Ana Sayfa Görüşler Ýthal Dr’a Devlet Hastanesinde Ýþ Yok!

Ýthal Dr’a Devlet Hastanesinde Ýþ Yok!

TAM GÜN konusunda doktorlarýmýza öfkeli deðilim. Doktorlarýn baþýmýn üzerinde yeri var. Onlarla sorunum falan yok. Doktorlar bu ülkede fedakarlýkla hizmet eden sayýlarý da az olduðu için, üstlendiði iþ yükü çok yüksek olan bir meslek erbabýdýr. Ne kadar çok kazansalar ben o kadar çok kazansýnlar isterim. Ama vatandaþtan alarak olmaz.

YABANCI doktorlarýn Türkiye’de çalýþabilmesi için “denklik” ve “Türkçe bilme” koþullarý aranacak. Ýlk aþamada yabancý doktorlar özel hastanelerde görev alacak. Türkiye’deki okullardan mezun 2-3 bin yabancý doktor çalýþmaya baþlayacak. Bu iþ krizdeki komþuya da yarayabilir. Türkçe bilen Yunan doktorlar gelmek için can atabilir.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, yoðun tartýþmalara neden olan “yabancý hekim” ve “tam gün” uygulamalarýný VATAN’a anlattý. “Ýthal doktor” diye nitelenmesine tepki gösteren Akdað, ilk aþamada Türkiye’deki okullardan mezun olan 2-3 bin yabancý uyruklu doktorun çalýþmaya baþlayacaðýnýn tahmin edildiðini belirterek krizdeki komþuya da iyi haber verdi: “Yunanistan’da Türkçe bilen doktorlar da yakýnda Türkiye’ye gelmek için can atabilir.” Yabancý doktorlarýn Türkiye’de çalýþabilmesi için “denklik” ve “Türkçe bilme” koþullarý aranacaðýný açýklayan Akdað, kariyer þartýnýn ise henüz netleþmediðini, þartlarý YÖK’ün belirleyeceðini söyledi. Yabancý doktorlarýn devlet hastanelerinde deðil özel hastanelerde çalýþabileceðini anlatan Akdað, ilk aþamada Türkiye’de týp eðitimi alan yabancý uyruklularýn Türkiye’de kalmayý tercih edeceklerini tahmin ettiklerini kaydetti. Doktor sayýsýnýn artmasý gerektiðini ilginç istatistiklerle savunan Akdað, “Türkiye yabancý doktora cazip gelir mi?” sorusunu ise “Hem de nasýl” diye yanýtladý. Akdað’a yönelttiðimiz sorular ve yanýtlarý þöyle:

‘Daha çok kazansýnlar ama vatandaþtan alarak olmaz’

-Tam gün büyük gürültü kopardý ama sözleþmeyle çözüme bir adým atýldý galiba…

‘Hizmet bitti, hastalar maðdur’ dediler. ‘Nerede hasta hizmetinde boþluk varsa bildirin’ dedik. 400’e yakýn vatandaþýmýz aradý ve ‘Yeterince hizmet alamýyorum’ dedi. Büyük kýsmýný çözdük. Az bir kýsmý ‘Ben o hoca olmazsa bu hizmeti istemiyorum’ dedi. Artýk o hoca ile kendi arasýndadýr. Ben birþey yapamam.

-Sýkýntýlý hastane var mý?

Hayýr, bize ulaþan yok.

-Ayrýlan hekim sayýsý kaç?

Yüzlerle ifade ediliyor. Sorun bütün vatandaþý ilgilendiren yaygýn bir sorun deðil. Bu birkaç üniversiteyi ilgilendiren bir sorun. Tartýþma sayýlarý az bir grup aradaþýmýzýn sorunu.

-“Rant, ticaret iliþkisini üniversiteden çýkarmak istiyoruz” dediniz. Eski fotoðrafta böyle bir durum mu vardý?

Yok muydu? Ben de söylüyorum. Vatandaþa gidip sorun cevabýn verir o size.

‘Orasý hocalarýn hastanesi deðil’

-Muayene ücreti 3 bin olan doktorlardan da söz ediliyor…

Onu bilemem. Ama üniversite hastaneleri milletin hastanesi. Artýk gözümüzü açalým, uyanalým. Buralar ne oradaki yöneticinin, ne oradaki hocanýn hastanesi. Milletin hastanesinde millete hizmet vermek için muayenehanede nasýl para alýyorsun sen?

-Performans eleþtirileri?

