Ana Sayfa Görüşler Yabancý Doktora ve Hemþireye Resmen Ýzin Çýktý

Yabancý Doktora ve Hemþireye Resmen Ýzin Çýktý

YÜZ BÝN KÝÞÝYE 156 HEKÝM DÜÞÜYOR
 
Buna göre, Türkiye’de her 100 bin kiþiye 156 hekim düþüyor. Oysa Dünya Saðlýk Örgütü’nün Avrupa bölgesindeki ortalama sayý 340.
Listede Türkiye 100 bin kiþiye düþen hekim sayýsýnda sondan üçüncü durumda. Türkiye’nin ardýndaki ülkeler ise Bosna-Hersek ve Arnavutluk.
 
UZMAN HEKÝM SAYISI DAHA DA VAHÝM
 
Türkiye’de her 100 bin kiþiye düþen uzman hekim sayýsýnda rakamlar daha da vahim. Buna göre, Türkiye’de 100 bin kiþiye ortalama 86 uzman hekim düþüyor. 100 bin kiþi baz alýndýðýnda en çok uzman hekime sahip kent 173 sayýsýyla Ankara. En az uzman hekime sahip olan kent ise 100 bin kiþiye düþen 38 uzman ile Aðrý.

Oysa Avrupa rakamlarý çok farklý; Dünya Saðlýk Örgütü’nün Avrupa bölgesinde her 100 bin kiþiye ortalama 272 uzman hekim düþüyor.

Saðlýk Bakaný, bu konuya yönelik çözüm için iki yöntem üzerinde çalýþýyor: Ýlk Türkiye’deki týp fakülteleri ve hemþire okullarýndaki kontenjan sayýsýný arttýrýp, týp alanýndaki uzman açýðýný kapatmak.

Ýkinci yöntem ise sözleþme ile yabancý uzman istihdam etmek.
Yabancý doktor istihdamý konusu kamuoyunda çok tartýþýldý. Ancak rakamlarý, Türkiye’nin doktor ve hemþire açýðýnýn grafiklerini ortaya koyan Akdað, bu konuda kararlý.
Nitekim, Saðlýk Bakaný Akdað ile sohbetimizin hemen ertesinde de yabancý doktor, hemþire ve uzman istihdam edilmesinin önü resmen açýldý.
Resmi Gazete’de bugün yayýnlanan “Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn teþkilat ve görevleri hakkýnda kanun hükmünde kararname” ile hem bakanlýðýn teþkilat yapýsýnda yeni düzenlemelere gidildi, hem de yabancý uzman istihdamýnýn önü açýldý.
 
ÝÞTE YABANCI DOKTOR VE HEMÞÝRE ÝSTÝHDAMININ ÖNÜNÜ AÇAN O DEÐÝÞÝKLÝK
 
Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddesinde. ‘Bakanlýk ve baðlý kuruluþlarýnda özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli bir iþin yapýlmasý veya proje hazýrlanmasý veya yürütülmesi için 657 sayýlý Kanun ve diðer kanunlarýn sözleþmeli personel çalýþtýrýlmasý hakkýndaki hükümlerine baðlý olmaksýzýn proje süresince ve her halde üç yýla kadar sözleþme ile yerli ve yabancý uzman çalýþtýrýlabilir’ hükmüne yer verildi. Ayrýca, 11 Nisan 1928 tarihli ve 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý San’atlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci cümlesindeki ‘Türk hekimlerinin’ ibaresi ‘hekimlerin’ þeklinde deðiþtirildi.

Yabancý hemþire istihdamýnýn önünün açýlabilmesi için de, 25 Þubat 1954 tarihli ve 6283 sayýlý Hemþirelik Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan ‘Türkiye’de hemþirelik sanatý bu kanun hükümleri dahilinde hemþire unvanýný kazanmýþ Türk kadýnlarýndan baþka hiçbir kimse yapamaz’ ifadesi, ‘Bu Kanun hükümlerine göre hemþire unvaný kazanmýþ olanlarýn dýþýnda hiç kimse Türkiye’de hemþirelik mesleðini icra edemez’ ifadesi ile deðiþtirildi.

