Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Bakaný’ndan Ýtiraf Gibi Yanýt

Saðlýk Bakaný’ndan Ýtiraf Gibi Yanýt

CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün soru önergesine Saðlýk Bakaný Recep Akdað’ýn verdiði yanýt, pratisyen tabip açýðý bulunan hastanelerde, branþýnýn özelliði gereði acil branþ nöbeti veya dahili ve cerrahi acil havuz nöbeti ile yükümlendirilmeyen cildiye, göz, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi acil vakasý olmayan branþlardaki uzman tabiplerin, acil servislerde acil hastalarý karþýlayabildikleri, muayene ve tedavilerini yapabildiklerini ortaya çýkardý.

Soru önergesini yanýtlayan Saðlýk Bakaný, Türkiye’de nüfusa oranla genel olarak hekim açýðý bulunduðunun bilinmekte olduðuna dikkat çekerek, þöyle dedi:

“Bu nedenle, pratisyen tabip açýðý bulunan hastanelerimizde, branþýnýn özelliði gereði acil branþ nöbeti veya dahili ve cerrahi acil havuz nöbeti ile yükümlendirilmeyen cildiye, göz, fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi acil vakasý olmayan branþlardaki uzman tabiplerin týp fakültelerinde genel tababet uygulamalarýna göre almýþ olduklarý týbbi eðitimler çerçevesinde acil servislerde acil hastalarý karþýlayabilecekleri, genel tababet uygulamalarý dahilinde muayene ve tedavilerini yapabilecekleri, genel tababet uygulamalarýnýn yetmediði, uzmanlýk gerektiren durumlarda ise ilgili branþ uzmanýný davet etmek suretiyle bu hizmetleri verebilmektedirler. Bu uygulama baþta 1219 sayýlý Tababet ve Þuabatý Sanatlarýnýn Tarzý Ýcrasýna Dair Kanun ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuata da uygundur.”

-100 BÝN KÝÞÝYE DÜÞEN PRETÝSYEN HEKÝM SAYISI 50-

Türkiye’de 2011 verileri dikkate alýndýðýnda 100 bin kiþiye düþen pratisyen hekim sayýsýnýn 50 olduðunu belirten Saðlýk Bakaný, þöyle dedi:

“Türkiye’de 100 bin kiþiye düþen pratisyen hekim sayýsýnýn 50, tüm hekim sayýsýna göre deðerlendirildiðinde ise 156 iken, AB üye ülkeleri ortalamasý pratisyen hekimde 97, tüm hekim sayýsýnda ise 322 olarak hesaplanmýþtýr. Ayrýca Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa bölgesi ortalamasý pratisyen hekimde 100 bin kiþiye 68, tüm hekimlerde 100 bin kiþiye 340’dýr.”

-TIP FAKÜLTELERÝNE ALINAN ÖÐRENCÝ SAYISI ARTIRILDI-

Saðlýk Bakaný Recep Akdað Türkiye’deki hekim açýðýnýn kapatýlabilmesi için mevcut týp fakültelerinin kontenjanlarýnýn artýrýlmasý ve yeni açýlan üniversitelere ait týp fakültelerine yeterli sayýda öðrenci alýnmasý yönünde Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý nezdinde alýnan öðrenci sayýsýnýn son 4 yýl içerisinde 5 bin 190’dan 8 bin 927’ye çýkarýldýðýný bildirdi. Saðlýk Bakaný, bu þekilde mezun olabilecek hekim sayýsýnýn yaklaþýk yüzde 72 oranýnda artýrýldýðýný da ifade etti.

kaynak:Milliyet