceki 10 yıllık dönemde yapılan tıbbi uygulamalarla ilgili tazminat taleplerine karşı teminat sağlanmıştır.

Ancak 10 yıllık sürenin başlangıcı 30 temmuz 2009 olarak belirlenmiştir.Dolayısıyla bu düzenleme ancak 2019 da gerçek bir düzenlemeye dönüşecektir.

# ” Onamlarda Dikkat Edilecek Hususlar ve Hasta Mahremiyeti” 
Prof.Dr.Çağlar Çuhadaroğlu
Acıbadem Maslak Hst Başhekim

Aydınlatılmış onam hekimlerin mahkemeye düşmelerine sebep olan en önemli neden ve genelde bu konu sebebi ile dava kaybetmektedirler.

Yoğunluğun hukuk tarafından mazeret olarak değil iyi niyet olarak görülmesi sebebi ile bizler mağdur olabilmekteyiz. Yoğunluk içinde aydınlatılmış onam alırken sıkıntı yaşamamak için, bu işlemi kamera ile kayıt altına almak görünen en iyi çözüm olduğu kanaatindeyim.

# “Yargıtay Kararları Işığında Tıbbi Müdahalenin Hukuki Sonuçları”  
Av.Mehmet Ali Akgül
MAA Danışmanlık

1) Tıbbi müdahale, tıbba uygunluğun yanında  bilimsel,teknik, yasal    standartlara yani hukuka da uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

2) Komplikasyon; Tıbbi uygulama sürecinin doğasından kaynaklanan hata-kusur olmaksızın ortaya çıkan istenmeyen durumken MALPRAKTİS  hekimin hukuki ve cezai sorumluluğunu gündeme getiren hekim hatasıdır.

3) Hekimler teşhise,tedaviye ilişkin süreçlerin tümü hakkında hastaya yahut hasta adına karar veren kişiye tam-açık-anlaşılır şekilde bilgi vererek AYDINLATILMIŞ ONAM unsurunu gözardı etmemelidir.

4) Hekim- Hasta ilişkisi vekalet ilişkisi olup 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu 5 yıllık sure uzatılmış ceza zamanaşımı nedeniyle 13,5 yıla çıkmaktadır.

5) Mesleki hata sonucu hekimlerin hukuki sorumlulukları doğduğu gibi cezai ve idari sorumlulukları da gündeme gelmektedir.Hata yapan hekim hakkında tazminat davası açılabileceği gibi aynı zamanda ceza davası da açılabilir ve hekim tıbbi müdahale esnasında hastanın yaralanmasına neden olmuş ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına şayet hasta ölmüş ise haklarında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebilir.

6) Mesleki poliçeler , tıbbi hata sonucu zarara uğrayan kişinin zarararını önemli ölçüde giderecek bir tazminat almasını sağlarken hekimin de telafi edemeyeceği bir kayba uğramasını engelleyen bir mekanizma olup, İHTİYARİ POLİÇELERDE ZAMANAŞIMI 2 YILDIR.Bu sebeple hekimlerin aralıksız olarak poliçeleri devam ettirmeleri gerekmektedir.Zorunlu Mesleki Mesuliyet Sigortası ise 2010 yılından itibaren hekimler için zorunluluk haline gelmiştir.

 AV.M.ALİ AKGÜL