Ana Sayfa Ekonomi Körfez Saðlýk Sektörünün Deðeri 2015’te 44 milyar usd

Körfez Saðlýk Sektörünün Deðeri 2015’te 44 milyar usd

Yatýrým bankasýnýn raporunda büyümedeki en önemli rolü Suudi Arabistan ve Birleþik Arap Emirlikleri (BAE)’nin oynadýðý ve bu iki ülkenin de saðlýk sektöründe en hýzlý büyüyen piyasa olmasýnýn tahmin edildiði kaydedildi.

Körfez Saðlýk Raporu’na göre hastane yataðýna olan talep 2015’te 93 bin 992’ye çýkacak. Bu talebin planlanan saðlýk projeleri ve beklenen arz ile uyumlu olduðu belirtildi. Fakat ortalama hazýr yatak sayýsý ABD ve Avrupa ortalamasýnýn altýnda seyretti. Saðlýk sektöründeki standartlarýn iyileþmesi neticesinde kendi ülkesinde tedavi görmek isteyen hasta sayýsýnýn artacaðý ve hastane yataðýna olan talebin de buna baðlý olarak yükseleceði tahmin edildi.

Bunun yanýsýra Körfez ülkelerinde týbbi personel sýkýntýsý yaþandýðý ve sektörde yabancý personele baðýmlýlýðýn yüzde 40-80 civarýnda seyrettiði vurgulandý. Yerel imkanlarýn kýsýtlý olmasý nedeniyle Körfez ülkeleri bazý vatandaþlarýný tedavi için diðer ülkelere gönderiyor. Örnek olarak BAE, 2009’da vatandaþlarýnýn yabancý ülkelerdeki tedavisi için 2 milyar dolar harcadý.

Dünya Bankasý tahminlerine göre Körfez ülkelerindeki saðlýk harcamalarý 12 milyar dolarý buldu ve bu rakamýn 2025’te 60 milyar dolara ulaþmasý bekleniyor.

kaynak:Zaman