Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Çalýþanlarýnýn Garanti Gelirleri Arttý

Saðlýk Çalýþanlarýnýn Garanti Gelirleri Arttý

Saðlýk-Sen’den yapýlan açýklamada, döner sermayeleri düþük olan saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetini önlemek için 2010 yýlýnda aylýk mahsuplaþma uygulamasýna baþlanýldýðý belirtilerek, bu þekilde saðlýk hizmetleri sýnýfý çalýþanlarýnýn en az 430 TL tutarýnda ek ödeme almaya baþladýklarýna dikkat çekildi. Açýklamada, “Ek ödeme kararnamesinde yapýlan yeni düzenleme ile saðlýk hizmet sýnýfýndaki çalýþanlarýn garanti ek ödemeleri, kýdem ve derecelerine göre 550-700 TL’nin altýna düþmeyecek. Genel Ýdari Hizmetler sýnýfýnda ise ek ödeme oranlarý 520-670 TL arasýnda olacak.” denildi.

Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, aylýk mahsuplaþma uygulamasýnýn, belirlenen yeni tutarlarla daha anlamlý hale geldiðini söyledi. Saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermaye ödemeleri kesildiði için yýllýk izne çýkamaz hale geldiklerini belirten Memiþ, “Aylýk mahsuplaþma uygulamasý, saðlýk çalýþanlarýný önemli ölçüde rahatlattý. Bu oranýn 550-700 TL düzeyine yükseltilmesi ise aylýk mahsuplaþmayý daha anlamlý hale getirdi. Yýllýk izin veya rapor dönemlerinde çalýþanlar kýdemlerine göre en az 550-700 TL arasýnda ek ödeme alabilecek.” þeklinde konuþtu.

“TEÞKÝLAT YASASI’NIN TABAN DESTEÐÝ YOK”

Saðlýk Bakanlýðý’nýn Teþkilat Yasasý’ný da eleþtiren Saðlýk-Sen Baþkaný Memiþ, taban desteði olmayan, yönetim kademelerinde çalýþanlarýn katýlýmýna önem verilmeyen bir yasa çýkartýldýðýný belirtti.

Memiþ, “Çalýþanlarýn karar süreçlerinde yer almasýnýn önemsenmediði bir durumda, çalýþanlardan hedef paylaþýmý beklemek doðru deðildir.” dedi.

Memiþ, “Saðlýk sisteminin geleceðini, saðlýk hizmetlerinin etkinliði ve sürdürülebilirliðini doðrudan etkileyen temel sorunlarýn, ancak sosyal taraflarýn özgürce müzakere ettiði ve sorumluluk aldýðý demokratik zeminlerde çözüme kavuþturulabileceðine inanýlmalýdýr. Bu açýdan, teþkilat yasasýnýn böyle bir zeminden kaçýrýlmýþ olmasý gelecekte daha büyük sorunlara neden olacaktýr.” ifadelerini kullandý.

kaynak:Zaman gazetesi