Ana Sayfa Ekonomi Türkiye Saðlýk Turizminde Ýlk 10’da

Türkiye Saðlýk Turizminde Ýlk 10’da

Dursun Aydýn, toplantýda gazetecilere yaptýðý açýklamada, ”Bu yýl saðlýk turizmi için Türkiye’ye yaklaþýk 500 bin kiþi geldi” dedi. Bu kiþilerden 250 bininin termal turizmden yararlandýðýný belirten Aydýn, 130 bin kiþinin týbbi müdahale için kalanýnýn da yaþlý bakýmý için geldiðini kaydetti.

Turistlerin saðlýk turizmi için çeþitli nedenlerle baþka ülkelere gittiðini belirten Aydýn, ”Ya bulunduklarý bölgede yüksek teknoloji yoktur, ya da kendi ülkelerinde pahalýdýr, ucuz olsun diye baþka ülkelere giderler. Avrupa ve geliþmiþ ülkelerden diþ, estetik ve göz tedavisi için daha fazla hasta gelmektedir” diye konuþtu.

Kuzey Afrika’dan, Afganistan’dan, Irak ve Suriye’den gelen hastalarýn ise yüksek teknoloji için Türkiye’ye geldiðini belirten Aydýn, ”Bölgemize doðudan gelenler yüksek teknoloji, batýdan gelenler ise daha ekonomik olduðu için geliyor” dedi.

“EN ÝYÝ SAÐLIK TURÝZMÝ YAPAN 10 ÜLKEDEN BÝRÝYÝZ”
Aydýn, Bakanlýk olarak saðlýk turizmiyle ilgili her türlü denetlemeyi, deðerlendirmeyi, mevzuat çalýþmasýný yaptýklarýný, koordinasyonu saðlamak için çalýþtýklarýný, bu sektörde koordinasyonu ne kadar iyi saðlarsanýz, turizminde o derece kaliteli þekilde yükseleceðini söyledi.

Türkiye’de 2012 yýlýnda saðlýk turizminde artýþ beklediklerini ifade eden Aydýn, ”Türkiye’de saðlýk turizmi genelde özel sektörün iþidir. Biz saðlýk turizminde 2012 yýlýnda yüzde 30-40’lýk bir yükseliþ bekliyoruz. Týp turizmi için 200 binleri konuþacaðýz. Termal turizm ve yaþlý turizmi için biraz daha yükselecek rakamlar” dedi.

Dünya genelinde 8-10 bölgede saðlýk turizmi yapýldýðýný anlatan Aydýn, þunlarý kaydetti:

”Bunlar arasýnda Hindistan, Tayland, Singapur, Ürdün, Kostarika, Almanya ve Macaristan gibi ülkeler sayýlabilir. Türkiye bu ülkeler arasýnda vardýr. Bugün dünyada en iyi saðlýk turizmi yapan 10 ülkeden biriyiz. Bu açýdan durumumuz çok kötü deðil. Ancak biz tesislerimizde, kaliteli hizmet anlayýþýmýzý düþündüðümüzde, turizm bölgesi olduðumuzu düþündüðümüzde, coðrafik durumumuza baktýðýmýzda Türkiye kesinlikle dünyada ilk üçe girmeyi hak eden bir ülkedir. Dolayýsýyla hak etiðimiz seviyede deðiliz. Potansiyelimiz çok fazla. Artýk hükümet politikasý haline gelmiþtir. Koordinatörlük kurulmuþtur. En kýsa sürede dünyadaki ilk 3-4 ülke arasýna gireceðimize inanýyorum. Belkide Türkiye, birkaç yýl içinde dünyada artýk en iyi hizmeti sunan ülkelerden biri olacaktýr.”

kaynak:Habertürk