Ana Sayfa Görüşler TV lerde Reçetesiz Ýlaç Reklamý Artýk Serbest

TV lerde Reçetesiz Ýlaç Reklamý Artýk Serbest

RTÜK’ün yeni yönetmeliðine göre artýk televizyonlarda Kürtçe reklam yapýlabilecek. Reçetesiz ilaçlarýn reklamýna da ‘dürüstlük ilkesi’ne göre onay veren RTÜK, alkol ve tütün görüntülerinin kullanýlmasýna da sýnýrlama getirdi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayýmladýðý yönetmelikle yalnýzca izin alarak Kürtçe yayýn yapanlarda deðil tüm televizyonlarda Kürtçe reklam yapýlabilmesine izin verdi. RTÜK’ten izin alýndýðý takdirde, farklý dil ve lehçelerde reklama izin veren yönetmelik, reçetesiz ilaçlarýn reklamýna da onay veriyor. Ancak burada da, dürüstlük ilkesi gereðince, doðrulanmasý mümkün söylemlere izin verilecek. Yönetmelik, alkol görüntülerinin kullanýmýna sýnýrlama getirirken, artýk reklamlarýn ses seviyesi yükseltilemeyecek.

Kürtçe’ye izin gerekiyor
Dün Resmi Gazete’de yayýmlanan Yayýn Hizmetleri Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik, çocuk ve gençlerin, yayýnlarý izleme veya dinleme ihtimali olan korumalý saatler baþlangýcý 23.00 yerine saat 24.00’de son bulacak ve 05.00’e kadar sürecek. Yönetmelikteki düzenlemeler özetle þöyle:

Yayýn lisansýna sahip olan ve farklý dil ve lehçelerde yayýn yapmak isteyen medya hizmet saðlayýcýlarýn talepleri, yayýn alaný, teknik imkanlar ve talep edilen dil ve lehçelerde yayýn yapan diðer kuruluþlar da gözönünde bulundurularak RTÜK tarafýndan deðerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde bu dil ve lehçelerde yayýn yapma izni verilecek. Farklý dil ve lehçelerdeki münferit müzik eserleri, sinema filmleri, ticari iletiþim ve isteðe baðlý yayýn hizmetleri için izin þartý aranmayacak

Reçetesiz ilaç reklamýna izin

Yönetmeliðe göre, alkol ve tütün ürünlerinin hiçbir þekilde ticari iletiþimine izin verilemeyecek. Reçeteye tabi ilaçlar ve tedaviler hakkýnda da reklam yapýlamayacak. Reçeteye tabi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamlarýna ise dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeði yansýtan ve doðrulanmasý mümkün unsurlardan oluþacak þekilde izin verilecek. Alkol, tütün ürünleri ve uyuþturucu gibi baðýmlýlýk yapýcý madde kullanýmý ile kumar oynamayý özendirici nitelikte çalýþmalar yapýlamayacak. Medya, hizmet saðlayýcý tarafýndan yapýlan veya yaptýrýlan anket ve kamuoyu yoklamalarýnýn da, noter nezaretinde gerçekleþmesi ve bunun duyurulmasý gerekiyor.

Toplum için önemli olaylar canlý yayýnlanacak

RTÜK’ün listelediði toplum için büyük önem arz eden olaylar canlý yayýnlanacak. Bu olaylar, 24.00-05.00 arasýnda cereyan ederse, olimpiyatlar gibi birbirine baðlý çok sayýda olaydan oluþursa veya canlý yayýn toplum için büyük önem taþýyan baþka olayýn baþka saatte yayýnlanmasýný gerektirirse, objektif nedenlere dayanýlarak olayýn gerçekleþtiði gün içerisinde banttan da yayýnlanabilecek.

Falcý reklamý yasak

FALCI, medyum, astrolog ve benzerlerinin verdikleri hizmetlerin ticari iletiþimi yapýlamayacak. Eþ ve arkadaþ bulma hizmetlerinin ticari iletiþimine izin verilemez. Ayrýca, dini tören yayýný içine hiçbir þekilde reklam ve tele-alýþveriþ yayýný yerleþtirilemeyecek.

Kadýn cinsel meta olmayacak

RTÜK’ün kiþilerin fal veya batýl inançlar yoluyla istismar edilmesini yasaklayan yönetmeliðe göre, yayýnlar toplumsal cinsiyet eþitliðine ters düþen, kadýnlara yönelik baskýlarý teþvik eden, kanýksatan ve kadýný istismar eden programlar içermeyecek. Törelerin kadýna karþý baský aracý gibi kullanýlmasý teþvik edilemeyecek. Kadýn bedeninin cinsel bir meta olarak kullanýlmamasý da yasaklandý.

Reklamlar 12 dakikayý aþmayacak

TELE-ALIÞVERÝÞ yayýnlarý hariç her türlü reklam yayýnlarýnýn oraný, bir saat baþýndan bir sonraki saat baþýna kadarki yayýn içinde yüzde 20’yi yani 12 dakikayý aþamayacak. Bu orana, program desteklemesi ve yayýncýnýn kendi programlarýnýn tanýtýmlarýna ayrýlan süre ile ürün yerleþtirmesi de dâhil olmuyor. Bu süre en fazla 6 defa program bölünerek kullanýlabilecek.

kaynak:Hürriyet-Meltem ÖZGENÇ