Ana Sayfa Ekonomi Ýstanbul Cerrahi Hastanesi Yeni Patronlarý

Ýstanbul Cerrahi Hastanesi Yeni Patronlarý

Saðlýk sektörüne yabancý sermayenin ilgisi sürüyor. Þimdi de Ýstanbul’un gözde hastanelerinden Ýstanbul Cerrahi Hastanesi’yle ilgili sýcak bir geliþme var.

Para Dergisi’nin haberine göre Ýstanbul Cerrahi Hastanesi’nin bir bölümü ya da tamamý, ünlü kalp ve damar cerrahý Prof. Dr. Melih Hulusi Us ile Körfez menþeli bir fon tarafýndan satýn alýnmak isteniyormuþ. Görüþmelerin olumlu sonuçlandýðý, taraflarýn imza aþamasýna geldiði konuþuluyor.

1998 yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Ýstanbul Cerrahi Hastanesi’nin merkezi Niþantaþý’nda bulunuyor. Bu hastaneye sadece Ýstanbul’dan deðil Balkanlar, Ortadoðu, Türk Cumhuriyetleri, ABD ve baþta Almanya olmak üzere Avrupa’nýn diðer ülkelerinden de hasta geliyor.

Ýstanbul Cerrahi Hastanesi, son yýllarda göz alanýnda yaptýðý yatýrýmlarla dikkat çekiyor. Bugüne kadar yaklaþýk 50 bin hastaya excimer lazer operasyonu uygulayan hastaneyi en çok Alman, Hollandalý, Belçikalý, Danimarkalý ve Norveçli hastalarýn tercih ettiði belirtiliyor.

kaynak:patronlardunyasi.com