“Performans olmasýn sabit maaþ olsun” diyorlar. Muayenede performans oluyor da burada niye olmuyor? Þimdi siz, “Bakan doktorlara karþý öfkeli” diyeceksiniz ama öyle deðil. Doktorlarýn baþýmýn üzerinde yeri var. Onlarla sorunum falan yok. Doktorlar bu ülkede fedakarlýkla hizmet eden sayýlarý da az olduðu için üstlendiði iþ yükü çok yüksek olan bir meslek erbabýdýr. Ne kadar çok kazansalar ben o kadar çok kazansýnlar isterim. Ama vatandaþtan alarak olmaz.

-Özelde çalýþsýn, yollarýný ayýrsýnlar mý?

Kaç lira alacaksa alsýn. Ama devletin üniversitesi, hastanesiyle o paranýn iliþkisi olmasýn. Ýnsanlarýn yüzde 97’si bir muayehaneye gidip ilave para ödeyecek durumda deðildir. Ankara’da bir üniversite hastanesine kadýn eþini getiriyor. 3 ay sonrasýna beyin ameliyatý için randevu veriyorlar. “Kocam bekleyemez” deyince, “Hocaya yaptýrýn” diyorlar. Vezneye gidiyor, “3 gün sonrasýna randevu veririz ama 2 bin lira vermeniz gerekiyor” dendiðinde kadýn veznenin önüne oturuyor, hüngür hüngür aðlamaya baþlýyor. Ben bu tabloya razý olacak bir Bakan deðilim. Hükümetim de Baþbakaným da öyle. O kadýnýn aðlamasýný durdurmak için Saðlýk Bakanýyým. Koltukta oturmak için Bakanlýk yapacaksam bu kadar çileyi çekmeye deðer mi? Onun yerine gidip Remziye(küçük kýzý) ile keyif yapmak daha iyidir.

Týp kontenjaný katlanacak

-Ýthal doktorlarý da sormak istiyorum…

“Ýthal” demeyin konuþalým. “Yabancý uyruklu doktorlar” diyelim.

-Artýk kapý açýldý. Ama büyük endiþeler var. Dünyanýn az geliþmiþ ülkelerinden gelecekler iddiasý var…

Bu ülkenin kurumlarýna olan güvensizliði gerçekten anlayamýyorum. Býrakýn yabancý uyrukluyu; Türk vatandaþýsýnýz, yabancý bir ülkede okumuþsunuz. Türkiye’de hekimlik yapma hakkýnýz var ama diplomanýzýn denkliðini almak için bayaðý deveye hendek atlatmak zorundasýnýz. Bunlar boþ laflar. Türkiye’nin doktor ihtiyacý var mý yok mu?

-Ne kadar açýk var?

Avrupa bölgesinde her 100 bin kiþiye 340 doktor düþüyor. Türkiye’de sayý 156. Bu doktorlarýn üzerinde büyük bir iþ yükü oluþturuyor. Hem doktorlarýmýz iþ yükünden eziliyor, hem vatandaþa istediðimiz kadar vakit ayýramýyoruz. Sistemi ne kadar iyileþtirirseniz iyileþtirin bir hastaya ayrýlan süre 4.5 dakikadan 9 dakikaya çýktý. Bunun 15-20 dakikaya ulaþmasý lazým. Ama þansým yok çünkü sayým belli.

-“Daðýlým dengesiz” diyenler de var…

Rakamlar ortadayken “Hekim sayýsý yeterlidir” demeye kimin hakký vardýr. Tüm bu Avrupa ülkelerinin kafasý çalýþmýyor, bir tek Türkiye’deki TTB’nin kafasý çalýþýyor. Dengeli daðýlýma gelince; Her yüz 100 kiþiye düþen uzman hekim sayýsý Avrupa bölgesinde 272, Türkiye ortalamasý 86. Yani üçte biri. Ankara uzmanýn en çok olduðu þehirdir: 173, yine bunlarýn gerisinde. Aðrý 38. Ben 38’i 86’ya ulaþtýrmaya çalýþsam Ankara’dan alýp vereceðim ki olup olacaðý 86’dýr zaten. 86’yý 272 ile kýyaslayýn. Hani doktor sayýsý yeterliydi?

-Öðrenci sayýsý artacak mý?

