Ana Sayfa Görüşler Tam Gün,Bilimsel Makaleye Darbe Vuracak!

Tam Gün,Bilimsel Makaleye Darbe Vuracak!

Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) Baþkaný Yusuf Ziya Özcan, tam gün uygulamasý nedeniyle, týp alanýnda bilimsel çalýþmalarýn azalacaðý endiþesini dile getirdi. Uygulamada sorunlar yaþandýðýný belirten Özcan, týp fakültelerinde uygulama eðitiminin aksamamasý için akademisyenlerle sözleþme yapýp, saat baþý ücret yöntemini baþlatmayý düþündüklerini vurguladý. AKÞAM’ýn sorularýný yanýtlayan YÖK Baþkaný Yusuf Ziya Özcan þunlarý söyledi:
l ÞARTIMIZ HOCALARIN KORUNMASIYDI: Tam güne Saðlýk Bakanlýðý’yla birlikte karar verdik. Þartýmýz þuydu: Ne yapýlýrsa yapýlsýn, öðretim üyelerinin özlük haklarýnda, mali durumlarýnda, çalýþma þartlarýnda kötüleþme olmayacak. Fakat uygulama öyle bir tecelli etti ki, hocalarýn zararýna gibi bir durum oluþtu.

Üniversitelerde araþtýrma ve öðretim faaliyetleri de zarar gördü. Yeni doktor adaylarý hocalarýndan týbbý uygulamalý olarak öðreniyor. Þimdi bu iyi doktorlar üniversiteden ayrýlýrsa ne olacak?

l  AYRILANLARA SÖZLEÞME TEKLÝFÝ: Þu an tam günü kabul eden bir hoca normal mesaisini yapýp okuldan döner sermaye alýrsa dýþarýda hiçbir þey yapamaz. Ama 09.00-17.00 mesai yapýp döner sermaye almazsa dýþarýda çalýþabilir. Tam gün uygulamasý nedeniyle üniversiteyle iliþkisi kesilen hocalarýmýz oldu. Biz de Saðlýk Bakanlýðý’na bu hocalarý üniversitelere çekmek gerektiðini söyledik ve bir çözüm arayýþýna girdik. ‘Hocalara, sözleþmeyle üniversitede derse girme hakký verilsin’ dedik. Sözleþme yöntemi bir taraftan da performans için çok önemli. Bu bir ara çözüm, izleyip bakacaðýz.

PATENT SAYIMIZ ÇOK DÜÞÜK
Bilimsel makale sayýsýnda dünyada 17. sýradayýz. Tam gün meselesi yüzünden bu yýl daha az makale yazýlacaðýný düþünüyoruz. Bu bizi ya 17’nci sýrada tutar ya da 18’e geri iter. 2020’ye doðru dünyanýn ilk 10’unda olacaðýz. Makale çýkartma artýþ hýzýnda Ýran ve Çin’den sonra dünya üçüncüsüyüz. Fakat biz bilgi birikimimizi teknolojiye çevirmek konusunda sýkýntý yaþýyoruz. Size bir örnek vereyim. 2008’de Ýsrail’in yayýn sayýsý 9 bindi. Bizde ise 18 bin yayýn vardý. Ýsrail’de 9 bin yayýndan patente baþvuranlarýn sayýsý 4 bin 560’tý. Bizde ise 18 bin yayýndan sadece 85’i patente baþvurdu. Bu, üniversite kendi halinde bir þey yapýyor ama sonuç yok demek. Bizim düþündüðünü pratiðe çevirip halka sunan üniversitelere ihtiyacýmýz var.

