Ana Sayfa Görüşler Yargýdan Radyoloji Personeline 10 saat Müjdesi

Yargýdan Radyoloji Personeline 10 saat Müjdesi

Saðlýk-Sen’den yapýlan açýklamaya göre, Saðlýk-Sen’in, Antakya Devlet Hastanesi’nde röntgen teknisyeni olarak çalýþan üyesi adýna açtýðý davada Hatay Ýdare Mahkemesi, radyoloji çalýþanlarýna 35 saat uygulamasýndaki hukuksuzluða vurgu yapan bir karar verdi. Mahkeme kararýnda, haftalýk çalýþma süresini 25 saatten 35 saate çýkaran 5947 sayýlý yasanýn, idareye doðrudan 35 saat çalýþtýrma hakký vermediðine, çalýþýlacak sürenin radyasyon dozu limitlerine göre belirlenmesi gerektiðine dikkat çekildi. Mahkeme idarenin, maksimum çalýþma süresi olan 35 saati yasa hükmüne aykýrý olarak uyguladýðý gerekçesini öne sürerek, dava konusu iþlemin yürürlüðünü durdurdu.

Mahkeme kararýný deðerlendiren Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, radyoloji birimlerinde haftalýk 35 saat mesai uygulamasýyla çalýþanlarýn radyasyona maruz kalma süreleri artýrýldýðýný belirerek, “Düzenli ve saðlýklý ölçümler yapýlamadýðý ortamlarda uzun süreli çalýþmalar radyoloji çalýþanlarýnýn hayatýný tehdit eder” dedi.

kaynak:Cumhuriyet