Asýl amaç budur. Bu sene týp fakültesi kontenjaný 9 bin 200. YÖK’e 12 bine çýkmasý lazým diyoruz. Geldiðimizde 4 bin 500’ler civarýndaydý. 2’ye katladýk ama 3’e katlanmalý. 2023’e kadar þöyle az da olsa hekim yükünü azaltacak, vatandaþa yetecek hekim sayýsý oluþmalý. Gençlerimiz var, okumak isteyenlerin önünü niye açmýyoruz?

156

Avrupa’da 100 bin kiþiye 340, Türkiye’de 156 doktor düþüyor.

9 DAKÝKA

Doktorun hasta baþýna ayýrabildiði süre.

‘Yunanlý doktorlar bize gelmeye can atabilir’

-Yabancý hekimlerin gelme þartlarý nasýl düzenlenecek?

Dýþardan geleceklerle birlikte Türkiye’de mezun olanlar var. 2-3 bin kiþi olduklarýný tahmin ediyoruz. Bir kýsmý kaçak çalýþmaya gayret ediyorlar. Türkçe’leri gayet iyi. Hacettepe’de okumuþ, uzman olmuþlar ama çalýþamýyorlar. Neden çalýþmasýnlar?

Türkiye’deki koþullar yabancý doktora cazip gelir mi?

Hem de nasýl.

-Yunanistan krizde. Oradaki doktorlardan ilgi olur mu sizce?

Türkçe bilen Yunanlý doktorlar Türkiye’ye gelmeye yarýn can atabilirler. Yunanlý gelmezse Iraklý geliyor, Ortadoðulu geliyor. Nerede eðitim almýþ olursa olsun, önemli olan denkliði vermesi ve Türkçe bilmesidir. Özel hastanelerde saðlýk turizmi baþladý. Buna bir taraftan seviniyorum. Çünkü Türkiye’ye para giriyor. Öbür taraftan endiþe ediyorum çünkü doktor sayýsý yetersiz. Oraya doktorlar kaydýkça ‘Vatandaþýma hizmet edecek doktor, hemþire bulamayacaðým. Onun için özel hastaneleri kýsýtlýyoruz, “belli ölçüde büyüyeceksiniz” diyoruz. Bunun önünü açtýktan sonra örneðin, “doktorlarýn üçte birini yabancý uyruklu olarak getirenler planlamadan muafsýnýz, yatak sayýnýzý artýrýn, saðlýk turizmi oluþturun” diyeceðiz.

-Yunanistan’a çaðrý yapmýþ olur musunuz?

Neden olmasýn. Türk doktorlarý dünyanýn her yerinde hizmet ediyor. Sanmayýn ki Avrupa’daki ya da ABD’deki doktorlarýn hepsi Amerikalý veya Avrupalý. Doktorlarýn artýk dünyada önemli bir kýsmý Hintli, Pakistanlý, Filipinli, Ortadoðulu… Onlar çalýþtýrýyor da ben neden çalýþtýrmayacaðým? Ýngilizlerden, Amerikalýlardan çok mu akýllýyýz?

-Peki iyiyse direniþ neden?

Bir kýsmý inattan. Yanlýþ yaptým diyemiyorlar. Ýkincisi, “Sayý artarsa kazanç azalýr”ý pompalýyorlar. Bu da doðru deðil. Türkiye’de 80 bin doktor daha olsa, brüt 10 bin lira verseydik, yýlda 10 milyar TL yapar. Hemþireleri eklerseniz 18 milyar TL. artýyor. 2023’ü alýrsak 85 milyon nüfusla kiþi baþý bu rakam yaklaþýk 120 dolar ek yük getirir. Þu anda kiþi baþý saðlýk harcamamýz yýllýk 550-600 dolar. Bunu yapamayacak bir ülke miyiz?

-ABD ve Ýngiltere’den bir doktor neden bizi tercih etsin?

Þu anda erken, kaç kiþiye cazip gelebilir bir sayý vermek mümkün deðil. Özel hastanelerde saðlýk turizmi giderek geliþiyor. Gelen doktorlar özel hastanelerde çalýþacaklar. Örneðin ABD’den bir cerrah þartlarý uygunsa Türkiye’den özel bir hastaneyle anlaþýp ameliyat için gelebilecek.

-Türkiye’den mezun olacak 3 bin doktor var dediniz, bunlar hangi ülkelerden ?

Türki cumhuriyetler, Filistin, Suriye, Mýsýr, Azerbaycan, Pakistan, Kazakistan, bazý Balkan ülkelerinden de var.

-Yabancý doktorlar devlet hastanelerinde çalýþabilecekler mi?

