Ana Sayfa Görüşler Sevki Olmayan Doktora Gidemeyecek

Sevki Olmayan Doktora Gidemeyecek

Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, tedavi ve ilaçta yaþanan savurganlýk ve istismarýn boyutunun 4,1 milyar liraya ulaþtýðýný söyledi. Çelik bundan sonra hastalarýn kendi kendilerine hastanelere gidemeyeceðini buna aile hekimlerinin karar vereceðini kaydetti ve ekledi: “Sevk zinciri sýkýlaþacak”

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, incelemeler sonucunda saðlýk harcamalarýnda toplam 4,1 milyar liralýk istismar ve israfa rastladýklarýný bildirdi. Çelik, öngörülerin üzerinde gerçekleþen saðlýk harcamalarýnýn 3 milyar lirasýnýn tedavi giderleri, 1,1 milyar lirasýnýn ilaç savurganlýðýndan kaynaklandýðýný ifade etti. Bakan Çelik’in verdiði bilgilere göre, tedavi giderlerindeki aþýrý harcamalar sevk zincirinin etkin þekilde uygulanamamasýndan kaynaklanýyor. Çelik, sigortalý hastalarýn devlet hastanelerinde 1,5 milyar lira, üniversite hastanelerinde 661milyon lira ve özel hastanelerde de 705 milyon lira fazladan tedavi giderine yol açtýklarýný söyledi. Çelik, bu hastaneler için ayýrdýklarý ödenekleri ise sýrasýyla devlet hastaneler için 13,1 milyar, üniversite hastaneleri için 4milyar 75 milyon lira, özel hastaneler için de 5milyar 643 milyon lira olduðunu belirtti.

HASTA KENDÝNÝ SEVK EDÝYOR

Bakan Çelik, tedavi ve ilaçta yaþanan istismar ve israfýn önüne geçmek için sevk zincirini daha sýký uygulamaya karar verdiklerini bildirdi. Çelik, hastalarýn önce aile hekimlerinden saðlýk hizmeti alacaklarýný, aile hekiminin uygun görmesi halinde hastalarýn hastane ve uzman hekimlere sevk edileceðini ifade etti. Çelik þöyle konuþtu: “Vatandaþ kendi hastalýðý hakkýnda kendisi teþhis koyup aile hekimine deðil de devlet ya da üniversite hastanesindeki bir profesöre gitmesi gerektiðine karar veriyor. Yani hasta kendi kendini sevk ediyor.Hastanýn bu tercihi sistememaliyet yüklüyor.”

Ýlaçlar çöpe gidiyor

Bakan Çelik, ilaçta da istismar ve savurganlýðý önlemek amacýyla yeni önlemler alacaklarýný bildirdi. Ýlaç kutularýnýn küçültülmesinin önemli rol oynayacaðýný belirten Çelik, “Doktor hastayý tedavi edebilmek için önce bir ilaç baþlýyor. Mecburen çok sayýda kutu ilaç yazýyor. Ancak tedavinin daha ilk aþamasýnda o ilaçlarýn hastaya uygun olmadýðý anlaþýlýyor. Ýlaçlar deðiþtiriliyor. Bu sefer yeni kutular yazýlýyor. Ýlk yazýlan çöpe gidiyor. Bu tür israflar son bulacak” dedi. Çelik, yerli ilacý geliþtirme de dahil olmak üzere her türlü alternatif üzerinde çalýþtýklarýný vurguladý.

Kaynak: Bugün gazetesi- Erdoðan SÜZER