Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat SUT la Gelenler!…

SUT la Gelenler!…

5 Kasým 2011 CUMARTESÝ

Resmî Gazete

Sayý : 28106

TEBLÝÐ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU SAÐLIK UYGULAMA TEBLÝÐÝNDE

DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR TEBLÝÐ

MADDE 1- 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayýlý 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði” nin “Ayakta Tedavide Hekim ve Diþ Hekimi Muayenesi Katýlým Payý” baþlýklý 3.2.1 numaralý maddesinde aþaðýda belirtilen düzenlemeler yapýlmýþtýr.

a) Altýncý fýkrasýnda yer alan “ve 3.1.3.C numaralý maddelerinde” ibaresi “numaralý maddesinde” olarak deðiþtirilmiþtir.

b) Sekizinci fýkra olarak aþaðýdaki düzenleme eklenmiþtir.

“(8) Bu maddede yer alan genel hükümler saklý kalmak kaydýyla; birinci basamak saðlýk kuruluþlarý muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalýklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde ayný branþta farklý saðlýk hizmet sunucusuna yapýlan baþvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diþ hekimi muayenesi katýlým payý tutarlarý 5 (Beþ) TL artýrýlarak tahsil edilir. Artýrýlan 5 TL’ lik tutar; Kurumdan gelir ve aylýk alanlar ile bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler için gelir ve aylýklarýndan, diðer kiþiler için ise, eczanelere müracaat aþamasýnda eczanelerce kiþilerden tahsil edilir.”

 
 …………………………………………….
 

MADDE 28 – SUT’un “ Uygulanacak Ýndirim Oranlarý” baþlýklý 6.4.1. numaralý maddesi aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlenmiþtir.

6.4.1. Uygulanacak Ýndirim Oranlarý

(1) Ýlaçlara kamu kurum iskontosu olarak % 4 ve % 11 baz iskonto uygulanýr.

(2) Depocuya satýþ fiyatý 3,56 TL’nin altýnda olan ilaçlar için baz iskonto  % 4  oranýnda uygulanýr.  

(3) Aþaðýdaki fýkralarda konu edilen ilave iskonto uygulamalarýnda ilaçlarýn, orijinal, jenerik, yirmi yýllýk gibi durumlarýnýn belirlenmesinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 3/12/2010 tarihine kadar yapýlmýþ olan düzenlemeler esas alýnacaktýr. Bu tarihten sonra oluþabilecek grup deðiþikliklerine iliþkin iskonto uygulamalarý Kurum tarafýndan deðerlendirilir.

 (4) 20 yýllýk olarak belirlenmiþ ilaçlardan depocuya satýþ fiyatý 6,79 TL’nin üzerinde olan ilaçlara referans fiyat alana kadar  % 40  (baz iskonto %11+ %29 ilave iskonto ),  referans fiyat aldýktan sonra  %28 (baz iskonto %11+ %17 ilave iskonto ) iskonto uygulanacaktýr.

(5 ) Jeneriði olmayan orijinal ilaçlar için iskonto %41  (baz iskonto %11+ %30  ilave iskonto), jeneriði olan orijinal ilaçlar için iskonto  %28  (baz iskonto %11+  %17  ilave iskonto) olarak uygulanacaktýr. 

(6 ) Jenerik ilaçlar için %28   (baz iskonto %11+%17  ilave iskonto ) iskonto uygulanacaktýr.

 (7) Referansýn altýnda fiyat almýþ jeneriði olmayan orijinal ilaçlar ile orijinali olmayan jenerik ilaçlar için yapýlacak mahsuplaþma iþleminde yukarýdaki fýkralarda tanýmlanan ilave iskontolar da  dikkate alýnacaktýr.

 (8) Mevcut iskontosu baz iskonto+ilave iskontonun üzerinde olan ilaçlardan jeneriði olmayan orijinal ilaçlara mevcut iskontosuna ek olarak   %8,5, diðer ilaçlara ise %7,5  oranýnda iskonto uygulanýr. (Ýlave iskonto uygulamasý kapsamýnda olmayan ilaçlar hariç.)

  (9) 20 yýldan eski ilaç statüsü kazanmýþ ve depocuya satýþ fiyatý 6,79 TL’nin altýnda olan ilaçlar, depocuya satýþ fiyatý 3,56 TL’nin altýnda olan bütün ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, kan ürünleri, týbbi mamalar, radyofarmasötik ürünler, enteral beslenme ürünleri ile Saðlýk Hizmetleri Fiyatlandýrma Komisyonunun belirlediði ve Kurumun resmi internet sitesinde (www.sgk.gov.tr) yayýmlanan SUT eki EK-2/D Listesinde ayrýca belirtilen ilaçlar için bu maddenin (4), (5), (6) ve (7) numaralý fýkralarý uygulanmaz.

 (10) Piyasaya verilecek mevcut “Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi” nde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünün “Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi” ne kabulü halinde, giriþ iskontosu, listeye girdiði tarihten itibaren 1 yýl süre ile bütçe disiplini açýsýndan uygulanacak orta vadeli mali programýn kapsamýndaki ilave iskontolardan muaf tutulur. Molekülün ilave ýskontodan muafiyeti açýsýndan 1 yýllýk süresi, tüm farmasötik formlarý için listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.

 (11) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandýklarý ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarýda belirtilen esaslara göre imalatçý/ithalatçý indirimi ile % 3,5 oranýnda eczacý indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satýþý olmayan ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan “depocu fiyatlý ilaçlar” þeklinde tanýmlanan ürünlere, depocu satýþ fiyatý üzerinden “Bedeli Ödenecek Ýlaçlar Listesi” nde gösterilen imalatçý/ ithalatçý indirimi uygulanýr, ayrýca eczacý indirimi uygulanmaz.

 (12) Ayrýca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacý indirimi yapýlýr.”

MADDE 29 – SUT’ un  “Eþdeðer Ýlaç Uygulamasý” baþlýklý 6.4.2 numaralý maddesinde aþaðýda belirtilen düzenlemeler yapýlmýþtýr.

a) Ýkinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“(2) Eþdeðer ilaç bedellerinin ödenmesinde, ayný endikasyon için kullanýlabilecek ayný etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin % 10 fazlasýna kadarý dikkate alýnacaktýr. Fiyatlarý en ucuz olarak referans alýnacak ürünlerin eczacýlar tarafýndan ulaþýlabilir olmasý gerekir. Bu amaçla, tavana esas en ucuz ilaç olarak belirlenen ilacýn en az 5 ay piyasada bulunma ve ilgili eþdeðer ilaç grubuna dâhil olan ilaçlar arasýndan en az %1 pazar payýna sahip olmasý gözetilir. Söz konusu süre ve pazar payýnýn her bir eþdeðer ilaç grubundaki ilaç sayýsý dikkate alýnarak yeniden belirlenmesine ve bunlara iliþkin tereddütlerin giderilmesinde “Saðlýk Hizmetleri Fiyatlandýrma Komisyonu” yetkilidir.”

a) Üçüncü fýkrasýnýn (ç) bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

“ç) Bulunan en ucuz fiyata % 10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel bulunur.”