KHK’ya göre Saðlýk Bakanlýðýnda 657 sayýlý Kanun’un 86. maddesine göre vekil ebe ve hemþire olarak en az bir yýldan beri çalýþmakta olan ve Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel þartlarý taþýyanlardan otuz gün içinde yazýlý olarak baþvuranlar, çalýþtýðý pozisyon unvanlarýna göre, 657 sayýlý Kanun’un 4. maddesinin (B) fýkrasý kapsamýnda vizelenecek ebe ve hemþire unvanlý sözleþmeli personel pozisyonlarýna geçirilecek.

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, yabancý doktor ve hemþire istihdamý konusunda önceliðin de, Türkiye’deki týp fakülteleri ya da hemþire okullarýnda eðitim almýþ yabancý uyruklulara tanýnacaðýnýn iþaretini verdi:

“Irak’tan, Pakistan’dan, Türk Cumhuriyetleri’nden, Balkanlar’dan pek çok öðrenci Türkiye’deki týp fakültelerinde ve hemþire okullarýnda eðitim görüyor. Ardýndan kendi ülkelerine gitmek yerine, Türkiye’de kalýp doktorluk yapýyor. Tabii bu bir çeþit korsan uygulama oluyor. Kendileri reçete yazamadýklarý için, muayene edip reçeteyi baþkasýnýn adý üzerinden yazýyorlar. Ýstihdam konusunda Türkiye’de eðitim görüþ bu uzmanlara öncelik vereceðiz…”
 
YENÝ TEÞKÝLAT YAPISI
 
Kanun hükmünde kararnamenin en çok öne çýkan unsuru, yabancý uzmanlara istihdam yolunu açmasý. Ancak Kararnamede Saðlýk Bakanlýðý’nýn teþkilat yapýsýnda da radikal deðiþlikler yapýlýyor. Bunlarý þöyle özetlemek mümkün;

Saðlýk Bakanlýðý’ndaki müsteþar yardýmcýsý sayýsý 3’ten 5’e çýkarýldý. Saðlýk politikalarý kurulu oluþturuldu.

Kararname ile. bakanýk birimlerinin, þu baþkanlýk ve müdürlüklerden oluþumasý hükme baðlandý:

Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Saðlýðýn Geliþtirilmesi Genel Müdürlüðü, Saðlýk Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüðü, Saðlýk Araþtýrmalarý Genel Müdürlüðü, Saðlýk Yatýrýmlarý Genel Müdürlüðü, Dýþ Ýliþkiler ve Avrupa Birliði Genel Müdürlüðü, Hukuk Müþavirliði, Denetim Hizmetleri Baþkanlýðý, Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüðü ve Özel Kalem Müdürlüðü.

KHK’ya göre, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu, Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Saðlýk Genel Müdürlüðü, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulacak.

Bir yýl içinde Bakanýn onayýyla kaynaklarýn etkili ve verimli kullanýlmasý amacýyla Kuruma baðlý ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kurumlarý, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak iþletilecek. Hizmetin büyüklüðü göz önünde bulundurulmak suretiyle ayný ilde birden fazla birlik kurulabilecek ve bir ilde birlik kapsamý dýþýnda saðlýk kurumu býrakýlmayacak.

SAÐLIK SERBEST BÖLGELERÝ

Bakanlýk, Türkiye’nin saðlýk alanýnda bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancý sermaye ve yüksek týbbî teknoloji giriþinin hýzlandýrýlmasý amacýyla, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayýlý Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde, Saðlýk Serbest Bölgeleri oluþturacak. Bakanlýk ve baðlý kuruluþlarý insanî ve teknik yardým amacýyla yurt dýþýnda geçici saðlýk hizmet birimleri de kurabilecek, kurdurabilecek, iþletebilecek ve iþlettirebilecek. Bu amaçla ulusal ve uluslararasý sivil toplum kuruluþlarý, finans ve yardým kuruluþlarý ile iþbirliði ve ortak çalýþma yapabilecek, insan ve mali kaynaklarý ile destek saðlayabilecek.

Profesör veya doçentlerin eðitim ve araþtýrma hastanelerine eðitim görevlisi olarak atanmalarý, kurumca yapýlacak ilan üzerine müracaat eden adaylarýn bilimsel çalýþmalarý ve eðitici nitelikleri deðerlendirilerek yapýlacak.

kaynak:Hürriyet-Zeyenp Gürcanlý