Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Ýlaçta Acil Durum Komisyonu

Ýlaçta Acil Durum Komisyonu

ÝLAÇ FÝYAT DÜÞÜÞLERÝ VE KKÝ ARTIÞLARI KONUSUNDA ÝLAÇTA DURUM KOMÝSYONUNUN YAPTIÐI ÇALIÞMA HAKKINDA

Türk Eczacýlarý Birliði, Yasa ile kendisine verilen görev çerçevesinde üyelerinin hak ve menfaatlerini korumakla yükümlü, eczacýlýk mesleðinin en üst örgütüdür. Bunun yanýnda yine ayný yasal çerçeve içinde halk saðlýðýný ve kamu yararýný dengeli bir biçimde gözetmek zorundadýr. Birliðimiz, bütün bu aktörlerin ortak çýkarlarýnýn dün olduðu gibi bugün ve yarýn da eczanelerin yaþatýlmasýndan geçtiðini deðerlendirmektedir. Hasta saðlýðý ve kamu yararý açýsýndan eczanelerin rolü vazgeçilmezdir.

Bugüne kadar her platformda duyurduðumuz üzere Türk Eczacýlarý Birliði ve eczacýlar hiçbir þekilde kamunun yapmýþ olduðu tasarrufa ve ilaç fiyat düþüþlerine karþý çýkmamýþtýr. Aksine ilaç fiyatlarýnýn halkýn ilaca eriþimini artýracak/kolaylaþtýracak þekilde düþürülmesini desteklemek, meslek örgütümüzün yýllardýr savunduðu ve gereðini ortaya koyduðu bir örgütsel politikadýr. Ancak 2004 yýlýndan bu yana yapýlan düzenlemelerin sonucunda, eczanelerin sermayelerinin erimesi çok büyük bir sorun haline gelmiþtir. Eczaneler için çok ciddi boyutlara ulaþan bu süreç, çeþitli þekillerde telafi edilmeye çalýþýlmýþ, ancak tüm çabalarýmýza raðmen ilaç fiyatlarýnda yaþanan düþüþlerden ve KKÝ artýþlarýndan kaynaklanan stok zararlarý tamamen karþýlanamamýþ ve eczanelerimizi varlýðýný sürdüremeyecek noktaya taþýmýþtýr.

Kamunun saðlýk harcamalarý alanýnda yaptýðý bu düzenlemeler, gerçek muhataplarý olan kiþilerce üstlenilmemesi eczacý üzerinde gün geçtikçe artan olumsuz etki yaratmýþ ve meslektaþlarýmýz açýsýndan ilaç temin hizmetinin verilmesini aksatacak bir boyuta gelmiþtir. Bu noktada, sorumluluk almaktan kaçan taraflarýn kendilerini sahnenin dýþýnda tutmasý ve samimi olmayan bir tavýr sergilemesi, Türk Eczacýlarý Birliðinin kabul edebileceði bir durum deðildir.

Yaþanan süreçte, KKÝ artýþlarý ve ilaç fiyat düþüþlerinin eczacýlarýmýzýn özsermayesinde yol açtýðý kayýp telafi edilemeyecek boyuta gelmiþtir. Eczacýnýn, kamu yararýna gösterdiði özverinin ve devlet tarafýndan yapýlan tasarruf tedbirlerine destek vermek üzere üstlendiði rol karþýsýnda sac ayaðýnýn diðer parçasý olan ilaç sanayi tarafýndan gereðinin yapýlmadýðýný görüyoruz.

Birliðimiz, ilgili taraflarla olan tüm görüþmelerinde de ifade ettiði gibi, saðlýk alanýnda alýnmasý hükümet tarafýndan zorunlu olduðu ifade edilen tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesi noktasýnda, eczacýnýn ilaç temin hizmetini, özsermayesinden daha fazla kayýp vermeden ve ekonomik anlamda daha fazla zarar görmeden verebileceði, sürekliliði olan bir modelin uygulanmasý gerektiðine inanmaktadýr. Buna göre, 5 Kasým 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayýmlanan SUT Deðiþikliði ile yapýlan KKÝ artýþý ve 10 Kasým 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayýmlanan Kararname deðiþikliði ile meydana gelen fiyat düþüþleri ile ilgili olarak, sanayinin üzerinde düþeni gerçekleþtirmesi gerektiði çok açýktýr. Ancak, ilaç sanayinde, KKÝ artýþlarýnýn kendileri tarafýndan uygulanmayacaðý, devletin yaptýðý bu düzenleme gereði oluþacak zararýn da “baþkalarýnca karþýlanmasý veya eczacý tarafýndan ödenmesi” þeklindeki eðilimin Türk Eczacýlarý Birliði tarafýndan kabul görmesi söz konusu bile olamaz.

