Ana Sayfa Görüşler Vatandaþa Ýlaç Geri Ödemesinde Artýþ

Vatandaþa Ýlaç Geri Ödemesinde Artýþ

Tüm Eczacý Ýþverenler Sendikasý (TEÝS) Genel Baþkaný Nurten Saydan, ilaç fiyatlarýyla ilgili son düzenlemelere iliþkin, “Vatandaþlarýmýz ilaçlarýn fiyatlarýnýn düþüþüyle daha az katýlým payý ödeyecekler diye sevinirken son tebliðde yapýlan deðiþiklikle ödeyeceði miktarda sürpriz bir artýþla karþý karþýya kalmýþtýr” görüþünü savundu.

Saydan, “Ýlaçta fiyat düþüþü” diye lanse edilen düzenlemenin aslýnda ilacýn fiyatýnda bir deðiþiklik yapmadýðýný, SGK’nýn ödeyeceði miktarý azaltarak kalan kýsmýn vatandaþa yüklenmesine neden olduðunu ileri sürdü.

TEÝS Genel Baþkaný Saydan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Kurban Bayramý arifesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafýndan yayýmlanan Saðlýk Uygulama Tebliði (SUT) ile ödeme limitlerinde deðiþiklik yapýlmasý nedeniyle çýkan farklarýn vatandaþa yansýdýðýný, daha önce sürekli aldýðý ilaçlara hiç fark
ödemeyen hastalarýn 17 Kasým’dan itibaren fark ödediðini, daha önce fark ödeyenlerin ise ödeme miktarýnýn arttýðýný iddia etti.

Saydan, Saðlýk Uygulama Tebliði’nde yapýlan düzenlemeyle ilgili “Vatandaþlarýmýz ilaçlarýn fiyatlarýnýn düþüþü ile daha az katýlým payý ödeyecekler diye sevinirken, son tebliðde yapýlan deðiþiklikle ödeyeceði miktarda sürpriz bir artýþla karþý karþýya kalmýþtýr.

Kýsacasý ‘ilaçta fiyat düþüþü’ diye lanse edilen düzenleme, aslýnda ilacýn fiyatýnda bir deðiþiklik yapmamýþ, SGK’nýn ödeyeceði miktarý azaltarak kalan kýsmýn vatandaþa yüklenmesine neden olmuþtur” deðerlendirmesinde bulundu.

SUT’ta yer alan maddeye göre eþdeðer ilaçlarýn ödenmesiyle ilgili oranýn yüzde 15’den yüzde 10’a düþürüldüðünü, böylece SGK, reçeteye yazýlan ilacýn en ucuz ilaç bedelinin ancak yüzde 10 fazlasýný ödediði için vatandaþýn cebinden çýkan fark miktarýnýn da bununla orantýlý olarak arttýðýný kaydeden Saydan, “Saðlýkta tasarruf adý altýnda bir yandan ilaç fiyatlarý düþürülürken bir yandan da farklar yükseltilerek hastalarýn cebinden yaklaþýk yüzde 5 fazla para alýnmasý kabul edilemez” ifadesini kullandý.

Saydan, þu görüþleri dile getirdi:

“Eczacýlar olarak firmalar tarafýndan eczacýlar üzerinden SGK’ya yapýlan kamu kurum iskontolarýnýn uygulanmamasý dolayýsýyla zaten maðduruz.

Hayati önemi bulunan 200’den fazla ilaç piyasada olduðu halde firmalar tarafýndan depolarda bloke edilmiþtir. Ýlaca eriþim vatandaþ için eziyete dönerken ilacý aldýðýnda bir de fark ödemek zorunda býrakýlmasý, vatandaþlarýmýzýn tepkilerini bizlere göstermesine neden olmaktadýr.

Bu yüzden vatandaþýmýz bilsin ki biz eczacýlar olarak SGK’nýn Medula sisteminden aldýðýnýz ilaçlara çýkan farklarý almaktayýz. Bu fiyat farký artýþýnýn sorumlusu kesinlikle eczacýlarýnýz deðildir.”

Saydan, hem fiyat farklarýnýn yükseltilmesi hem de kamu kurum iskontosu dolayýsýyla yaþanan maðduriyetlerin giderilmesi için ilgili bakanlýklarý göreve çaðýrdý.

kaynak:Sabah gazetesi