Ana Sayfa Görüşler Yabancý Hasta Sayýsý Patladý Hastaneler Zincir Kuruyor

Yabancý Hasta Sayýsý Patladý Hastaneler Zincir Kuruyor

Türkiye’ye 2005 yýlýnda tedavi için 126 bin yabancý hasta gelirken rakamýn bu yýl sonunda 650 bini bulmasý bekleniyor. Büyüyen pasta sebebiyle Türk hastaneleri zincirleþmeye baþladý. Dünyagöz, 2012 sonuna kadar biri Londra’da olmak üzere 4, Medikalpark 3, Acýbadem 2 hastane açacak. Doruk Saðlýk Grubu Bursa’da üçüncü, Anadolu Saðlýk Merkezi ise Ýstanbul’da ikinci hastanesini hizmete alacak.

Türkiye, saðlýk turizminde dünyanýn merkezi olmayý amaçlýyor. Bu sebeple özel sektör ve üniversite hastaneleri yatýrýmlarýný hýzlandýrdý. Üç ay önce Frankfurt’ta 10 milyon Euro maliyetle 17. hastanesini açan Dünyagöz, 2012 sonuna kadar Pendik, Bursa, Kayseri ve Londra’daki hastanelerini de hizmete alacak. Pendik’teki hastanenin bir ay içinde hizmete alýnacaðýný açýklayan Dünyagöz Ýcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardýmcýsý Selin Yýldýrým Peker, “Bursa ve Kayseri inþa halinde. Londra’da da yer bakýyoruz. Ayrýca Ýzmir’de de bir proje çalýþmasý yapmaktayýz.” dedi. Temmuzda 10 milyon Euro maliyetle Frankfurt’ta hastane açtýklarýný hatýrlatan Peker, “Bu hastane için de yaklaþýk 10 milyon pound harcayacaðýz. Ortak almayacaðýz.” dedi. Londra’nýn ardýndan Moskova ve Kiev’de birer yýl arayla hastane açacaklarýný kaydeden Peker, “Ardýndan Almanya’da ikinci ve üçüncü hastanelerimizi açacaðýz. Sonra da Kuzey Afrika’ya yöneleceðiz.” diye konuþtu.

Saðlýk turizmine 1 yýl önce baþladýklarýný söyleyen Medikalpark Pazarlama Sorumlusu Gupse Jular, artan potansiyel sebebiyle 19 olan hastane sayýsýný 2012 sonunda 22’ye çýkaracaklarýný açýkladý. Geçtiðimiz aylarda Ýstanbul’da 2 hastane satýn alan ve hastane sayýsýný 13’e çýkaran Acýbadem, 5 ay içinde Bandýrma ve Ankara þubelerini de hizmete alacak. Moskova’da da yüzde 50 ortaklý bir hastane satýn alarak ilk yurtdýþý yatýrýmýný gerçekleþtirdiklerini açýklayan Acýbadem Uluslararasý Hasta Hizmetleri Müdürü Gökhan Yuðrucu, “Artan potansiyel sebebiyle 30 kiþilik bir Uluslararasý Hasta Hizmetleri ekibi oluþturduk.” dedi. Çayýrova’daki hastanesi ile yýlda 40 milyon TL ciro yapan Anadolu Saðlýk Merkezi ise Ýstanbul’da ikinci hastanesini açacak. Þirketin Uluslararasý Hizmetler Direktörü Aslý Akyavaþ, saðlýk turizmi için 50 kiþilik bir ekip kurduklarýný, þimdi de Uluslararasý Ýliþkiler Departmaný’ný hizmete alacaklarýný söyledi. Doruk Saðlýk Grubu yöneticilerinden Op. Dr. Mustafa Esgin ise 2 ay içinde Bursa’da Doruk Grubu’nun üçüncü hastanesini açacaðýný açýkladý. Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Baþhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoðan da bilhassa Antalya’da yerleþik Ýngiliz, Alman ve Ruslarý tedavi etmek amacýyla sektöre adým attýklarýný, 306 yataklý yeni bir hastaneyi de kýsa süre içinde hizmete alacaklarýný söyledi. Türkiye’de 650 özel hastane ve klinik, 10 bin yatak kapasitesi bulunuyor.

Malatya’daki Ýnönü Üniversitesi bünyesinde bulunan Turgut Özal Týp Fakültesi’nin baþhekim yardýmcýsý Mehmet Aslan, saðlýk turizmi için ekip kuracaklarýný kaydetti. Amaçlarýnýn bilhassa Ortadoðu’daki yabancý hastalarý tedavi etmek olduðunu söyledi. Turgut Özal Týp Fakültesi, karaciðer naklinde Avrupa’da birinci, dünyada Kore’den sonra ikinci sýrada. Yeditepe Üniversitesi Baþhekim Yardýmcýsý Doç. Dr. Sina Ercan da saðlýk turizminde Türkiye’nin ciddi potansiyel barýndýrdýðýný, bu sebeple sektörde oyuncu olacaklarýný aktardý.

 

Türkiye’ye gelen yabancý hasta

2005…………126 bin

2006…………152 bin

2007…………204 bin

2008………..269 bin

2009………..350 bin

2010…………487 bin

2011* ……….650 bin

2015**…….1 milyon

* Tahmini **Hedef

Kaynak:Zaman gazetesi-Arif BAYRAKTAR