Ana Sayfa Ekonomi Vergi ve Harçlara Yüzde 10 Zam Geliyor

Vergi ve Harçlara Yüzde 10 Zam Geliyor

Bakanlar Kurulu, mevzuatýn kendisine tanýdýðý yetkiyi kullanmazsa, çeþitli vergi, harç ve cezalar, yeni yýlda yüzde 10,26 oranýnda artacak.

Maliye Bakanlýðý’nca belirlenen yeniden deðerleme oranýna esas teþkil eden Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun (TÜÝK) üretici fiyat endeksi, Ekim ayý sonunda, 12 aylýk ortalamalara göre yüzde 10,26 oranýnda artýþ gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarýnca her yýl yeniden deðerleme oranýný TÜÝK’in üretici fiyatý genel endeksine göre açýklayan Maliye Bakanlýðý’nýn, 2012 oranýný da bu ay içinde ilan etmesi bekleniyor.

Çeþitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarýnýn her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artmasý öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kuruluna belirli limitler içinde bu tutarlarda deðiþiklik yapma yetkisi de tanýnýyor.

Ayný politikanýn devamý halinde, motorlu taþýtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezalarý, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yüzde 10,26 oranýnda artacak.

AA muhabirinin hesaplarýna göre bu durumda 1-3 yaþ grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 436 lira olan motorlu taþýtlar vergisi, yýlbaþýnda 480,7 liraya çýkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasýndaki otomobillerin vergisi de 697 liradan 768,5 liraya yükselecek.

Damga vergisindeki maktu tutarlarýn yeniden deðerleme oraný kadar arttýrýlmasý durumunda da, yýllýk gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 9,14 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 11,75 lira olarak uygulanacak.

Harçlarýn da ayný oranda zam görmesiyle birlikte 1 yýllýk pasaport harcý yeni yýlda 102,3 liradan 112,79 liraya çýkacak. B sýnýfý sürücü belgesi harcý 278,25 lira olacak.

EMLAK VERGÝSÝ DEÐERLERÝ DE YÜKSELÝYOR

Bu arada, emlak vergisine tabi deðerler ise 2012 yýlýnda yeniden deðerleme oranýnýn yarýsý kadar artýþ görecek. Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yýlda yeniden deðerleme oraný kadar artacak.

Vergi, harç ve cezalarýn yeniden deðerleme oranýnda artýrýlmasý durumunda fatura, gider pusulasý gibi belgelerin verilmemesi

KIRMIZI IÞIK 155 LÝRA

Resmi Gazete’de yayýmlanacak yeniden deðerleme oranýnýn 10.26 olmasý durumunda 2012 yýlýnýn yeni vergileri þöyle olacak:

–   Tüm trafik cezalarý yüzde 10,26 artacak. Kýrmýzý ýþýkta geçmenin cezasý 140 liradan 155 liraya çýkacak.

–    Mobil telefon aboneliðinin ilk tesisinde maktu olarak alýnan 34 liralýk Özel Ýletiþim Vergisi tutarý 37,5 liraya çýkacak.

 EHLÝYET 278 LÝRA

 –   Ehliyet: A sýnýfý 92 TL; B sýnýfý 278 TL; F ve H sýnýfý 92 TL;

 –   Gelir Vergisi tarifesi deðiþecek. Çalýþanlarýn yýllýk 10 bin 360 liraya kadar olan gelirlerine yüzde 15; 58 bin 500 liranýn üzerindeki gelirlerine ise yüzde 35 Gelir Vergisi uygulanacak.

–   Konut kira gelirlerindeki 2 bin 800 liralýk vergi istisna tutarý 3 bin 85 liraya çýkacak.

Damga Vergisine tabi bazý kaðýt deðerleri: Yýllýk Gelir Vergisi beyannameleri 33,60 TL; Kurumlar Vergisi beyannameleri 44,2 TL; KDV ve muhtasar beyannameler 21,92; SGK’ye verilen sigorta prim bildirgeleri 16,3 TL olacak.

PASAPORT 113 TL

–  Pasaport harçlarý: 6 aya kadar: 77 TL; 1 yýl 113 TL, 2 yýl için  184; 3 yýl 261; 3 yýldan fazla süreli 368 TL    

TEMYÝZ ETMEK 88 LÝRA

–   Yargý harçlarý: Sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerine baþvuru harcý 9,50 TL; asliye ve idare mahkemelerine baþvuru 20,4; bölge idare ve yüksek yargýya baþvuru 32 TL; temyize baþvuru 87,9 TL;

–   Noter harçlarý: Özel vekaletnameler her imza için 5,5 TL. Genel vekaletname 8,7 TL

–   Lise diplomasý 5,4 TL

SÝLAH TAÞIMA 515

–   Silah taþýma 515, bulundurma 824 TL

–   Fiþ veya fatura vermeme ile almamanýn cezasý 187 TL;  fiþ-fatura bulundurmama 8 bin 816 TL

ARABA VERGÝLERÝ

Motorlu taþýtlar vergisi, otomobillerin motor hacmine ve yaþýna göre deðiþiklik gösteriyor. Buna göre 1300 motor , 1 ila 3 yaþýnda bir araba için 436 lira olan MTV 481 liraya çýkacak. Araç 4 ila 6 yaþýnda ise vergisi 334 liradan 335.2 liraya yükselecek.

1600 ila 1800 motor hacminde, 1 ila 3 yaþýndaki bir aracýn vergisi ise bin 227 liradan bin 353 lira olacak.
1801 ila 2000 motor hacminde, 1 ila 3 yaþýndaki aracýn MTV’si bin 931 liradan 2 bin 129 liraya çýkacak.

2001-2500 motor hacminde, 1 ila 3 yaþýndaki aracýn vergisi ise 2 bin 897 lira iken; 3 bin 195 lira olacak.

3001- 3500 motor hacminde 1 ila 3 yaþýnda olan araç MTV’si 6 bin 150 TL’den 6 bin 781 lira olacak.

4001 motor ve yukarýsý içinse vergi 15 bin 820 liradan 17 bin 443 liraya ulaþacak.

MOTOSÝKLETLER

En düþük motosiklet vergisi ise 14 liradan 15.4 liraya; en yüksek motosiklet vergisi ise bin 52 liradan bin 160 liraya çýkmýþ olacak.

 kaynak:Milliyet