Ana Sayfa Görüşler Yabancý Hekime Azerbeycan’dan Destek

Yabancý Hekime Azerbeycan’dan Destek

Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn, “Türkiye’de yabancýlarýn gelip doktorluk, hemþirelik yapmasý kanunen yasak. Bu büyük bir çeliþki. Hem sayýmýz az, hem de bunu yasaklýyoruz. Bu yasaðý kaldýracaðýz” açýklamasýnýn ardýndan, konu kamuoyunda tartýþýlmaya baþlanmýþtý. Tartýþmalarda, Türkçe konuþulan ülkelerden, özellikle de Azerbaycan’dan hekimlerin Türkiye’de görev yapmasýna yönelik iddialar ortaya atýlmýþtý.

Uluslararasý alanda saygýn bir yeri olan Azerbaycan Týp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ehliman Emiraslanov, söz konusu tartýþmalarla ilgili AA muhabirine deðerlendirmelerde bulundu. Azeri doktorlarýn Türkiye’de çalýþabilmesi için düzenleme çýkarýlmasý halinde “olumlu bir adým atýlmýþ olacaðýný” ifade eden Prof. Dr. Emiraslanov, “Azerbaycan’da Türk hekimler çalýþýyor, ameliyatlar yapýyor. Özel kliniklerde çok sayýda Türkiye’den doktor var. Dolayýsýyla Azerbaycan’dan doktorlarýn Türkiye’de çalýþmasý da menfi olmaz” görüþünü dile getirdi.

“Eðitim seviyesini yükselttik

“Azerbaycan’daki týp eðitiminin düzeyinin Türkiye’ye göre yetersiz olduðu” iddialarýna da yanýt veren Emiraslanov, ülkesinin baðýmsýzlýðýný kazandýðý yýllarda hem saðlýk hem de týp eðitimi alanýnda sorunlar bulunduðunu, ancak aradan geçen zamanda bu sorunlarýn ortadan kalktýðýný söyledi. Ülkesindeki týp eðitiminin düzeyinin yükseldiðini, özellikle Türkiye’den gelen uzmanlar sayesinde uluslararasý düzeyde imkanlar yaratýldýðýný anlatan Emiraslanov, “Türkiye’deki saðlýk alaný bizden daha ileri seviyede. Azerbaycan’da eðitim veren, ameliyatlar yapan Türkiye’den uzmanlar bize büyük katký saðladý” þeklinde konuþtu. Azerbaycan Týp Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan’daki týp eðitiminin süresinin 6 yýl olduðunu, uzmanlýk eðitiminde sürenin ise 2 yýldan baþladýðýný sözlerine ekledi.

Ehliman Emiraslanov kimdir?

Ehliman Emiraslanov, 1947 yýlýnda Batý Azerbaycan’a baðlý Gökçe Mahalý Zod köyünde doðdu.

Ortaokulu altýn madalya ile bitiren Emiraslanov, 1971 yýlýnda Azerbaycan Devlet Týp Enstitüsü Tedavi Profilaksi Fakültesi’nden üstün baþarý ile mezun oldu.

1971-1974 yýllarý arasýnda Bakü Klinik Onkoloji Hastanesinde doktor, onkolog ve þube müdürü olarak çalýþan Ehliman Emiraslanov, Moskova’da SSCB Týp Bilimleri Akademisi Sovyetler Birliði Onkoloji Bilim Merkezi’nde yüksek lisans yaptý ve burada 1992 yýlýna kadar profesör ve þube müdürlüðü görevlerinde bulundu.

Bilimsel araþtýrmalarýyla çok sayýda ödül kazanan Ehliman Emiraslanov, 1992 yýlýnda atandýðý Azerbaycan Týp Üniversitesi Rektörlüðü’nü 1993 yýlýndan beri Onkoloji Kürsüsü Baþkanlýðý ile birlikte sürdürüyor.

1998 yýlýnda Polonya Týp Bilimleri Akademisi Albert Þvaytzer Ödülü ve Büyük Altýn Madalyasý ile ödüllendirilen ve dünyada ortopedi alanýndaki çalýþmalarýyla tanýnan Prof. Dr. Emiraslanov, Azerbaycan’daki ortopedik operasyonlarýn temelini attý.

Daðýlan SSCB’deki rotasyon plastik ameliyatýný ilk yapan hekim olan Emiraslanov, rektörlüðünü yaptýðý Azerbaycan Týp Üniversitesinde gerçekleþtirdiði reformlarla kurumu daha çaðdaþ bir hale getirdi.

kaynak: CNNTURK