Ana Sayfa Görüşler SGK, Ýlaç Ýsrafýna Karþý

SGK, Ýlaç Ýsrafýna Karþý

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, kamuda çalýþan uzman, uzman yardýmcýsý, daire baþkaný ve üstündeki yöneticilerin maaþlarý arasýndaki farkýn giderileceði “eþit iþe eþit ücret” prensibiyle düzenlemeler yaptýklarýný söyledi.

Çelik, 22 ildeki çalýþma bölge müdürlüklerinin kaldýrýlýp, mevcut 81 ildeki Ýþkur müdürlüklerinin çalýþma ve iþ kurumu il müdürlükleri haline getirildiðini, böylece her ilde çalýþma sorunlarýnýn yerinde çözülebileceðini kaydetti. Bu arada 657 sayýlý devlet memurlarýný kapsayan yasanýn deðiþtirilmesi konusunda hükümetin kararlý olduðunu, kapsamlý düzenlemenin gelecek yýl gündeme getirileceðini de ifade etti.
Önceki akþam bir grup gazetecisiyle sohbet düzenleyen Çelik, acil çýkarýlmasý gereken; 2821 ve 2822 sayýlý yasalarýn “Türkiye iþ iliþkileri yasa taslaðý” olarak birleþtirildiðini ve 4688 sayýlý yasada yapýlacak deðiþikliklerin, Bakanlar Kurulu’ndan çýktýðýný, bayramdan sonra TBMM’ye geleceðini söyledi. Böylece memurlara toplu sözleþme hakký ve sendikalar yasasýyla ilgili uygulamalarýn baþlayacaðýný belirtti. Bakan, iþ güvenliði ile ilgili müstakil bir yasa taslaðýnýn da hazýrlandýðýný, bayram sonrasý taraflarla son þeklinin verilip, bakanlarýn imzasýna açýlacaðýný söyledi.

ADALETSÝZLÝK GÝDERÝLECEK

Ýntibak yasasýyla ilgili çalýþmalarýn devam ettiðini ancak bu konuda kamuoyunda yanlýþ bir beklenti olduðunu kaydeden Bakan Çelik, düzenleme ile esas olanýn maaþ artýrýmý deðil, 2000 yýlý öncesinde SSK’dan emekli olanlarýn farklý düzenlemelerle emekli olup, maaþlar arasýnda doðan adaletsizliði gidermek olduðunu söyledi. Bazý kazanýlmýþ haklara dokunulmayacaðýný ama ayný çalýþma gününe göre emekli olanlarýn maaþlarý arasýndaki farklýlýðýn da giderileceðini vurguladý. Çelik düzenlemenin 2.5 milyon emekliyi kapsayacaðýný, yüzde 70’inin maaþýnda artýþ beklediklerini belirtti. Esnek çalýþma ile ilgili ise taraflarý bir araya getireceklerini, mevcut düzenlemede aksayan yönler olup olmadýðýný bakýlacaðýný, sýkýntý varsa bu konuda da düzenleme kararý verilebileceðini ancak þimdilik olgunlaþmýþ hazýrlýk olmadýðýný söyledi. Çelik, kýdem tazminatýnda acil bir durum olmadýðýný ama çalýþma yaptýklarýný, bir Fon düzenlemesinin olacaðýný ama ne yapýlacaðýnýn henüz netleþmediðini bildirdi.

ÝLAÇTA KESÝNTÝ AZALACAK

Ýlaç þirketleri ile bir araya geldiklerini kaydeden Çelik, yüzde 9.5’luk kesintinin deðiþebileceðini söyledi. Global bütçe uygulamasýna göre yapýlacak bu ek kesinti oranýnýn 2012 yýlý da dahil meydana gelecek 1.8 milyar liralýk açýða göre hazýrlandýðýný, ancak bu yýl sonunda ulaþýlacak 1 milyar 114 milyon TL’lik açýk baz alýnarak, yeni kesinti oranýnýn deðiþeceðini belirtti. Çelik’in açýklamalarýndan ilaç þirketlerinin alacaklarý paralardan yapýlacak kesintinin yüzde 5-6 civarýnda kalacaðý sonucunu çýkardýk.

Çelik, Saðlýk Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ortaklaþa çalýþma baþlattýðýný, ilaçta yerli üretimi ve büyük miktarlara ulaþan israfý önlemek için çok yönlü kampanya hazýrlayacaklarýný söyledi. Çelik, örneðin ayný ilaçtan 3 taneden fazla alýnmasý halinde katký payý alýnmasý gibi formüller üzerinde durulabileceðini bildirdi. Ýsrafý önlemek için ilaç firmalarýný da iþin içine katarak çalýþma yapacaklarýný, bilinçlendirme kampanyasýnýn gündeme getirileceðini kaydetti.

Çelik: Benim yaptýðým iki bina da yýkýlabilir

ÇALIÞMA ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, 1999’daki büyük depremden sonra uygulamaya konan yönetmeliðin yeterli olduðunu ama bu yönetmelik öncesinde yapýlan tüm binalarýn tehlikede olduðunu söyledi. Kendisinin de yýllar önce bir ara müteahhitlik yaptýðýný, iki bina inþa ettiðini hatýrlatan Çelik, kendi yaptýðý bu binalarýn da, eski yönetmeliðe göre yapýldýðý için, büyük bir depremde yýkýlma tehlikesi olduðunu itiraf etti.

Geçen depremde Veli Göçer diye bir günah keçisi yaratýldýðýný, bu kez de Van’da yine birkaç günah keçisi çýkarýlabileceðini kaydeden Çelik, “1999 öncesi yönetmeliðe göre yapýlan binalarda müteahhitlerin sorumluluðu var ama azdýr. 1999 öncesi yönetmelik çok yetersizdi, teknik olarak depreme dayanýklý bina yapýlmýyordu” dedi.

Vefat eden ve iþ yapamaz hale gelene özel düzenleme

ÇALIÞMA ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, depremde vefat eden 601 kiþi için toplu bir düzenleme düþünülebileceðini, bu konuda çalýþma yaptýklarýný, vefat edenler ve iþ göremez hale gelen yaralýlar için sosyal güvenlik açýsýndan toplu bir düzenleme yapýlacaðýný söyledi.

Kaynak:Hürriyet-Erdal Saðlam