Ýlaçta Durum Komisyonu, bugün (11.11.2011 tarihinde) toplanarak,

– 5 Kasým tarihli Resmi gazetede yayýnlanan SUT deðiþikliði gereði meydana gelecek KKÝ artýþlarý,

– 10 Kasým tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayýnlanan Ýlaç Fiyat Kararnamesi deðiþikliði gereði meydana gelecek ilaç fiyat düþüþleri,

– Bu düzenlemelerin eczane stoklarýnda neden olacaðý zararýn telafisinin ne þekilde gerçekleþtirileceði,

– Ýlaç firmalarýnýn konuyla ilgili yaklaþýmlarýný

deðerlendirmiþtir.

Ýlaç Fiyat Kararnamesi ile, fiyat düþüþlerinden kaynaklanan stok zararýnýn ÝTS’ye bildirilmek kaydýyla ilaç firmalarý tarafýndan karþýlanacaðý belirlenmiþtir. Ýlaçta Durum Komisyonu, KKÝ artýþýndan kaynaklý stok zararýnýn da telafisi noktasýnda ayný yöntemin izlenmesi gerektiðini deðerlendirmiþtir. Ýlaç fiyat düþüþü ile KKÝ artýþýndan etkilenen ilaçlara ait listeler, en kýsa zamanda Birliðimizin web sayfasýnda yayýnlanacaktýr. Bu aþamada meslektaþlarýmýzýn, bu listelerde yer alan ilaçlar ile sýnýrlý olmak üzere, kullandýklarý eczane otomasyon sistemi aracýlýðýyla ÝTS’ye stok bildiriminde bulunmasý ve bu bildirimi Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü tarafýndan belirlenen süre içerisinde tamamlamalarý çok büyük önem taþýmaktadýr.

Ýlaç Fiyat Kararnamesinde yapýlan düzenleme gereði fiyatlarý düþürülen ilaçlarýn stok zararlarýnýn karþýlanmasý hakkýnda Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü’nün resmi internet sitesinde 11 Kasým 2011 tarihinde “Eczane Stok Zararlarýnýn Telafisi Hakkýnda” baþlýklý bir duyuru yayýnlanmýþtýr.

Duyuruya göre;

– Kararname ile yeniden belirlenen fiyatlarýn 18.11.2011 tarihinden itibaren geçerli olacaðý,

– Kararname gereði 18.11.2011 08.00’a kadar mal alým bildirimi yaparak stoklarýný Ýlaç Takip Sistemi’ne bildiren eczanelerin stok zararlarý firmalar tarafýndan karþýlanacaðý, bu tarihten sonra bildirim yapanlar için, yeni fiyat uygulamasý devreye girdiðinden stok zararý karþýlanmayacaðý,

– 18.11.2011 saat 08:00’de ÝTS’den eczane stoklarýnýn listeleneceði ve bu stok bilgisinin firmalara, eczane ve ilaç adedi bazýnda verileceði,

– Eczanelerin sistemden kendi stok bilgilerini indirebilecekleri,
 bildirilmiþtir.

Meslektaþlarýmýzýn ÝTS ye yapacaðý bildirimler doðrultusunda KKÝ  artýþýndan doðan stok zararlarýný karþýlamayan ve yeni Kamu Kurum Iskonto oranlarýný uygulamayan firmalarýn ilaçlarý hakkýnda izlenecek süreç deðerlendirilmiþ olup, önümüzdeki günlerde eczacý kamuoyu ayrýca paylaþýlacaktýr.

TÜRK ECZACILARI BÝRLÝÐÝ
MERKEZ HEYETÝ