Çalýþamayacaklar. Þu anki düzenleme özel hastanelerde çalýþmalarýný öngörüyor.

-Ýlerde olabilir mi?

Bunu söylemek için çok erken.

-Tam gün düzenlemesi yapýldýðýnda, yabancý doktorlar da bu kapsamda olacak mý?

Þu anda biliyorsunuz o çalýþma sürdürülüyor. Ayrýca tüm yabancý doktorlar kapýda bizi bekliyor, açýlýnca hepsi birden içeri girecek diye þey söz konusu deðil. Hizmet alýmý nasýl olacak, düzenleme kimi kapsayacak, doçent mi olacak profesör mü henüz bunlar belirleniyor.

-Kaç kiþi bekliyorsunuz?

Kiþi tahmini yapmýyoruz. Ama tekrar edeyim. Ýlk aþamada 3 bin civarýnda denklik problemi olmayan, buradan mezun ve Türkçe bilen doktorun resmi olarak çalýþmaya baþlayacaðýný tahmin ediyoruz,

-Türkçe konuþan ülkelerden ilgi fazla olabilir mi?

Türkçe konuþan ülkelerinde denklik problemi var.

-Doktorlar gelmek için size mi baþvuracaklar?

O düzenleme henüz yapýlmadý. Þartlarý YÖK belirleyecek.

‘ABD Hintli, Iraklý çalýþtýrýyorsa ‘ben neden çalýþtýrmayayým’

KENDÝ DÝYETÝNÝ ANLATTI:

Benim hayatým örnek olmamalý!

-6 kilo verdiniz. Nasýl bir diyet uyguluyorsunuz?

Özel bir diyetim yok. Kendime göre çözüm buldum ve toplam kalori miktarýný azalttým. 1500’ün altýnda kilo veriyorum. 1700 – 1800 arasý sabit, üzerine çýkarsam kilo alýyorum. Her þeyi yiyorum ben. Tatlý dahil. Mesela baklava yiyeceksem yarým dilim olur mu, oluyor. Kilo almaya baþlamýþsanýz veya almýþsanýz artýk hayatýnýzda yemeði zevk olmaktan çýkaracaksýnýz. Ama benim hayatým diðer vatandaþlarýmýza örnek olmamalý. Çünkü çok düzensiz bir hayatým var. Geceyi yarý yarýya uykusuz geçirdim. Sabah namazýna kadar sürekli telefondaydým. Akþam 8’den önce eve gidemiyorum. Evde yemek istiyorsam geç saatte yemek zorundayým. Obeziteyle mücadele sigara mücadelesinden çok zor. Obezite’de Aralýk’ta büyük kampanya baþlatýyoruz.

2015’te deprem yönetmeliðine uymayan hastane kalmayacak

Van’da þehir hastanemizde en ufak hasar olmadý. O iþimizi çok kolaylaþtýrdý. Türkiye’nin her yerde bu yeni binalarý yaparak yolumuza devam ediyoruz. Eski binalarýn yeni deprem yönetmeliðine göre bir takým iyileþtirmeler yapýlmasý gerekebilir. Eðer bir hastane yapýsý itibariyle önemli ölçüde güçlendirme ihtiyacý duyuyorsa, modern bir hastane yapmak zorsa ona girmiyoruz yenisini yapýyoruz. Þu anda binalarýn yüzde 38’ini dönüþtürmüþ durumdayýz. 2015’in sonuna kadar hepsini dönüþtürmeyi hedefliyoruz. Þu anda 2015 sonuna kadar son deprem yönetmeliklerindeki þartlara uymayan hiçbir hastanemiz kalmayacak.

Aðlatan karþýlaþma

Saðlýk Bakaný Akdað bakanlýk binasýnýn bahçesindeki çekim sýrasýnda duygusal anlar yaþadý. Bahçede Bakan Akdað’ýn uzaktan görerek yanýna çaðýrdýðý Adana UMKE ekibinden Ýklime Bingili isimli ebe gözyaþlarýný tutumadý. Van depreminde çalýþan Bingili, “Sayýn bakaným, ‘aslanlarýma selam söyleyin. Hepsiyle gurur duyuyorum’ mesajýnýzý enkaz baþýnda aldýk. Çok teþekkür ederiz’ dedi. Gözyaþlarýný tutamayan Bingili’yi Akdað teselli etti. Bakan Akdað da duygulanýrken Van’daki çalýþmalarýndan dolayý UMKE’cilere teþekkür etti

kaynak: Vatan gazetesi-Deniz Güçer