Ana Sayfa Görüşler Tiryakilere Kötü Haber, Sigara Ýlacý Bitti

Tiryakilere Kötü Haber, Sigara Ýlacý Bitti

Alo 171 hattýný arayarak sigara býrakma merkezine yönlendirilen tiryaki, “Ýlacýmýz bitti. Dilerseniz ilaçsýz tedavi uygulayabiliriz, dilerseniz kendi ilacýnýzý kendiniz almak suretiyle tedavi edebiliriz” yanýtýyla þaþkýna döndü.
 
550 LÝRA 
Tiryakinin Saðlýk Bakanlýðý’nca ücretsiz verilen ilaçlarý, kendi alabilmesi için yaklaþýk 550 lira ödemesi gerekiyor. Ýlk kutu için 180 lira, ikinci ve üçüncü kutular içinse 182 lira 500’er kuruþ ödemek gerekiyor. Ya da piyasada nikotin bant ve sakýzlarý bulunuyor. Bantlarýn ilk kutusu 21 lira, ikinci kutusu 20 lira ve üçüncü kutusu da 18 liradan satýlýyor. Nikotin sakýzlarýnýn bir kutusu ise 13 lira 500 kuruþ. Bunlarý da 3 ila 4 ay kullanmak gerekiyor.
 
170 BÝN KÝÞÝ KULLANDI, BAKANA RAPOR GÝTTÝ

Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri, yaklaþýk 1 yýl içinde 170 bin tiryakinin ilaçla sigaradan kurtulduðunu belirttiler. Ancak bu kampanyada kullanýlan ilaçlarýn Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan temin edildiðini anýmsatan yetkililer, buna ayrýlan bütçenin bittiðini söylediler. Vatandaþýn sigara býrakma merkezlerine yoðun ilgi gösterdiðini belirten yetkililer, ilaç kullanýmý sonrasýnda sigarayý býrakanlarýn 1 yýl süreyle izlemeye alýndýðýný belirttiler. Ýlaç kullanýmý sonrasý kaç kiþinin kesin olarak ilacý býraktýðýný, kaç kiþinin yeniden baþladýðýna dair ilk sonuçlarýn rapor halinde Saðlýk Bakaný Recep Akdað’a verildiðini açýkladýlar.
 
SGK KARÞILASIN
Bakanlýk yetkilileri ilaçlarýn pahalý olmasý nedeniyle vatandaþýn bunu kendi cebinden karþýlamakta güçlük çektiðine dikkat çektiler. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ‘sigara býraktýrma ilaçlarýnýn’ da geri ödeme sistemine alýnarak, vatandaþa ücretsiz temin edilmesi için talepte bulunulacaðýný açýkladýlar.
 
Ancak artan ilaç giderleri nedeniyle her gün yeni bir tasarruf yöntemine yönelen SGK’nin bu talebi karþýlayýp karþýlamayacaðý merak ediliyor. Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri, kýsa vadede sigara býraktýrma ilaçlarýnýn SGK giderlerini artýrmakla birlikte, orta ve uzun vadede sigaraya baðlý hastalýklarýn önlenmesi dolayýsýyla kurumun çok daha aðýr hastane ve tedavi giderlerinden kurtulacaðýna dikkat çektiler.

kaynak:Hürriyet-Aysel Alp