Ana Sayfa Görüşler YÖK’den Tam Gün Hazýrlýðý

YÖK’den Tam Gün Hazýrlýðý

YÖK, ”Tam Gün” yasasý ve çýkartýlan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) sonrasýnda üniversite hastanelerinde görev yapan öðretim üyelerinin durumuna iliþkin, 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nda düzenlemeler içeren bir kanun taslaðý hazýrladý.

Edinilen bilgiye göre, YÖK; 5947 sayýlý ”Tam Gün” yasasýna baðlý olarak, 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu ile 2955 sayýlý Gülhane Askeri Týp Akademisi Kanunu’nda yapýlmasý öngörülen deðiþiklik önerilerini Milli Eðitim Bakanlýðý’na taslak olarak sundu.

Buna göre, Yükseköðretim Kanunu’nun ”çalýþma esaslarýný” düzenleyen maddesinde yapýlmasý önerilen deðiþiklikte, öðretim elemanlarýnýn üniversitede devamlý statüde görev yaptýðý, devamlý statüde çalýþan öðretim elemanlarýnýn kanunlarda belirtilen haller dýþýnda 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 28. maddesindeki hükme tabi olduklarý ifade edildi.

Öngörülen deðiþikliðe göre, yükseköðretim kurumlarýnýn kadro veya pozisyonlarýnda bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalý eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiði iþleri yapmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararýyla yükseköðretim kurumlarýnda sözleþmeli öðretim üyesi olarak çalýþtýrýlabilecek.

Sözleþmeler, aylýk çalýþma süresi 40 saati geçmemek üzere bir yýla kadar yapýlabilecek. Sözleþmeli öðretim üyelerine, yapacaklarý faaliyetin niteliðine göre devamlý statüde çalýþan ayný unvanlý öðretim üyeleri için belirlenen ek ders ücretinin 15 katýna kadar saatlik sözleþme ücreti ödenebilecek.

Özellik arz eden faaliyetler için saatlik sözleþme ücreti, Maliye Bakanlýðý’nýn uygun görüþü üzerine YÖK kararýyla bir katýna kadar artýrýlabilecek.

Bu kapsamdaki sözleþmeli öðretim üyelerine ödenecek sözleþme ücretinin yýllýk tutarý, üniversitenin özel bütçesinde ilgili yýlda personel giderleri için öngörülen baþlangýç ödeneðinin toplam tutarýnýn yüzde 1’ini hiçbir þekilde geçmeyecek.

Ýlgili üniversitenin teklifi ve YÖK’ün uygun görüþü üzerine Maliye Bakanlýðýnca bu oran bir katýna kadar artýrýlabilecek. Bu þekilde artýrýlan tutar ilgili üniversitenin döner sermaye bütçesinden karþýlanacak.

Bu kapsamda çalýþtýrýlan sözleþmeli öðretim üyelerine, bu madde uyarýnca yapýlacak ödeme dýþýnda kanunun döner sermaye ile ilgili maddesinde öngörülen ek ödeme dahil olmak üzere herhangi bir ad altýnda ödeme yapýlmayacak.

Bu kiþiler, senato, kurul ve yönetim kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü, uygulama ve araþtýrma merkezi, yüksekokul ve konservatuvar müdürü, bölüm baþkaný, anabilim ve bilim dalý baþkaný, baþhekim ve bunlarýn yardýmcýlarý olamayacak ve benzeri idari görev alamayacak.

Bu madde uyarýnca sözleþmeli olarak çalýþtýrýlacak öðretim üyelerinin çalýþtýrýlmasýna iliþkin usul ve esaslar, yaptýklarý görevlere baðlý olarak ödenecek saatlik sözleþme ücretinin tutarý ile diðer hususlar Maliye Bakanlýðý ve YÖK tarafýndan birlikte belirlenecek.

”Ücretsiz izin süresi 1 yýl”

Yükseköðretim kurumlarý dýþýnda mesleki faaliyette bulunmak ve meslek veya sanatlarýný serbest olarak icra etmek isteyen profesörler ile doçentlik kadrosunda 5 yýlýný doldurmuþ öðretim üyelerine, birimlerindeki eðitim-öðretim, araþtýrma ve topluma sunulan hizmetlerin aksamamasý þartýyla bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 1 yýla kadar üniversite rektörü tarafýndan ücretsiz izin verilebilmesi öneriliyor.

Yükseköðretim Kanunu’na geçici bir madde konulmasý da öngörülüyor, buna göre bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihe kadar yükseköðretim kurumlarý dýþýnda mesleki faaliyette bulunmakta ve meslek veya sanatlarýný serbest olarak icra etmekte olan veya bu maksatla ücretsiz izne ayrýlmýþ bulunan öðretim elemanlarý, bu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 1 ay içinde durumlarýný bu kanuna uygun hale getirecek.

YÖK, 2955 sayýlý Gülhane Askeri Týp Akademisi Kanunu’nda da yeni düzenleme öngörüyor.

Taslaða göre, Gülhane Askeri Týp Akademisi’nin de ihtiyaçlarýnýn giderilmesi ve hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi bakýmýndan, yükseköðretim kurumlarýndaki ayný usul ve esaslarla sözleþmeli öðretim üyesi çalýþtýrýlmasý öneriliyor.

Gerekçe

Hazýrlanan taslaðýn gerekçesinde, önceden kamuda çalýþan hekimler ile bir kýsým diðer saðlýk personeli ve kýsmi statüde bulunan üniversite öðretim üyelerinin mesleðini serbest olarak da icra edebildiði ve özel sektörde çalýþabildiði anýmsatýlarak, 30 Ocak 2010 tarihli 5947 sayýlý ”Üniversite ve Saðlýk Personeli’nin Tam Gün Çalýþmasýna ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun” ile bu uygulamaya son verildiði belirtildi.

Yapýlan düzenlemelere karþý açýlan davalarda Anayasa Mahkemesi ve idari yargý mercilerince verilmiþ bulunan muhtelif kararlar münasebetiyle, üniversite ve saðlýk personelinin çalýþma alanlarý ve þartlarýna iliþkin hukuki boþluk ve belirsizliklerin ortaya çýktýðý ifade edildi.

Devamlý statüde çalýþan öðretim elemanlarýnýn kanunlarda belirtilen haller dýþýnda yükseköðretim kurumlarýndan baþka yerlerde hizmet vermemelerinin öngörüldüðü ifade edilerek, þunlar kaydedildi:

”Ancak hem yargý kararlarý, hem de Yükseköðretim Kurulu’nun teklifi ve yükseköðretim kurumlarýnýn ihtiyacý dikkate alýnarak yükseköðretimde herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi bakamýndan yükseköðretim kurumlarýnýn kadrolarýnda bulunmayan profesör ve doçentlerin de hizmetinden faydalanma yoluna gidilmektedir.

Bu amaçla ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalý eðitim ve araþtýrma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiði iþleri yapmak üzere üniversite yönetim kurulunun kararýyla yükseköðretim kurumlarýnda sözleþmeli öðretim üyesi çalýþtýrýlmasý düzenlenmektedir.”

Yükseköðretim kurumlarýnda hizmetin aksamamasý için ücretsiz izin süresinin bir yýla indirildiði belirtilerek, yükseköðretim kurumlarý ile uygulama birliði saðlanmasý için Gülhane Askeri Týp Akademisi’nde de yükseköðretim kurumlarýndaki ayný usul ve esaslarla sözleþmeli öðretim üyesi çalýþtýrýlmasý hususlarýnýn düzenlendiði kaydedildi.

kaynak:Sabah gazetesi