Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Reklamýna TEÝS’ten Tepki

Ýlaç Reklamýna TEÝS’ten Tepki

 RTÜK’ün ‘Yayýn Hizmetleri Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik” ile reçetesiz ilaçlarýn reklamýna ”dürüstlük ilkesi”ne uyulmasý þartýyla onay verdiðini belirten Saydan, þunlarý söyledi:

“Yönetmeliðin söz konusu maddesinde ”Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamlarý dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeði yansýtan ve doðrulanmasý mümkün unsurlardan oluþacak þekilde hazýrlanýr. Bu konuda 17.2.2005 tarihli ve 25730 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren Beþeri Týbbi Ürünlerin Sýnýflandýrýlmasýna Dair Yönetmelik hükümlerine göre hazýrlanan ve her yýl Saðlýk Bakanlýðýnca yayýmlanan liste esas alýnýr.”

“ÝLAÇ ÖZENDÝRÝLEREK SATILAMAZ”
Bu yönetmeliðin, halk saðlýðýyla oynanmasýna izin verdiðini ileri süren Saydan, þöyle konuþtu: ‘’Dürüstlük ilkesine sadýk kalýnacaðý beklenerek reçetesiz de olsa ilaçlar TV reklamýyla özendirilerek satýlamaz. Yönetmelik tehlikeli sonuçlar doðurmadan derhal düzeltilmelidir. Ýlacýn reklamýnýn yapýlmasýnýn TEÝS olarak daima karþýsýndayýz. Reçetesiz ilaçlarýn da ‘ilaç’ olduðu gerçeði perdelenerek, sanki hiçbir sakýncasý yokmuþ gibi tüketimini artýrmak için reklam yasaðýnýn kaldýrýlmasý halkýn saðlýðýný hiçe saymaktadýr. Üstelik arkadaþýndan, komþusundan duyduðu ya da aldýðý ilaçlarý kullanacak kadar ilaç konusunda bilinçsiz bir toplumken, bir de reklamlarla özendirilmesi, bir nevi cana kasttýr. Renkli ve süslü sloganlarýn yer aldýðý reklamlarla özendirilecek kitlenin, özellikle televizyon programlarýný daha çok takip eden çocuklar ve gençler olduðu düþünüldüðünde tehlikenin boyutu daha da artmaktadýr. RTÜK çýkarttýðý yönetmelikle her ne kadar dürüstlük ilkesi þartý getirmiþse de unutulmamalýdýr ki, adý üstünde ilaç, ‘ilaç’týr ve en basit ilaç bile yanlýþ yönlendirme ve kullaným ile zehre dönüþebilmektedir. Bu yüzden herhangi bir gýda ürünü gibi reklamlarla tanýtýlmasý, vatandaþý zehre teþvik etmektir. Bir yandan ilaç tüketiminin düþürülmesi için tasarruf tedbirleri alýnýrken bir yandan bu þekilde satýþ artýrmaya yönelik bir yönetmeliðin çýkarýlmasý kabul edilebilir deðildir. TEÝS olarak, gelecekte halk saðlýðýnda yaþanabilecek olumsuzluklarý düþünmeden reçetesiz ilaç reklamlarýna izin veren söz konusu yönetmeliðin derhal düzeltilmesini istiyoruz.”

kaynak: ntvmsnbc