2500 AKADEMÝSYENE YURDIÞINDA DÝL EÐÝTÝMÝ
Milletçe baþka yabancý dil konuþamýyoruz, böyle bir sorunumuz var. Üniversitelerde öðretim üyelerinin yabancý dil sorununu çözmek için her öðretim üyesini 3 aydan 1 yýla kadar yurtdýþýna dil eðitimine yolluyoruz. Þu ana kadar dil eðitimi için 2 bin 500 öðretim üyesi yurtdýþýna gönderildi. Türkiye’de þu an 47 bin öðretim üyesi var. Dil eðitimi, lisan sýnavlarýndan 50 puan alan ve yurtdýþýndan akseptansý bulunan tüm öðretim üyeleri için geçerli. Akseptans alamayanlara da yardým ediyoruz. Parasýný tamamen YÖK ödüyor. Sayý olarak bir sýnýrýmýz yok ihtiyacý olan bütün öðretim üyelerine açýk.

l ASÝSTANLAR MALTA’YA: Bize bu yýl 8 bin 500 kadro verildi. Bunlarýn derhal devreye girmesi gerektiðinden onlara Ýngilizce öðretme iþini de kendi üzerimize aldýk. Dil eðitimi için buradaki üniversitelerle anlaþtýk. Dil eðitimlerinin ilk 6 aylýk kýsmýný buradaki üniversitelerden aldýrýyoruz. Sonra sýnava sokuyoruz, geçerlerse akademik olarak yola devam ediyorlar. Geçemezlerse 3 aylýðýna yurtdýþýna yolluyoruz. Ýlk 450 kiþiyi Malta’ya yolladýk. Malta’yý seçme sebebimiz fiyatlarýnýn çok uygun olmasý. Þimdi devreye Kanada ve ABD’de lisan öðretimi konusunda girecek. Ekonomik krizden sonra ABD’de de fiyatlar uygunlaþýnca fiyatlarý deðerlendirmeye baþladýk. Bir kýsmýný bu ülkelere de gönderebiliriz.

YÖK’ÜN ADI DEÐÝÞEBÝLÝR
YÖK adýnýn 12 Eylül’ü hatýrlattýðýný söyleyen YÖK Baþkaný Özcan, ‘Yeni Yüksek Öðretim Kanunu’nun hazýrlanmasý sürecinde isim deðiþikliðini de düþünüyoruz. Siyasiler anayasayý yaparlarsa bizim kanunumuz da hýzla çýkar’ dedi.

l DENETÝM SÝSTEMÝ DEÐÝÞECEK: Önümüzdeki 5 yýlda üniversite sayýsýnýn 200’e çýkmasýnýn mümkün olduðunu belirten Özcan, bu büyümeyi YÖK’ün kaldýrabilmesi için bazý deðiþikliklere ihtiyaç olacaðýný belirterek þöyle dedi: ‘Denetleme Kurulu üye sayýsýný 10’dan 60’a çýkarýp yeni daire baþkanlýklarý ihdas etmek istiyoruz. Bu kurul idari ve mali denetleme yapacak. Akademik durumunun deðerlendirilmesi ise baðýmsýz bir akreditasyon kurumu tarafýndan yapýlmalý. Bütün kanun taslaðýný, yönetmeliðini hazýrladýk. Burada tartýþýlan bir konu, akreditasyon kurumunun YÖK’ten ne kadar baðýmsýz olacaðý. Bu kurumun personeli ve diðer giderleri baþta YÖK
tarafýndan karþýlanýp sonradan býrakýlabilir.’

l CUMHURBAÞKANI’NA UYMAYA ÇALIÞIYORUZ: Rektör atamalarýnda üniversitelerden gelen sýralamayý fazla deðiþtirmemeye çalýþtýklarýný söyleyen Özcan, “Sayýn Cumhurbaþkaný da artýk en fazla oy alanlarý atýyor. Sayýn Cumhurbaþkaný’nýn tutumu bizi de etkiledi biz de ona uygun davranmaya çalýþýyoruz’ dedi.

REKABET YARARLI
Özcan, üniversiteler arasýnda rekabet baþlamasýndan duyduðu mutluluðu da þöyle dile getirdi: “Hepsi birbirine bakýyor, ne projeleri var, güneþ arabalarý var mý, takip ediliyor. Bu rekabet devam ederse Türkiye’nin yararýna olur. Yaþanan deðiþimlere ve yeni trendlere vakýf üniversitelerinin daha hýzlý adapte olduðunu söyleyebilirim.’

Kaynak: Akþam-Ömür Emlik