Ana Sayfa Görüşler Sektöre Nefes Aldýracak Bu Kararý Yýllardýr Bekliyorduk

Sektöre Nefes Aldýracak Bu Kararý Yýllardýr Bekliyorduk

Yabancý doktor ve hemþire alýmýný serbest býrakan düzenlemeyi deðerlendiren Medline Saðlýk Grubu Genel Müdürü Gürkan Ergenekon “Sektöre nefes aldýracak bu kararý yýllardýr bekliyorduk. Týp evrenseldir, saðlýkta dil, din, ýrk, cinsiyet ayrýmý yapýlamaz. Kapýmýz yerli yabancý herkese açýk” diye konuþtu.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn yabancý doktor ve hemþire alýmýný serbest býrakan kanun hükmünde kararname çýkarmasýný deðerlendiren Medline Saðlýk Grubu Genel Müdürü Gürkan Ergenekon, kararýn saðlýk sektörüne nefes aldýracaðýný belirterek “Sektör yýllardýr bu kararý bekliyordu” dedi. Saðlýk Bakanlýðý’nýn saðlýkta dönüþüm programý sayesinde kamu ve özelde hastaneciliðin büyük geliþme kaydettiðine dikkat çeken Ergenekon, halktan gelen talebi karþýlamaya çalýþýrken aþýlmasý gereken en önemli konunun yetiþmiþ, uzman saðlýk çalýþaný sýkýntýsý olduðunu ifade etti. Ergenekon þöyle devam etti: “Yabancý uyruklu hekim ve saðlýk personelini istihdam etmek personel sýkýntýsýna doðrudan bir çözüm olacak, sektör rahat bir nefes alacaktýr. Bugün, Saðlýk Bakanlýðýmýzýn verdiði rakamlara göre Türkiye’de her yüz bin kiþiye 156 hekim düþmektedir. Bu rakam Avrupa’da ortalama 340’dýr. Uzman hekim sayýsýna bakýldýðýnda ise durum içler acýsýdýr. Türkiye’de kiþi baþýna düþen uzman hekim sayýsý 86; Avrupa’da ise 272’dir. Rakamlar böyleyken, Saðlýk Bakanlýðýmýz Ekim 2011 itibariyle özel hastanelere ek kadro hakký tanýmýþ olsa da, bizler istihdam edecek doktor bulmakta sýkýntý çekmekteyiz. “

Bu uygulama sayesinde; nasýl, Mehmet Öz, Gazi Yaþargil gibi doktorlarýmýz dünya çapýnda hastalarýna hizmet vermekteyse, ülkemizde de farklý milletlerden deðerli hekimlerin çalýþabileceklerini ve mesleklerini icra edebileceklerini vurgulayan Ergenekon, “Týp evrenseldir. Hekimlik evrenseldir. Hasta haklarý evrenseldir. Saðlýkta dil, din, ýrk ve cinsiyet ayrýmý olmaz. Kapýmýz yerli yabancý herkese açýk” dedi. Ergenekon, þunlarý da ekledi: “Saðlýk turizmi, hastanecilik sektörümüzün en önemli kanallarýndan biridir. Yabancý doktor, hemþire ve personel istihdamý yabancý hasta akýþýna olumlu yansýyacaktýr. Bunun yaný sýra ülkemizde týp fakültelerinin istihdamýnýn artýrýlmasý da uzun vadede olumlu sonuçlar verecektir. Biz Medline Hastaneleri olarak bu uygulamayý büyük bir memnuniyetle karþýlýyoruz. Medline Hastaneleri büyüme ve yatýrým sürecinde olduðundan bu uygulamayý hýzla deðerlendirmeye alacaktýr.”

kaynak:tarsusonline