Ana Sayfa Görüşler Tetkik Sayýsýný Fazla Göstermek

Tetkik Sayýsýný Fazla Göstermek

Radyoloji uzmanlarý: Tetkik sayýsýný fazla göstermek için çekilen tomografilerden halk zarar görecek

Türk Radyoloji Demeði Baþkaný Prof. Dr. Okan Akhan, ihale yöntemi ile verilen radyoloji laboratuvarlarýnda hizmetin kalitesinin düþük olduðunu, bunun halk saðlýðýný tehdit ettiðini söyledi. Akhan, radyolojiyle ilgili standartlarýn belirlenmesi amacýyla Saðlýk Bakanlýðý ile çalýþma baþlattýklarýný ve bir komisyon kurduklarýný, yapýlacak tetkiklerin de bu komisyonun protokollerine uygun yapýlmasýnýn planlandýðýný kaydetti.

Türk Radyoloji Derneði’nin düzenlediði 32. Ulusal Radyoloji Kongresi’nde konuþan Prof. Dr. Okan Akhan, ihale ile dýþarýdan hizmet alýmý ile yapan radyoloji hizmetlerinin kalitesinin düþük olduðunu savunarak “Bu yöntemle hizmet alýmý yoluyla faaliyet gösteren 150’den fazla birim var. Bazý birimlerde daha fazla sayýda tetkik yapmak için uluslararasý protokoller göz ardý edilmektedir” dedi.

Ýki kattan fazla MR

Bir birimde bilgisayarlý tomografi (BT) cihazý ile 400 BT tetkiki, bir baþka birimde 70 MR yapýlmasý gerekirken 180’e varan MR yapýldýðýna dikkat çeken Akhan þunlarý söyledi:

“Bunlar devletin hastanelerinde, ihale ile çalýþan ünitelerdi. Çok tetkik hiç tetkik demektir. Bu hastalara, zaman ve para kaybettirmektedir. Bakanlýk, önerilerimiz üzerine komisyon kurdu. Bu komisyon tetkik protokollerini hazýrlýyor.”

Prof. Dr. Okan Akhan “Performans sistemi de eðitimleri önemli ölçüde etkiliyor. Hekimler uzun saatler çalýþýyor. Bir hastaya en az 20 dakika ayrýlmasý gerekirken performans sistemi nedeniyle ayrýlan süreler çok kýsalýyor. Kliniklerde günde 150’ye varan hasta bakýlýyor. Her gelen hastaya da radyoloji tetkikleri yazýldýðýndan iþ yükümüz artýyor. Tetkikler standartlara uygun yapýlmýyor. Böyle devam ederse 5-10 yýl sonraki radyologlardan halkýmýz çok zarar görecek. Çýðlýðýmýzý duyun.”

Kaynak:Cumhuriyet Sibel Bahçetepe